Person Image

  Education

  • วท.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ด.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย

  Expertise Cloud

  aluminateAluminumAluminum alloysAntibacterial activityBaTiO3Binary alloysBinsBlue sapphireCdSeCdTeChemical potentialsdefectDefect formation energiesDefectsdensity functional theoryDensity-functional calculationsDFTdiethanolamineDiffusionsdopingDyeElectronic propertiesElectronic structureElectronic structure calculationsEnergy gapextended X-ray absorption fine structurefirst-principle calculationsFirst-principles calculationFirst-principles calculationsGreen synthesisGrowth conditionsHybrid functionalIntervalence charge transferLocal vibrational modemagnetic materialsNative point defectsN-type conductivityOrthorhombic PbZrO3OxygenP type conductivityphotocatalystPhotocatalytic degradationPoint defectsRietveld refinementrubySemiconducting filmsSodium-ion batteriessol-gel auto combustionspinelTi and Fe defects in Al2O3TiO2Titanium alloysTitanium dioxideTitanium vacancyWater hyacinthXANESx-ray absorption spectroscopyZinc oxide nanoparticleZinc oxide nanoparticle (ZnO NP)Zinc sulfideZirconium compoundsZnAl2O4เกษตรสีเขียวคอรันดัมคุณสมบติเชิงฟิสิกส์ซิงค์ออกไซด์ไดเอทาโนลามีนตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ทฤษฎีฟังก์ชันนัลของความหนาแน่นไนโดรเจนบิสมัทวานาเดตเปลือกกล้วยผลึกคิวพลัสออกไซด์ผักตบชวาแผ่น C2Nเฟิสต์พรินซิเพลเฟิส์ตพรินซิเพิลเฟิสต์พรินซิเพิล ยับยั้งแบคทีเรียระบบแสงโรคเชื้อราฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฤทธิ์ต้านมะเร็งฤทธิ์ทางชีวภาพโลหะออกไซด์วัสดุเหลือใช้วิธีสังเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสปิเนลออกไซด์สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นและพีสารควบแน่นสารประกอบอะลูมิเนียมสารสกัดสิ่งเจือไนโตรเจนแสงในช่วงที่มองเห็นได้อนุภาคนาโนอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์อลูมิเนียมออกไซด์ชนิดอัลฟาอะลูมิเนตฮฑ-Al2O3ไฮบริดฟังก์ชันนอล

