ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยวิจัยวัสดุเฉพาะทางขั้นสูง
AFM
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยวิจัยวัสดุเฉพาะทางขั้นสูง

AFM

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี

Email: fengapl@ku.ac.th

Phone Number: 0-2979-0999 ต่อ 2132

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.นัทธมน คูณแสง

Email: fscinmk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-4444

รศ.พงศกร จันทรัตน์

Email: fscipsj@ku.ac.th

Phone Number: 025625555

ทรงวุฒิ สุรมิตร

 

 

นลพรรณ นุชสุวรรณ

 

 

วรวัชร วัฒนฐานะ

 

 

วรวุฒิ นันทรักษ์

 

 

ปัญจพาณ์ ปิ่นสุข

 

 

สุทธิภัทร อินทรศร

 

 

ธนูรักษ์ บุญจันทร์

 

 

ธีรธันย์ เลิศอภิพัฒน์

 

 

รัชพล ศรีแก้วพันธ์

 

 

จิระพันธ์ กาทิพย์

 

 

ขัตติยา พุกทอง

 

 

ปัญญพัฒน์ เกศเกื้อวิริยะกุล

 

 

สมบูรณ์ แซ่โจว

 

 

สรวิชญ์ ลิมตศิริ

 

 

เปรมฤดี ศรีชาวนา

 

 

นภัสสร อรรณพยุทธนา

 

 

ธเนศ ภักดิ์ภูวดล

 

 

วีณา ไพรวัลย์

 

 

วิทิต พิบูลกุลสัมฤทธิ์

 

 

รัฐนันท์ สุวรรณสมบูรณ์

 

 

ณพิชญา องค์สุวรรณ

 

 

ธีรุตม์ เพลินสินธุ์

 

 

โอฬาร พัฒนเสรี

 

 

อาณัติ สุนทรหุต

 

 

ปุณยาพร สังฆา

 

 

ภควิทย์ จันทร์แสงวัฒนา

 

 

สิทธา อู่ศิลา

 

 

นครินทร์ จตุรภัทรานนท์

 

 

อลิชาพัทธ์ ชูช่วย

 

 

เจตน์นันต์ อนันตวิทยานนท์

 

 

กรกมล รุ่งพิทยาธร

 

 

ชินดนัย ยงยุทธวิชัย

 

 

ณัฐกฤตา เพ่งผล

 

 

ธนพงศ์ เลิศประภาภรณ์

 

 

ธนาภา ศรีสว่างวงศ์

 

 

นรินทิพย์ รักขาว

 

 

ปรินทร์ พึงประเสริฐ

 

 

ธนวรรธน์ ริมพงษ์พิศาล

 

 

วงศกร โชติคุณากิตติ

 

 

วรนนท์ ทิจินะ

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

ดร. นรินทร์ กาบบัวทอง

 

 

ดร. ปรารถนา คิ้วสุวรรณ

 

 

ดร. วันทนา คล้ายสุบรรณ์

 

 

ดารุณี ปุญญพิทักษ์

 

 

ผศ. ดร. นิรมล วรสิษฐ

 

 

ผศ. ดร. สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค

 

 

รศ. ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ

 

 

ศ. ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์

 

 

ศ. ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย

 

 

อ. ดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล