Person Image

  Education

  • วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2540
  • วท.ม.(ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543
  • วท.ด.(ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Schottky barrierarrival-timeartifcial antennasbilayer graphenBound stateCarbon helical tubeCdSe quantum dotcharge transmissionchiral carbon nanotubesConducting polymerCorrelation function ? Gaussian random potentials ? Schr?dinger equation ? Atomic density fluctuation ? Numerical shooting methodCoulomb and exchange integralsCoulomb integral ? Exchange integrals ? Perturbation-theory ? Addition theorem of spherical harmonicsCurvature effectCurvature-Induced Superlattice StructuresDecoherenceDFTBDomain wall motion Spin-transfer torque Spin-Hall effectEDOTEffects of strainsEmission spectrumsenergy transfer efficiencyExcited-state energyextended probabilityFeynman path integral methodGaussian double-wellGaussian random potentialGrapheneHelically Coiled Carbon Nanotubeshelium atomLattice distortionslight emittedMany body systems Numerical shooting methodon polarizationPair creationPEDOT:PSSPerturbation theoryphonon bathsPhoton emissionsphoton radiationPhotonsplasmonProbability distribution of tunneling-tiQuantum OpticsQuantum Brownian the constrained path integralquantum dot gas sensorQuantum Hall effectquantum historiesquantum historyquantum light harvestingSchr?dinger equationSchr?dinger equation ? Bound state ? Numerical shooting method ? Perturbation theory ? Gaussian double-well ? Excited-state energySchwinger pair creationShear strainSingle-wall carbon nanotubesSingle-walled Carbon Nanotubesingle-walled carbon nanotube solar cellssolidStrainStrained grapheneSurface plasmonSurface Plasmon Nanosphere PairSurface plasmon resonance ? Coupled surface plasmons ? Symmetry breaking ? Plasmon coupling ?Asymmetric pairtalcTensile strainThe second virial coef?cient ? The third virial coef?cient ? Cluster expansion ? Inert gasesTime in Quantum Mechanicstunneling timetunneling time usingTunneling-timeท่อนาโนคาร์บอนความโค้งที่นอนยางพารานาโนกราฟีนออกไซด์นาโนเทคโนโลยีทางการเกษตรปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลผลิตทางการเกษตรเพย์โหลดเพื่อสุขภาพโพลาไรเชชันฟิสิกส์ฟิสิกส์อวกาศมุมของการบิดตัวไมโคร/นาโนคอมโพสิตของตัวดูดซับยิ่งยวดยางธรรมชาติยางพาราระบบไม่เชิงเส้นทางฟิสิกส์โรงไฟฟ้าพระนครใต้วัสดุควอนตัมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูตรน้ำยางขั้นสูงหมอนเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์อนุภาคควอนตัมอนุภาคคาร์บอนอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์อิทิเกรตไอโอทีเซนเซอร์