  Interest

  Condensed Matter Physics, Computational Physics

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์
  • ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
  • ต.ค. 2560 - ก.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
  • พ.ย. 2556 - เม.ย. 2557 ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
  • ต.ค. 2556 - เม.ย. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 64 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 55 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 39 เรื่อง (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Compensation in Al-doped ZnO by Al-related acceptor complexes: Synchrotron X-ray absorption spectroscopy and theoryT-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Rujirawat S., Klysubun W., Duenow J.N., Coutts T.J., Zhang S.B., Look D.C., Limpijumnong S.2013Physical Review Letters
  110(5)
  92
  2Effect of calcination temperature on structural and optical properties of MAl2O4 (M = Ni, Cu, Zn) aluminate spinel nanoparticlesTangcharoen T., T-Thienprasert J., Kongmark C.2019Journal of Advanced Ceramics
  8(3),pp. 352-366
  48
  3Structure of the hydrated Ca2+ and Cl-: Combined X-ray absorption measurements and QM/MM MD simulations studyTongraar A., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Rujirawat S., Rujirawat S., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2010Physical Chemistry Chemical Physics
  12(36),pp. 10876-10887
  40
  4Optical properties and versatile photocatalytic degradation ability of MAl2O4 (M = Ni, Cu, Zn) aluminate spinel nanoparticlesTangcharoen T., T-Thienprasert J., Kongmark C.2018Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  29(11),pp. 8995-9006
  36
  5Local structure of indium oxynitride from x-ray absorption spectroscopyThienprasert J.T., Nukeaw J., Sungthong A., Porntheeraphat S., Singkarat S., Onkaw D., Rujirawat S., Limpijumnong S.2008Applied Physics Letters
  93(5)
  35
  6XAS study on copper red in ancient glass beads from ThailandKlysubun W., Klysubun W., Thongkam Y., Pongkrapan S., Won-In K., T-Thienprasert J., Dararutana P., Dararutana P.2011Analytical and Bioanalytical Chemistry
  399(9),pp. 3033-3040
  29
  7Green synthesized ZnO nanosheets from banana peel extract possess anti-bacterial activity and anti-cancer activityRuangtong J., T-Thienprasert J., T-Thienprasert N.P.2020Materials Today Communications
  24
  23
  8Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO 2 and Ce/TiO 2 nanostructuresNiltharach A., Kityakarn S., Worayingyong A., Thienprasert J., Thienprasert J., Klysubun W., Songsiriritthigul P., Songsiriritthigul P., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2012Physica B: Condensed Matter
  407(15),pp. 2915-2918
  22
  9Identification of hydrogen defects in SrTiO 3 by first-principles local vibration mode calculationsT-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Fongkaew I., Fongkaew I., Singh D., Du M., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2012Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
  85(12)
  20
  10Utilization of Cratoxylum formosum crude extract for synthesis of ZnO nanosheets: Characterization, biological activities and effects on gene expression of nonmelanoma skin cancer cellJevapatarakul D., T-Thienprasert J., Payungporn S., Chavalit T., Khamwut A., T-Thienprasert N.P.2020Biomedicine and Pharmacotherapy
  130
  17
  11Comment on "spectroscopic signatures of novel oxygen-defect complexes in stoichiometrically controlled CdSe"Zhang L., T-Thienprasert J., Du M., Singh D., Limpijumnong S.2009Physical Review Letters
  102(20)
  17
  12Local structures of cobalt in Co-doped TiO2 by synchrotron x-ray absorption near edge structuresT-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Klaithong S., Niltharach A., Worayingyong A., Na-Phattalung S., Limpijumnong S.2011Current Applied Physics
  11(3 SUPPL.)
  15
  13Mechanistic study of Na-ion diffusion and small polaron formation in Kröhnkite Na2Fe(SO4)2·2H2O based cathode materialsWatcharatharapong T., T-Thienprasert J., Barpanda P., Ahuja R., Ahuja R., Chakraborty S.2017Journal of Materials Chemistry A
  5(41),pp. 21726-21739
  15
  14Identification of nitrogen acceptor in Cu2O: First-principles studyT-Thienprasert J., Limpijumnong S.2015Applied Physics Letters
  107(22)
  14
  15Vibrational signatures of OTe and OTe-VCd in CdTe: A first-principles studyT-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Limpijumnong S., Janotti A., Van De Walle C., Zhang L., Du M., Singh D.2010Computational Materials Science
  49(4 SUPPL.)
  13
  16First principles study of O defects in CdSeT-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Du M., Singh D.2012Physica B: Condensed Matter
  407(15),pp. 2841-2845
  10
  17Identification of Mn site in Mn-doped SrTiO3: First principles studyFongkaew I., Fongkaew I., Fongkaew I., T-Thienprasert J., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2017Ceramics International
  43,pp. S381-S385
  10
  18Defect formations and pH-dependent kinetics in kröhnkite Na2Fe(SO4)2·2H2O based cathode for sodium-ion batteries: Resembling synthesis conditions through chemical potential landscapeWatcharatharapong T., T-Thienprasert J., Chakraborty S., Ahuja R., Ahuja R.2019Nano Energy
  55,pp. 123-134
  10
  19Theoretical study of optical properties of native point defects in α-Al2O3Watcharatharapong T., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Limpijumnong S.2014Integrated Ferroelectrics
