Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ไทย

  Expertise Cloud

  AC magnetic fieldsAlginatealpha aluminaannealingArc-meltingArc-melting methodsAtomic force microscopyB. Compositesball millingBarium compoundsBarium Ferritebarium hexaferriteBarium titanateBF-BTBi2O3BiFeO3-based ceramicsBinary alloysbiocompatibilityBismuth alloysBismuth compoundsBox-Behnken designBreast cancerC. Magnetic propertiesCarbon dioxideCeramic materialsceramicsCharacterizationChitosanCleaner productionCO2 hydrogenationCoatingsCobaltcobalt ferritecoercive fieldCoercive forcecomposite materialsCompositesCrystal structureCytotoxicityDielectric propertiesdopingElectrical propertiesElectron beam evaporationelectroplated wireElectroplated WiresEnergy dispersive spectrometryEvaporationEXAFSExternal magnetic fieldFabricationferrimagneticFerriteFerroelectric ceramicsFerroelectric materialsFerroelectric propertiesFerromagnetic propertiesFerromagnetismField emission scanning electron microscopesFilm preparationFilm surface morphologyFilm thicknessGlass ceramicsHall effectHard magnetic propertyHigh temperature phaseHydrogenationHysteresis LoopsIron compoundsIron oxide nanoparticlesIron oxidesLeadLead-FreeLow temperature phaseLow temperature propertiesMagnesiumMagnesium ferriteMagnetic fieldMagnetic Field SensorMagnetic field sensorsMagnetic fieldsMagnetic propertiesMagnetic propertyMagnetismmagnetoimpedancemanganeseMicrostructureMultiferroic ceramicsNanomagneticsNanoparticlesNickelParticle sizePhase formationsrare-earth-free magnetSaturation magnetizationScanning electron microscopyskin effectSynthesis (chemical)TemperatureVibrating sample magnetometryX ray diffraction

  Interest

  วัสดุศาสตร์, มาตรวิทยา, ตัวรับรู้และตัวกระตุ้น

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
  • ต.ค. 2552 - ก.ย. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 118 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 97 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of magnetic field on CO2 conversion over Cu-ZnO/ZrO2 catalyst in hydrogenation reactionDonphai W., Piriyawate N., Witoon T., Jantaratana P., Varabuntoonvit V., Chareonpanich M.2016Journal of CO2 Utilization
  16,pp. 204-211
  50
  2Synthesis and cytotoxicity study of magnesium ferrite-gold core-shell nanoparticlesNonkumwong J., Pakawanit P., Wipatanawin A., Jantaratana P., Ananta S., Srisombat L.2016Materials Science and Engineering C
  61,pp. 123-132
  46
  3Magnetic field-enhanced catalytic CO2 hydrogenation and selective conversion to light hydrocarbons over Fe/MCM-41 catalystsKiatphuengporn S., Jantaratana P., Limtrakul J., Limtrakul J., Chareonpanich M.2016Chemical Engineering Journal
  306,pp. 866-875
  39
  4Phase formation, morphology and magnetic properties of MgFe2O4 nanoparticles synthesized by hydrothermal techniqueNonkumwong J., Ananta S., Jantaratana P., Phumying S., Maensiri S., Srisombat L.2015Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  381,pp. 226-234
  38
  5Influences of PZT addition on phase formation and magnetic properties of perovskite Pb(Fe0.5Nb0.5)O3-based ceramicsAmonpattaratkit P., Jantaratana P., Ananta S.2015Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  389,pp. 95-100
  32
  6Effects of thickness and heat treatments on giant magnetoimpedance of electrodeposited cobalt on silver wiresJantaratana P., Sirisathitkul C.2006IEEE Transactions on Magnetics
  42(3),pp. 358-362
  32
  7Cleaner production of methanol from carbon dioxide over copper and iron supported MCM-41 catalysts using innovative integrated magnetic field-packed bed reactorKiatphuengporn S., Donphai W., Jantaratana P., Yigit N., Föttinger K., Rupprechter G., Chareonpanich M.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1222-1233
  25
  8Frequency-dependent magnetoelectricity of CoFe 2O 4-BaTiO 3 particulate compositesKhamkongkaeo A., Jantaratana P., Sirisathitkul C., Yamwong T., Maensiri S.2011Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition)
  21(11),pp. 2438-2442
  24
  9Polyethylene glycol-chitosan oligosaccharide-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles: A novel drug delivery system for curcumin diglutaric acidSorasitthiyanukarn F.N., Sorasitthiyanukarn F.N., Muangnoi C., Muangnoi C., Thaweesest W., Ratnatilaka Na Bhuket P., Jantaratana P., Rojsitthisak P., Rojsitthisak P.2020Biomolecules
  10(1)
  23
  10Fabrication and characterization of ferrimagnetic bioactive glass-ceramic containing BaFe12O19Leenakul W., Ruangsuriya J., Jantaratana P., Pengpat K.2013Ceramics International
  39(SUPPL.1)
  19
  11Green and sustainable methanol production from CO2 over magnetized Fe–Cu/core–shell and infiltrate mesoporous silica-aluminosilicatesUmchoo W., Sriakkarin C., Donphai W., Warakulwit C., Poo-arporn Y., Jantaratana P., Witoon T., Chareonpanich M.2018Energy Conversion and Management
  159,pp. 342-352
  16
  12Local structure investigation and properties of Mn-doped BiFeO3-BaTiO3 ceramicsUnruan S., Srilomsak S., Priya S., Jantaratana P., Rujirawat S., Yimnirun R.2015Ceramics International
  41(3),pp. 4087-4092
  16
  13Local structure of magnetoelectric BiFeO3-BaTiO3 ceramics probed by synchrotron X-Ray absorption spectroscopyChandarak S., Chandarak S., Jutimoosik J., Bootchanont A., Unruan M., Jantaratana P., Priya S., Srilomsak S., Rujirawat S., Rujirawat S., Rujirawat S., Yimnirun R., Yimnirun R.2013Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  26(2),pp. 455-461
  14
  14Investigation on ferromagnetic and ferroelectric properties of (La, K)-doped BiFeO3-BaTiO3 solid solutionPrasatkhetragarn A., Muangkonkad P., Aommongkol P., Jantaratana P., Vittayakorn N., Yimnirun R.2013Ceramics International
  39(SUPPL.1)
  14
  15Loading effect of sol-gel derived barium hexaferrite on magnetic polymer compositesCharoensuk T., Thongsamrit W., Ruttanapun C., Jantaratana P., Sirisathitkul C., Sirisathitkul C.2021Nanomaterials
  11(3),pp. 1-12
  13
  16Magnetoimpedance and magnetization processes of FeCoNi electroplated tubesJantaratana P., Bebenin N.G., Kurlyandskaya G.V.2009Journal of Applied Physics
  105(1)
  12
  17Magnetic bioactive SrFe 12O19-SiO2-CaO- Na2O-P2O5 glass-ceramics for hyperthermia treatment of bone cancerLeenakul W., Intawin P., Ruangsuriya J., Jantaratana P., Pengpat K.2013Integrated Ferroelectrics
  148(1),pp. 81-89
  12
  18Structural and magnetic properties of FexNi100−x alloys synthesized using Al as a reducing metalSrakaew N., Jantaratana P., Nipakul P., Sirisathitkul C.2017Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  435,pp. 201-205
  11
  19Giant magnetoimpedance of electrodeposited Co/Cu/Co on Ag wiresSirisathitkul C., Jantaratana P.2007Journal of Physics D: Applied Physics
  40(15),pp. 4431-4435
  11
  20Low-cost sensors based on the GMI effect in recycled transformer coresJantaratana P., Sirisathitkul C.2008Sensors
  8(3),pp. 1575-1584
  11
  21Giant magnetoimpedance in silicon steelsJantaratana P., Sirisathitkul C.2004Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  281(2-3),pp. 399-404
  10
  22BaFe12O19 from thermal decomposition of bimetallic triethanolamine complex as magnetic filler for bioplasticsVeranitisagul C., Wattanathana W., Nantharak W., Jantaratana P., Laobuthee A., Koonsaeng N.2016Materials Chemistry and Physics
  177,pp. 48-55
  10
  23Size-Selective Precipitation and Aggregate Reduction of FePt-Based NanoparticlesSarmphim P., Jantaratana P., Sirisathitkul C.2018Journal of Nanomaterials
  2018
  10
  24Phase formation and magnetic properties of bismuth ferrite-lead titanate multiferroic compositesWongmaneerung R., Jantaratana P., Yimnirun R., Ananta S.2013Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  26(2),pp. 371-379
  10
  25Effect of aluminium doping concentration on microstructures, optical and electrical properties of ZnO thin films by spray pyrolysis techniqueSripianem W., Chuchuay A., Kiatthanabumrung P., Saengow N., Na Wichean T., Jongthammanurak S., Jantaratana P., Techapiesancharoenkij R.2018Materials Today: Proceedings
  5(3),pp. 9519-9524
  9
  26Ferroelectromagnetic characteristic of Na-doped 0.75BiFeO 3-0.25BaTiO3 multiferroic ceramicsPrasatkhetragarn A., Arthan A., Jantaratana P., Vittayakorn N., Yotburut B., Yimnirun R.2013Ceramics International
  39(SUPPL.1)
  9
  27Magnetic and dielectric properties of natural rubber and polyurethane composites filled with cobalt ferriteHunyek A., Sirisathitkul C., Jantaratana P.2013Plastics, Rubber and Composites
  42(3),pp. 89-92
  9
  28Magnetic hysteresis and electrical impedance spectra of hard magnetic SmCo5 and soft magnetic Co30Ag70 compositesJantaratana P., Noodam J., Sirisathitkul C.2013Xiyou Jinshu Cailiao Yu Gongcheng/Rare Metal Materials and Engineering
  42(1),pp. 19-22
  8
  29Magnetoelectric properties of Cu- and Mn-doped 0.75BiFeO 3-0.25BaTiO 3 multiferroic ceramicsChandarak S., Pojprapai S., Srilomsak S., Jantaratana P., Rujirawat S., Rujirawat S., Yimnirun R.2011Ferroelectrics
  419(1),pp. 70-75
  8
  30Ferroelectric and ferromagnetic properties of K-doped 0.7BiFeO 3-0.3BaTiO3 multiferroic ceramicsPrasatkhetragarn A., Jantaratana P., Vittayakorn N., Yotburut B., Yimnirun R.2013Ferroelectrics
  451(1),pp. 109-115
  8
  31How magnetic field affects catalytic CO2 hydrogenation over Fe-Cu/MCM-41: In situ active metal phase—reactivity observation during activation and reactionMunpollasri S., Poo-arporn Y., Donphai W., Sirijaraensre J., Sangthong W., Kiatphuengporn S., Jantaratana P., Witoon T., Chareonpanich M.2022Chemical Engineering Journal
  441
  8
  32Fabrication of Curcumin Diethyl γ-Aminobutyrate-Loaded Chitosan-Coated Magnetic Nanocarriers for Improvement of Cytotoxicity against Breast Cancer CellsHansapaiboon S., Bulatao B.P., Sorasitthiyanukarn F.N., Sorasitthiyanukarn F.N., Jantaratana P., Nalinratana N., Vajragupta O., Rojsitthisak P., Rojsitthisak P., Rojsitthisak P.2022Polymers
  14(24)
  7
  33Lutein-loaded chitosan/alginate-coated Fe3O4 nanoparticles as effective targeted carriers for breast cancer treatmentBulatao B.P., Nalinratana N., Jantaratana P., Vajragupta O., Rojsitthisak P., Rojsitthisak P., Rojsitthisak P.2023International Journal of Biological Macromolecules
  242
  7
  34Phase formation, microstructure and magnetic properties of (1-x)BiFeO 3-x(0.9Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0. 1PbTiO3) systemWongmaneerung R., Jantaratana P., Yimnirun R., Ananta S.2014Ceramics International
  40(1 PART B),pp. 2299-2304
  7
  35Effects of thermal annealing on microstructure and magnetic properties of electrodeposited Co-Fe alloysChotibhawaris T., Luangvaranunt T., Jantaratana P., Boonyongmaneerat Y.2018Intermetallics
  93,pp. 323-328
  7
  36Magnetic properties and magnetoimpedace of electroplated wiresKurlyandskaya G.V., Kurlyandskaya G.V., Jantaratana P., Bebenin N.G., Vaśkovskiy V.O.2012Solid State Phenomena
  190,pp. 581-584
  7
  37Effect of silane coupling on the properties of polylactic acid/barium ferrite magnetic composite filament for the 3D printing processSukthavorn K., Phengphon N., Nootsuwan N., Jantaratana P., Veranitisagul C., Laobuthee A.2021Journal of Applied Polymer Science
  7
  38Magnetoimpedance of electroplated wires with large core diametersSirisathitkul C., Jantaratana P.2009Journal of Materials Science and Technology
  25(6),pp. 825-828
  7
  39Phase formation, dielectric and magnetic properties of bismuth ferrite-lead magnesium niobate multiferroic compositesWongmaneerung R., Padchasri J., Tipakontitikul R., Loan T.H., Jantaratana P., Yimnirun R., Ananta S.2014Journal of Alloys and Compounds
  608,pp. 1-7
  6
  40Effects of current pulsation on magnetic properties and giant magnetoimpedance of electrodeposited NiFe coatings on Cu wiresChobaomsup V., Jantaratana P., Boonyongmaneerat Y.2018Materials Science Forum
  928 MSF,pp. 235-242
  6
  41Near room-temperature magnetocaloric effect of liquid phase sintered Ni50Mn34-xIn16Crx alloysLekkla P., Lekkla P., Jantaratana P., Jantaratana P.2022Solid State Communications
  342
  6
  42Effects of carbon doping and annealing temperature on magnetic MnAl powders and MnAl polymeric compositesThongsamrit W., Charoensuk T., Charoensuk T., Saetang P., Jantaratana P., Ruttanapun C., Sirisathitkul C., Sirisathitkul C.2021Applied Sciences (Switzerland)
  11(5),pp. 1-11
  5
  43Dielectric and magnetic properties of polyvinylidene fluoride polymer composites highly loaded with nickelSirisathitkul C., Jantaratana P., Muensit N.2012Science and Engineering of Composite Materials
  19(3),pp. 255-258
  5
  44Magnetoimpedance of cobalt-coated silicon steelsSirisathitkul C., Piromrak S., Jantaratana P.2011Physica B: Condensed Matter
  406(2),pp. 155-158
  5
  45Barium ferrite prepared by modified Pechini method: effects of chloride and nitrate counter ions on microstructures and magnetic propertiesWattanathana W., Nantharak W., Wannapaiboon S., Jantaratana P., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2018Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  29(2),pp. 1542-1553
  5
  46Magnetic properties of NdFeB-coated rubberwood compositesNoodam J., Sirisathitkul C., Matan N., Rattanasakulthong W., Jantaratana P.2013International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials
  20(1),pp. 65-70
  4
  47Influence of the electrodeposited co-fe alloys’ characteristics on their magnetic propertiesChotibhawaris T., Luangvaranunt T., Jantaratana P., Boonyongmaneerat Y.2014Advanced Materials Research
  1025-1026,pp. 709-716
  4
  48Magnetic phase transition of annealed FePt based nanoparticles synthesized by using Fe(β-diketonate)3Tangwatanakul W., Chokprasombat K., Sirisathitkul C., Jantaratana P., Sirisathitkul Y.2016Journal of Alloys and Compounds
  654,pp. 234-239
  4
  49One step pressing-annealing to produce LTP MnBi magnetsCharoensuk T., Tamman A., Tamman A., Jantaratana P., Abbasi S., Sirisathitkul C.2019Journal of Metals, Materials and Minerals