  Interest

  Quantum Optics, Many body systems , Time in Quantum Mechanics

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2561 - มี.ค. 2561 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - ก.พ. 2561 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กายภาพและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์
  • ก.พ. 2557 - มี.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์
  • ก.พ. 2557 - ก.พ. 2559 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Numerical evaluation of second and third virial coefficients of some inert gases via classical cluster expansionHutem A., Boonchui S.2012Journal of Mathematical Chemistry
  50(5),pp. 1262-1276
  23
  2The derivation of time-dependent Schrödinger equationsBriggs J., Boonchui S., Boonchui S., Khemmani S., Khemmani S.2007Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
  40(6),pp. 1289-1302
  22
  3Chirality effects on an electron transport in single-walled carbon nanotubeCharoenpakdee J., Suntijitrungruang O., Boonchui S.2020Scientific Reports
  10(1)
  18
  4Excited-state energy eigenvalue and wave-function evaluation of the gaussian asymmetric double-well potential problem via numerical shooting method 2Boonchui S., Boonchui S., Hutem A., Hutem A.2012Journal of Mathematical Chemistry
  50(8),pp. 2103-2119
  8
  5Excited-state energy eigenvalue and wave-function evaluation of the Gaussian symmetric double-well potential problem via numerical shooting method 1Boonchui S., Hutem A.2012Journal of Mathematical Chemistry
  50(6),pp. 1582-1597
  7
  6Curvature effect on polarization of light emitted from chiral carbon nanotubesThitapura T., Liewrian W., Jutarosaga T., Boonchui S.2017Optics Express
  25(21),pp. 25588-25601
  7
  7Effects of strain on the Schwinger pair creation in grapheneFanbanrai P., Hutem A., Hutem A., Boonchui S., Boonchui S.2015Physica B: Condensed Matter
  472,pp. 84-90
  6
  8Role of Symmetry in Coupled Localized Surface Plasmon Resonance of a Nanosphere PairKlinkla R., Klinkla R., Pinsook U., Pinsook U., Boonchui S.2015Plasmonics
  10(3),pp. 643-653
  5
  9Dynamics of propagating surface plasmon induced photon emission from quantum dots: Quantum history approachSrisangyingcharoen P., Klinkla R., Boonchui S., Boonchui S.2015Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
  48(21)
  4
  10The arrival-time distribution: The extended probability approachesBoonchui S., Boonchui S., Hutem A.2013Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
  46(10)
  4
  11Evaluation of correlation functions and wave-functions of the Gaussian random potentials by numerical shooting methodHutem A., Boonchui S., Boonchui S.2014Journal of Mathematical Chemistry
  52(7),pp. 1968-1977
  4
  12Effect of Curvature-Induced Superlattice Structures on Energy Band Structures of Helically Coiled Carbon NanotubesThitapura T., Liewrian W., Jutarosaga T., Boonchui S.2017Plasmonics
  12(5),pp. 1439-1447
  4
  13Current-induced domain wall motion: Comparison of STT and SHEChureemart J., Sampan-a-pai S., Boonchui S., Chantrell R.W., Chureemart P.2021Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  529
  4
  14Evaluation of coulomb and exchange integrals for higher excited states of helium atom by using spherical harmonics seriesHutem A., Hutem A., Boonchui S., Boonchui S.2012Journal of Mathematical Chemistry
  50(8),pp. 2086-2102
  3
  15Clocked Schrödinger equation in the meaning of the measurement systemBoonchui S., Sa-Yakanit V., Sritrakool W.2006Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics
  73(1)
  2
  16Investigating valley-dependent current generation due to asymmetric energy dispersion for charge-transfer from a quantum dot to single-walled carbon nanotubeCharoenpakdee J., Suntijitrungruang O., Boonchui S.2023Scientific Reports
  13(1)
  2
  17Simulation of the sensing mechanism in quantum dot gas sensor by quantum light harvesting approachSuntijitrungruang O., Lakronwat J., Uthailiang T., Pongkitiwanichakul P., Boonchui S.2022Frontiers in Chemistry
  10
  1
  18Electrical interaction between nanoparticle and surface of materialSummueang C., Boonchui S.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  1
  19Chirality Effects on an Electron Transport in Single-walled Carbon Nanotube Coupling to a Quantum DotBoonchui S., Charoenpakdee J.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  1
  20Monte Carlo simulations of nanorod filler in composite polymer materialKerdkaen N., Kerdkaen N., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Phongphanphanee S., Boonchui S., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  1
  21New method of second quantization of the strained-graphene Kerr and Faraday rotationsBoonchui S., Nualpijit P.2019Optics Express
  27(20),pp. 28350-28363
  1
  22The loss of quantum coherence induced by a Gaussian random potentialBoonpan S., Panacharoensawad B., Boonchui S., Boonchui S.2012Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics
  376(19),pp. 1589-1592
  1
  23Calculation of the tunneling time using the extended probability of the quantum histories approachRewrujirek J., Hutem A., Boonchui S., Boonchui S.2014Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics
  378(14-15),pp. 985-989
  1
  24Quantum brownian and the constrained path integralBoonchui S., Boonchui S., Sa-Yakanit V., Sa-Yakanit V., Palotaidamkerngy P., Palotaidamkerngy P.2008Condensed Matter Theories
  23,pp. 470-476
  0
  25Magnus force and Hellmann-Feynman force: Path integral approachSa-Yakanit V., Boonchui S.2001Journal of Physics A: Mathematical and General
  34(50),pp. 11301-11305
  0
  26Quantum Brownian and the constrained path integralBoonchui S., Boonchui S., Sa-Yakanit V., Sa-Yakanit V., Palotaidamkerng P., Palotaidamkerng P.2008International Journal of Modern Physics B
  22(25-26),pp. 4758-4764
  0
  27Electromagnetic interaction between talcum particle and topological insulatorSummueang C., Boonchui S.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0
  28Transmission of charge ion in Single-walled Carbon NanotubeCharoenpakdee J., Hutem A., Boonchui S.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0
  29Physical study concerning the characteristics of single and double photon emission from bilayer grapheneSuntijitrungruang O., Summueang C., Boonchui S.2021Optical Materials Express
  11(9),pp. 2854-2868
  0
  30Electromagnetic description of the interaction between talcum and the rough surface of a composite materialSummueang C., Pon-On W., Supadee L., Boonchui S.2022Journal of Electrostatics
  115
  0
  31Evaluation of alginate-cellulose used in controlled release fertilizer for slow nutrient release and water retentionKamolsiriwat N., Pianpanit T., Pongkitiwanichakul P., Boonchui S.2022Journal of Physics: Conference Series
  2175(1)
  0