  156(1),pp. 79-85
  10
  20Self-trapped holes in BaTiO3Traiwattanapong W., Janotti A., Umezawa N., Limpijumnong S., Limpijumnong S., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Reunchan P., Reunchan P.2018Journal of Applied Physics
  124(8)
  10
  21Energetics and optical properties of nitrogen impurities in SrTi O3 from hybrid density-functional calculationsReunchan P., Umezawa N., Janotti A., T-Thienprasert J., Limpijumnong S.2017Physical Review B
  95(20)
  9
  22Piezoelectric and electronic properties of hydrogenated penta-BCN: A computational studyThanasarnsurapong T., Thanasarnsurapong T., Dabsamut K., Dabsamut K., Maluangnont T., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Jungthawan S., Jungthawan S., Boonchun A., Boonchun A.2021Journal of Applied Physics
  129(9)
  8
  23Identification of oxygen defects in CdTe revisited: First-principles studyT-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Watcharatharapong T., Fongkaew I., Fongkaew I., Du M.H., Singh D.J., Limpijumnong S.2014Journal of Applied Physics
  115(20)
  7
  24Identification of hydrogen defects in α- A l2 O3 by first-principles local vibration mode calculationsT-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Boonchun A., Boonchun A., Reunchan P., Reunchan P., Limpijumnong S.2017Physical Review B
  95(13)
  7
  25Miniaturized metalens based optical tweezers on liquid crystal droplets for lab-on-a-chip optical motorsSuwannasopon S., Suwannasopon S., Meyer F., Schlickriede C., Chaisakul P., T-Thienprasert J., Limtrakul J., Limtrakul J., Zentgraf T., Chattham N.2019Crystals
  9(10)
  7
  26X-ray absorption near-edge structure of chromium ions in α-Al 2O3Wongkokua W., Pongkrapan S., Dararutana P., Dararutana P., T-Thienprasert J., Wathanakul P., Wathanakul P.2009Journal of Physics: Conference Series
  185
  7
  27Magnetic states and intervalence charge transfer of Ti and Fe defects in α-Al2O3: The origin of the blue in sapphireNa-Phattalung S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., T-Thienprasert J., Yu J.2018Acta Materialia
  143,pp. 248-256
  7
  28Strain engineering and thermal conductivity of a penta-BCN monolayer: A computational studyDabsamut K., Dabsamut K., Thanasarnsurapong T., Thanasarnsurapong T., Maluangnont T., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Jungthawan S., Jungthawan S., Boonchun A., Boonchun A.2021Journal of Physics D: Applied Physics
  54(35)
  6
  29Hybrid-Functional Study of Native Defects and W/Mo-Doped in Monoclinic-Bismuth VanadatePakeetood P., Reunchan P., Reunchan P., Boonchun A., Boonchun A., Limpijumnong S., Munprom R., Ahuja R., Ahuja R., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J.2019Journal of Physical Chemistry C
  123(23),pp. 14508-14516
  6
  30Local structure of stoichiometric and oxygen-deficient A 2Ti6O13 (A = Li, Na, and K) studied by X-ray absorption spectroscopy and first-principles calculationsKanchanawarin J., Limphirat W., Promchana P., Sooknoi T., Maluangnont T., Simalaotao K., Boonchun A., Boonchun A., Reunchan P., Reunchan P., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J.2018Journal of Applied Physics
  124(15)
  6
  31X-ray absorption spectroscopy of indium nitride, indium oxide, and their alloysT-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Rujirawat S., Nukeaw J., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2010Computational Materials Science
  49(1 SUPPL.)
  6
  32Stacking stability of C2N bilayer nanosheetDabsamut K., Dabsamut K., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Jungthawan S., Jungthawan S., Boonchun A., Boonchun A.2019Scientific Reports
  9(1)
  6
  33First-principles study of Bi and Al in orthorhombic PbZrO3Chotsawat M., Chotsawat M., Sarasamak K., Sarasamak K., Thanomngam P., Thanomngam P., Limpijumnong S., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J.2016Computational Materials Science
  115,pp. 99-103
  5
  34Ga acceptor defects in SnO2 revisited: A hybrid functional studyPalakawong N., Palakawong N., Palakawong N., Sun Y., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Zhang S., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2017Ceramics International
  43,pp. S364-S368
  4
  35First-principles study of antisite defects in orthorhombic PbZrO 3Chotsawat M., Chotsawat M., Sarasamak K., Sarasamak K., Thanomngam P., Thanomngam P., T-Thienprasert J.2014Integrated Ferroelectrics
  156(1),pp. 86-92
  4
  36Nitrogen pair - Hydrogen complexes in ZnO and p-type dopingBoonchun A., Lambrecht W.R.L., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2011Materials Research Society Symposium Proceedings
  1394,pp. 27-31
  4
  37Photocatalytic performance of Fe-substituted ZnAl2O4 powders under sunlight irradiation on degradation of industrial dyesTangcharoen T., T-Thienprasert J., Kongmark C.2021International Journal of Applied Ceramic Technology
  3
  38First principles calculations of Hydrogen - Titanium vacancy complexes in SrTiO3Fongkaew I., Fongkaew I., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Singh D.J., Du M.H., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2013Ceramics International
  39(SUPPL.1)
  3
  39First principles study of Ca in BaTiO3 and Bi0.5Na0.5TiO3Fongkaew I., Fongkaew I., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Limpijumnong S.2015Philosophical Magazine
  95(33),pp. 3785-3797
  3