  29(2),pp. 105-109
  4
  50Local structure, electrical and magnetic properties of Fe-doped Sr2(Ni,Mo)O6 double perovskitePrasatkhetragarn A., Sriboonpeng C., Jantaratana P., Vittayakorn N., Thammajak N., Jutimoosik J., Maensiri S., Yimnirun R.2017Ceramics International
  43,pp. S140-S144
  4
  51Fabrication of SrFe12O19-P2O5-CaO-Na2O Bioactive Glass-Ceramics at Various Sintering TemperaturesIntawin P., Leenakul W., Jantaratana P., Munpakdee A., Pengpat K.2015Ferroelectrics
  489(1),pp. 35-42
  3
  52Identification of barium-site substitution of BiFeO3–Bi0.5K0.5TiO3 multiferroic ceramics: X-ray absorption near edge spectroscopyPrasatkhetragarn A., Jutimoosik J., Jantaratana P., Kidkhunthod P., Yimnirun R., Ren J.2020Radiation Physics and Chemistry
  170
  3
  53Study the effect of the substitution of Ba with Pr in barium ferrite powder on magnetic propertiesMarawichayo P., Keawwattana W., Koonsaeng N., Jantaratana P.2014Advanced Materials Research
  1025-1026,pp. 440-444
  3
  54Fabrication and magnetic properties of P2O5-CaO- Na2O bioactive glass ceramic containing BaFe 12O 19Intawin P., Leenakul W., Jantaratana P., Pengpat K.2013Integrated Ferroelectrics
  148(1),pp. 171-177
  3
  55Small-angle X-ray scattering spectra of iron-based magnetic fluidsRugmai S., Sirisathitkul C., Chokprasombat K., Rangsanga P., Harding P., Srikhirin T., Jantaratana P.2012Materiali in Tehnologije
  46(4),pp. 369-373
  3
  56Phase Transformations in Mn–Al and Mn–Bi Magnets by Repeated Heat TreatmentSaetang P., Saetang P., Charoensuk T., Charoensuk T., Boonyang U., Jantaratana P., Sirisathitkul C., Sirisathitkul C.2020Transactions of the Indian Institute of Metals
  73(4),pp. 929-936
  3
  57Effects of Mn corrosion on the magnetic properties of Ni81Fe19/Ir20Mn80exchange biased thin filmsThongdee S., Lekkla P., Supavasuthi C., Sreethawong T., Jantaratana P.2020AIP Advances
  10(8)
  3
  58Synchrotron X-ray Absorption and In Vitro Bioactivity of Magnetic Macro/Mesoporous Bioactive GlassesCharoensuk T., Limphirat W., Sirisathitkul C., Tangwatanakul W., Jantaratana P., Boonyang U.2015Nanomaterials and Nanotechnology
  5
  3
  59Catalytic LPG Conversion Over Fe-Ga Modified ZSM-5 Zeolite Catalysts with Different Particle Sizes: Effect of Confined-Space Zeolite and External Magnetic FieldDu Z., Chotchaipitakkul R., Sangteantong P., Donphai W., Limphirat W., Poo-arporn Y., Nijpanich S., Kiatphuengporn S., Jantaratana P., Chareonpanich M.2023Topics in Catalysis
  2
  60Enhanced Coercivity of Low-Density Barium Hexaferrite Magnets from Paste-Injection MoldingThongsamrit W., Thongsamrit W., Jantaratana P., Charoensuk T., Sirisathitkul C., Sirisathitkul C.2022Magnetochemistry
  8(4)
  2
  61Effect of gadolinium substitution on magnetocaloric properties of lanthanum strontium manganitesPhromchuai S., Sirisathitkul C., Jantaratana P.2014Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
  9(1),pp. 245-250
  2
  62Enhanced magnetic squareness in Manganese-Bismuth mechanical alloys incorporating magnesium oxideCharoensuk T., Sirisathitkul C., Boonyang U., Jantaratana P.2019Medziagotyra
  25(2),pp. 166-170
  2
  63Physical, mechanical and magnetic properties of cobalt-chromium alloys prepared by conventional processingPoolphol N., Sakkaew T., Kachin K., Jantaratana P., Vittayakorn W.2017Materials Today: Proceedings
  4(5),pp. 6358-6364
  2
  64Peltier Effect Based Temperature Controlled System for Dielectric SpectroscopyMukda T., Jantaratana P.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  1
  65Comparative electromagnetic properties of polypropylene composites loaded with cobalt ferrites by melt mixingHunyek A., Hunyek A., Sirisathitkul C., Jantaratana P.2019International Journal of Nanoelectronics and Materials
  12(4),pp. 459-466
  1
  66FeCoNi electroplated wire based magnetoimpedance sensitive elementCerdeira M., Jantaratana P., Vas'Kovskiy V., Kurlyandskaya G., Kurlyandskaya G.2013Sensor Letters
  11(1),pp. 180-183
  1
  67Structure and phase formation behavior and dielectric and magnetic properties of lead iron tantalate-lead zirconate titanate multiferroic ceramicsWongmaneerung R., Tipakontitikul R., Jantaratana P., Bootchanont A., Jutimoosik J., Yimnirun R., Ananta S.2016Materials Research Bulletin
  75,pp. 91-99
  1
  68Enhancement of GMI effect in silicon steels by furnace annealingSirisathitkul C., Jantaratana P.2009Journal of Materials Science and Technology
  25(5),pp. 619-621
  1
  69Defect-induced properties of doped alpha alumina samplesJantaratana P., Dararutana P., Dararutana P., Wongkokua W., Pongkrapan S., Wathanakul P., Wathanakul P.2008Advanced Materials Research
  55-57,pp. 801-804
  1
  70A systematic variation in cationic distribution and its influence on the magnetization of mixed-metal (nickel and zinc) cobaltite spinelsDeeloed W., Wattanathana W., Jantaratana P., Prompinit P., Wannapaiboon S., Singkammo S., Sattayaporn S., Laobuthee A., Suramitr S., Hanlumyuang Y.2020Materials Research Express
  7(9)
  1
  71Effects of ca addition on chemical composition, microstructure and dielectric properties of BaTiO3Jongprateep O., Khongnakhon T., Jantaratana P., Rugthaicharoencheep S.2014Applied Mechanics and Materials
  575,pp. 231-237
  1
  72Magnetic Phase Transition without Heat Treatment of the as-Deposited Iron Oxide Nanoparticulate Films Prepared by Sparking Process under External Magnetic FieldsSiriariyachai R., Hankhuntod A., Kantarak E., Sroila W., Kumpika T., Jantaratana P., Singjai P., Thongsuwan W.2021Integrated Ferroelectrics
  214(1),pp. 115-122
  1
  73Phase Formation, Morphology and Magnetic Properties of PbTiO3–Fe2O3 Heterostructure CeramicsJutimoosik J., Jantaratana P., Yimnirun R., Prasatkhetragarn A.2021Integrated Ferroelectrics
  214(1),pp. 19-26
  1
  74Modifying Barium Hexaferrite Magnets by Adding SoleGel Synthesized Cobalt Ferrite PhaseCharoensuk T., Thongsamrit W., Thongsamrit W., Hunyek A., Chokprasombat K., Jantaratana P., Sirisathitkul C.2023Karbala International Journal of Modern Science
  9(2),pp. 208-215
  1
  75Design and development of a magnetic field-enabled platform for delivering polymer-coated iron oxide nanoparticles to breast cancer cellsBulatao B.P., Bulatao B.P., Nalinratana N., Jantaratana P., Vajragupta O., Rojsitthisak P., Rojsitthisak P., Rojsitthisak P.2023MethodsX
  11
  1
  76Multiferroic Properties of (1-x)BiFeO3-xBaTiO3 Lead-Free CeramicsPanpho P., Intrirak K., Vittayakorn N., Jantaratana P., Bongkarn T., Sumang R.2023Integrated Ferroelectrics
  238(1),pp. 136-146
  1
  77Magnetocaloric Effect in CoFe-Electroplated Ni50Mn33In16Cr1 AlloyLekkla P., Lekkla P., Jantaratana P., Jantaratana P., Chotibhawaris T.2022Metals
  12(12)
  1
  78Paste-Injection of Low-Density Barium Hexaferrite Magnets with Soft Magnetic Iron PhaseThongsamrit W., Thongsamrit W., Jantaratana P., Charoensuk T., Sirisathitkul C.2022Metals
  12(10)
  1
  79Investigations on the Multiferroic Properties of Lead Free BNT-BCTS:MFO Ceramic Composites Fabricated by the Solid-State Combustion TechniqueKornphom C., Saenkam K., Jantaratana P., Pinitsoontorn S., Bongkarn T.2023JOM
  0
  80Multiferroic Properties of Lead-Free (1 − x)(K0.44Na0.52Li0.04)(Nb0.84Ta0.10Sb0.06)O3− xBi0.8Ba0.2FeO3 Ceramics Prepared via the Solid-State Combustion TechniqueThawong P., Prasertpalichat S., Suriwong T., Pinitsoontorn S., Vittayakorn N., Pulphol P., Jantaratana P., Bongkarn T.2023JOM
  0
  81Effects of Annealing Temperature and Composition on Magnetic Properties of Manganese-Bismuth Homogenized in Tube FurnaceSirisathitkul C., Sirisathitkul C., Sukonrat P., Jantaratana P., Charoensuk T., Charoensuk T.2022Iranian Journal of Materials Science and Engineering
  19(3)
  0
  82Enhancing Physicochemical Properties and Biocompatibility of Hollow Porous Iron Oxide Nanoparticles through Polymer-Based Surface ModificationsMalabanan J.W.T., Alcantara K.P., Jantaratana P., Pan Y., Nalinratana N., Vajragupta O., Rojsitthisak P., Rojsitthisak P., Rojsitthisak P.2023ACS Applied Bio Materials
  0
  83Crystal structure and magnetoelectric properties of CrFeO3-doped BaZr0.1Ti0.9O3 multiferroic ceramicsKlinbumrung A., Kidkhunthod P., Jantaratana P., Yimnirun R., Prasatkhetragarn A.2022Radiation Physics and Chemistry
  199
  0
  84Chemical composition-microstructure-dielectric constant relations of Mg-doped calcium titanate synthesized by solid state reaction techniqueJongprateep O., Sato N., Palomas J., Jantaratana P.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 390-396
  0
  85Magnetic properties of sputtered cobalt films on X-ray lithographic substratesSukonrat P., Sirisathitkul C., Rattanasakulthong W., Jantaratana P., Sriphung C.2014Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
  10(1)
  0
  86Effects of alternating magnetic field on magnetoelectricity of sputtered TbFe2/PZT/TbFe2 laminate compositeHomthong P., Jantaratana P., Sirisathitkul C.2013Optoelectronics and Advanced Materials, Rapid Communications
  7(1-2),pp. 100-103
  0
  87Synchrotron X-ray absorption of iron oxides synthesised by ultrasound assisted coprecipitation: Effects of temperature and surfactantTangwatanakul W., Sirisathitkul C., Jantaratana P., Limphirat W.2014Materials Research Innovations
  18,pp. S2547-S2551
  0
  88Morphology of bi2o3 nanowires and nanoflowers in the synthesis of mnbi alloysCharoensuk T., Sirisathitkul C., Boonyang U., Jantaratana P.2018Solid State Phenomena
  283 SSP,pp. 124-131
  0
  89Design and Construction of Torque Magnetometer for Magnetic Properties InvestigationWatthanasongsin S., Jantaratana P.2018Journal of Physics: Conference Series
  1144(1)
  0
  90Preparation and characterization of magnetic force microscopy tips coated with nickel films by e-beam evaporationDamrongsak B., Coomkaew S., Saengkaew K., Cheowanish I., Jantaratana P.2018Key Engineering Materials
  765 KEM,pp. 3-7
  0
  91Fabrication and characterization of BaTiO3-Ni0.8Zn0.2Fe2O4-B2O3-Na2O-SiO2 multiferroic glass ceramicsIntawin P., Leenakul W., Yongsiri P., Jantaratana P., Eitssayeam S., Rujijanagul G., Pengpat K.2016Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  16(12),pp. 12866-12870
  0
  92Synthesis, structural and electrical properties of granular BT-NZF nanocrystals in silicate glassIntawin P., Leenakul W., Jantaratana P., Eitssayeam S., Rujijanagul G., Pengpat K.2017Ceramics International
  43,pp. S258-S264
  0