Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมวัสดุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • Master of Science (Energy Science, Technology and Policy), Carnegie mellon university, USA, 2554
  • Ph.D.(Materials Science and Engineering), Carnegie mellon university, USA, 2558

  Expertise Cloud

  hydrothermalNanoparticlesNanorodO-2OptimizationOrganic degradationoxide electrocatalystsoxygen evolution reaction (OER)paddypaddy riceParameterParticle sizePERFORMANCEpHphenolicsphotoanodesPhotocatalysisPhotocatalystPhotocatalystsPhotocatalytic activitiesPhotocatalytic propertyPhotocatalytic water splittingPhotoelectrochemical performancephotoelectrochemical performancesPHOTOELECTROCHEMICAL PROPERTIESPM 2.5 crisisSn doped TiO2Sn-dopedSolution combustionSolution combustion techniqueSound-absorbing insulatorSr(Ti1?xRux)O3 nanoparticlesSTEMSTEM educationSTEM PartnershipSTEM understandingStereolithographystructureSynthesis of oxide materialsTaguchi Methodthermal treatmentsTin dioxideTin oxidesTitanium dioxideTitanium dioxide powdervelocity uniformityVISIBLE-LIGHT IRRADIATIONWATERWater splittingWater treatmentWO3WO3/BiVO4 heterojunctionsZnOกลูตาเมตในอาหารกาบมะพร้าวการคัดเลือก นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุการดูดกลืนรังสีเอกซ์ การเรียนรู้ด้วยการออกแบบการลดความชื้นเกษตรกร 4.0ข้าวข้าวเปลือกขุยมะพร้าวความเข้าใจในสะเต็มฉนวนกันความร้อนฉนวนความร้อนฉนวนดูดซับเสียงเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเซ็นเซอร์เซนเซอร์กลูตาเมตเซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีต้นแบบแผ่นพื้นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเทคโนโลยีการลดความชื้นแท่งนาโนธาตุอาหารนวัตกรรมนาโนเซนเซอร์ นิเกิลโฟมบิสมัทวานาเดตปุ๋ยผลิตไฟฟ้าฟีนอลิกเฟิสต์พรินซิเพิล ยางไฮบริดใยมะพร้าวแร่ใยหินไร้สารตะกั่วลิ้นอิเล็กทรอนิกส์วัสดุก่อสร้างวัสดุท้องถิ่นวัสดุอัจฉริยะ สมบัติเพียโซอิเล็กทริกสะเต็มศึกษาแสงในช่วงที่มองเห็นได้อนุภาคนาโนอะฟลาทอกซินอากาศแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์แบบโค้งงอได้ อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

  Interest

  Materials Characterization, Materials for energy-related applications, Synthesis of oxide materials, Multiferroic materials

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of pH on crystal structure and morphology of hydrothermally-synthesized BiVO4Phiankoh S., Munprom R.2018Materials Today: Proceedings
  5(3),pp. 9447-9452
  10
  2Effect of hydrothermal reaction time on the photoelectrochemical performance of nanostructured WO3 photoanodeMyint Myat Kyaw A., Myint Myat Kyaw A., Panomsuwan G., Panomsuwan G., Munprom R., Munprom R.2022Materials Today: Proceedings
  0
  3Structure and relative thermal stability of mesoporous (La, Sr) MnO 3powders prepared using evaporation-induced self-assembly methodsChao R., Chao R., Munprom R., Petrova R., Petrova R., Gerdes K., Kitchin J.R., Kitchin J.R., Salvador P.A., Salvador P.A.2012Journal of the American Ceramic Society
  95(7),pp. 2339-2346
  9
  4Breaking the Relation between Activity and Stability of the Oxygen-Evolution Reaction by Highly Doping Ru in Wide-Band-Gap SrTiO3as ElectrocatalystLiu H.J., Chiang C.Y., Wu Y.S., Lin L.R., Ye Y.C., Huang Y.H., Tsai J.L., Lai Y.C., Munprom R.2022ACS Catalysis
  0
  5Effects of Sn concentration on chemical composition, microstructure and photocatalytic activity of nanoparticulate Sn-doped TiO2 powders synthesized by solution combustion techniqueJongprateep O., Meesombad K., Techapiesancharoenkij R., Surawathanawises K., Munprom R.2018Key Engineering Materials
  766 KEM,pp. 191-196
  0
  6Structural, optical, and electrical modification of hydrothermally grown ZnO nanorods by tin-dopingMunprom R., Sae-Tiaw C., Phiankoh S., Jongprateep O., Surawathanawises K., Techapiesancharoenkij R.2019Materials Research Express
  6(9)
  0
  7Hybrid-Functional Study of Native Defects and W/Mo-Doped in Monoclinic-Bismuth VanadatePakeetood P., Reunchan P., Reunchan P., Boonchun A., Boonchun A., Limpijumnong S., Munprom R., Ahuja R., Ahuja R., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J.2019Journal of Physical Chemistry C
  123(23),pp. 14508-14516
  5
  8The Improved Photoelectrochemical Performance of WO3/BiVO4 Heterojunction Thin-Film Photoanodes via Thermal TreatmentPhiankoh S., Prajongtat P., Chareonpanich M., Munprom R.2020Energy Technology
  8(5)
  9
  9Polar domains at the surface of centrosymmetric BiVO4Munprom R., Salvador P., Rohrer G.2014Chemistry of Materials
  26(9),pp. 2774-2776
  32
  10The orientation dependence of the photochemical reactivity of BiVO4Munprom R., Salvador P.A., Rohrer G.S.2015Journal of Materials Chemistry A
  3(5),pp. 2370-2377
  24
  11STEM partnership for design-based learning in PM 2.5 crisis for high schoolPimthong P., Kityakarn S., Munprom R., Lertcharoenrit T., Ugsonkid S.2021Journal of Physics: Conference Series
  1957(1)
  0
  12Pulsed current co-electrodeposition of kesterite Cu2ZnSnS4 absorber material on fluorinated tin oxide (FTO) glass substrateTermsaithong P., Munprom R., Shah A., Rodchanarowan A.2018Surface and Coatings Technology
  350,pp. 807-812
  7
  13Ferroelastic domains improve photochemical reactivity: A comparative study of monoclinic and tetragonal (Bi1-0.5xNa0.5x)(V1-xMox)O4 ceramicsMunprom R., Salvador P., Rohrer G.2016Journal of Materials Chemistry A
  4(8),pp. 2951-2959
  16
  14STEM Activity through Design Based Learning in PM 2.5 Crisis for High schoolLertcharoenrit T., Ugsonkid S., Kityakarn S., Pimthong P., Munprom R.20202020 5th International STEM Education Conference, iSTEM-Ed 2020
  ,pp. 77-80
  1
  15Optimization of stereolithographic 3D printing parameters using Taguchi method for improvement in mechanical propertiesMunprom R., Limtasiri S.2019Materials Today: Proceedings
  17,pp. 1768-1773
  8