  40Calculated XANES spectra of cation off-centering in Bi(Mg0.5Ti0.5)O3Schwertfager N., Schwertfager N., Schwertfager N., Pandech N., Pandech N., Pandech N., Suewattana M., T-Thienprasert J., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2016Ferroelectrics
  490(1),pp. 159-166
  2
  41First-Principles Study of Chromium Defects in α-Al2O3: The Origin of Red Color in RubyNa-Phattalung S., Limpijumnong S., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J.2020Physica Status Solidi (B) Basic Research
  257(9)
  2
  42Comment on "uncovering the complex behavior of hydrogen in Cu 2O"Biswas K., Du M., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Singh D.2012Physical Review Letters
  108(21)
  2
  43Publisher's note: Comment on "spectroscopic signatures of novel oxygen-defect complexes in stoichiometrically controlled CdSe"Zhang L., T-Thienprasert J., Du M., Singh D., Limpijumnong S.2009Physical Review Letters
  102(20)
  2
  44Electric field- and strain-induced bandgap modulation in bilayer C2NDabsamut K., Dabsamut K., Maluangnont T., Reunchan P., T-Thienprasert J., Jungthawan S., Boonchun A.2022Applied Physics Letters
  120(20)
  2
  45Cation exchange in Ni–Cu–Zn aluminate spinels revealed by EXAFSTangcharoen T., Klysubun W., T-Thienprasert J., Kongmark C.2020Journal of Solid State Chemistry
  292
  2
  46Direct conversion of carboxylic acid to olefins over Pt-loaded, oxygen-deficient alkali hexatitanate catalysts with ketonization-hydrogenation-dehydration activityPromchana P., Boonchun A., Boonchun A., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Sooknoi T., Maluangnont T.2020Catalysis Today
  2
  47Energetics of native defects in ZnRh2O4 spinel from hybrid density functional calculationsSimalaotao K., Reunchan P., Reunchan P., Umezawa N., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Boonchun A., Boonchun A.2019Journal of Applied Physics
  125(16)
  2
  48Energetics and optical properties of carbon impurities in rutile TiO2Charoenphon S., Boonchun A., Boonchun A., Jarukanont D., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Reunchan P., Reunchan P.2020RSC Advances
  10(33),pp. 19648-19654
  2
  49Towards a new packing pattern of Li adsorption in two-dimensional pentagonal BCNAnanchuensook A., Dabsamut K., Dabsamut K., Thanasarnsurapong T., Maluangnont T., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Jungthawan S., Jungthawan S., Boonchun A., Boonchun A.2022Physical Chemistry Chemical Physics
  24(21),pp. 13194-13200
  1
  50Large Scale Synthesis of Green Synthesized Zinc Oxide Nanoparticles from Banana Peel Extracts and Their Inhibitory Effects against Colletotrichum sp., Isolate KUFC 021, Causal Agent of Anthracnose on Dendrobium OrchidT-Thienprasert N.P., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Ruangtong J., Jaithon T., Srifah Huehne P., Piasai O.2021Journal of Nanomaterials
  2021
  1
  51Effects of Mg local structure on Mg K -edge XANES spectra of Mg xZn1-xO Alloy: A first-principles studyPalakawong N., Palakawong N., Jutimoosik J., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Rujirawat S., Rujirawat S., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2014Integrated Ferroelectrics
  156(1),pp. 72-78
  1
  52Guest editorialLimpijumnong S., T-Thienprasert J., Yimnirun R.2014Integrated Ferroelectrics
  155(1)
  0
  53Intervalence charge transfer of Ti and Fe defects in blue kyaniteNiamjan N., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Kim H.S., Na-Phattalung S.2021Journal of the Korean Physical Society
  78(8),pp. 671-678
  0
  54Effect of native point defects on the photocatalytic performance of ZnIn2S4Sukharom S., Boonchun A., Boonchun A., Reunchan P., Reunchan P., Jungthawan S., Jungthawan S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J.2022Physica B: Condensed Matter
  630
  0
  55Effects of Waste-Derived ZnO Nanoparticles against Growth of Plant Pathogenic Bacteria and Epidermoid Carcinoma CellsJaithon T., Ruangtong J., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., T-Thienprasert N.P.2022Crystals
  12(6)
  0
  56Reassignment of O-related infrared absorption peaks in CdSePimsorn P., Pimsorn P., Pimsorn P., Palakawong N., Palakawong N., Palakawong N., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Boonchun A., Reunchan P., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2017Ceramics International
  43,pp. S359-S363
  0
  57Hybrid-Functional Study of Native Point Defects and Ti/Fe Impurities in α-Al2O3Palakawong N., Palakawong N., Sukharom S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Jungthawan S., Jungthawan S., Limkumnerd S., Limkumnerd S., Boonchun A., Boonchun A., Reunchan P., Reunchan P., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J.2020Physica Status Solidi (B) Basic Research
  0
  58Author Correction: Stacking stability of C2N bilayer nanosheet (Scientific Reports, (2019), 9, 1, (6861), 10.1038/s41598-019-43363-8)Dabsamut K., Dabsamut K., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Jungthawan S., Jungthawan S., Boonchun A., Boonchun A.2020Scientific Reports
  10(1)
  0
  59Structural deformation of nanomembranes in pressurized blister testSuwan Y., Suwan Y., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Boonchun A., Boonchun A., Jungthawan S., Jungthawan S., Jungthawan S.2018Materials Today: Proceedings
  5(5),pp. 11051-11059
  0
  60Development of magnetic recyclable spinel photocatalysts with enhanced sunlight-driven degradation of industrial dyesTangcharoen T., T-Thienprasert J., Kongmark C.2021Journal of the American Ceramic Society
  0