Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2540
 • วท.ม.(ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543
 • วท.ด.(ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547

Expertise Cloud

arrival-timeBound stateCarbon helical tubeCdSe quantum dotcharge transmissionchiral carbon nanotubesConducting polymerCorrelation function ? Gaussian random potentials ? Schr?dinger equation ? Atomic density fluctuation ? Numerical shooting methodCoulomb and exchange integralsCoulomb integral ? Exchange integrals ? Perturbation-theory ? Addition theorem of spherical harmonicsCurvature effectCurvature-Induced Superlattice StructuresDecoherenceDFTBDomain wall motion Spin-transfer torque Spin-Hall effectEDOTEffects of strainsElectromagnetic interactionEmission spectrumsExcited-state energyextended probabilityFeynman path integral methodGaussian double-wellGaussian random potentialGrapheneHelically Coiled Carbon Nanotubeshelium atomLattice distortionslight emittedMany body systems Numerical shooting methodon polarizationPair creationPEDOT:PSSPerturbation theoryPhoton emissionsPhotonsplasmonProbability distribution of tunneling-tiQuantum OpticsQuantum Brownian the constrained path integralQuantum Hall effectquantum historiesquantum historySchr?dinger equationSchr?dinger equation ? Bound state ? Numerical shooting method ? Perturbation theory ? Gaussian double-well ? Excited-state energySchwinger pair creationShear strainsingle?walled carbon nanotube Single-walled Carbon NanotubesolidStrainStrained grapheneSurface plasmonSurface Plasmon Nanosphere PairSurface plasmon resonance ? Coupled surface plasmons ? Symmetry breaking ? Plasmon coupling ?Asymmetric pairtalctalcum particleTensile strainThe second virial coef?cient ? The third virial coef?cient ? Cluster expansion ? Inert gasesTime in Quantum Mechanicstopological insulatortunneling timetunneling time usingTunneling-timeTwo particlesVibrational frequencyกระบวนการผลิตการกักเก็บน้ำการขนส่งปฏิกิริยาในตัวกลางรูพรุนการคำนวณเชิงตัวเลขการดูดกลืนโฟตอนการป้องกันเสียงการเปล่งโฟตอนควอนตัมบรานเนียนค่าพารามิเตอร์ความโค้งชุมชนต้นกำเนิดของเสียงท่อนาโนคาร์บอนความโค้งที่นอนยางพารานาโนกราฟีนออกไซด์นาโนเทคโนโลยีทางการเกษตรปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพโพลาไรเชชันฟิสิกส์มุมของการบิดตัวไมโคร/นาโนคอมโพสิตของตัวดูดซับยิ่งยวดโรงไฟฟ้าพระนครใต้สูตรน้ำยางขั้นสูงหมอนอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์อิทิเกรต

Interest

Quantum Optics, Many body systems , Time in Quantum Mechanics

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Numerical evaluation of second and third virial coefficients of some inert gases via classical cluster expansionHutem A., Boonchui S.2012Journal of Mathematical Chemistry
50(5),pp. 1262-1276
22
2The derivation of time-dependent Schrödinger equationsBriggs J., Boonchui S., Boonchui S., Khemmani S., Khemmani S.2007Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
40(6),pp. 1289-1302
16
3Excited-state energy eigenvalue and wave-function evaluation of the gaussian asymmetric double-well potential problem via numerical shooting method 2Boonchui S., Boonchui S., Hutem A., Hutem A.2012Journal of Mathematical Chemistry
50(8),pp. 2103-2119
8
4Excited-state energy eigenvalue and wave-function evaluation of the Gaussian symmetric double-well potential problem via numerical shooting method 1Boonchui S., Hutem A.2012Journal of Mathematical Chemistry
50(6),pp. 1582-1597
7
5Effect of Curvature-Induced Superlattice Structures on Energy Band Structures of Helically Coiled Carbon NanotubesThitapura T., Liewrian W., Jutarosaga T., Boonchui S.2017Plasmonics
12(5),pp. 1439-1447
4
6Curvature effect on polarization of light emitted from chiral carbon nanotubesThitapura T., Liewrian W., Jutarosaga T., Boonchui S.2017Optics Express
25(21),pp. 25588-25601
4
7Evaluation of correlation functions and wave-functions of the Gaussian random potentials by numerical shooting methodHutem A., Boonchui S., Boonchui S.2014Journal of Mathematical Chemistry
52(7),pp. 1968-1977
4
8Effects of strain on the Schwinger pair creation in grapheneFanbanrai P., Hutem A., Hutem A., Boonchui S., Boonchui S.2015Physica B: Condensed Matter
472,pp. 84-90
3
9Role of Symmetry in Coupled Localized Surface Plasmon Resonance of a Nanosphere PairKlinkla R., Klinkla R., Pinsook U., Pinsook U., Boonchui S.2015Plasmonics
10(3),pp. 643-653
2
10Dynamics of propagating surface plasmon induced photon emission from quantum dots: Quantum history approachSrisangyingcharoen P., Klinkla R., Boonchui S., Boonchui S.2015Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
48(21)
2
11The arrival-time distribution: The extended probability approachesBoonchui S., Boonchui S., Hutem A.2013Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
46(10)
2
12Evaluation of coulomb and exchange integrals for higher excited states of helium atom by using spherical harmonics seriesHutem A., Hutem A., Boonchui S., Boonchui S.2012Journal of Mathematical Chemistry
50(8),pp. 2086-2102
2
13Clocked Schrödinger equation in the meaning of the measurement systemBoonchui S., Sa-Yakanit V., Sritrakool W.2006Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics
73(1)
2
14The loss of quantum coherence induced by a Gaussian random potentialBoonpan S., Panacharoensawad B., Boonchui S., Boonchui S.2012Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics
376(19),pp. 1589-1592
1
15Calculation of the tunneling time using the extended probability of the quantum histories approachRewrujirek J., Hutem A., Boonchui S., Boonchui S.2014Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics
378(14-15),pp. 985-989
1
16Chirality Effects on an Electron Transport in Single-walled Carbon Nanotube Coupling to a Quantum DotBoonchui S., Charoenpakdee J.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
526(1)
1
17Monte Carlo simulations of nanorod filler in composite polymer materialKerdkaen N., Kerdkaen N., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Phongphanphanee S., Boonchui S., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
526(1)
1
18New method of second quantization of the strained-graphene Kerr and Faraday rotationsBoonchui S., Nualpijit P.2019Optics Express
27(20),pp. 28350-28363
0
19Electromagnetic interaction between talcum particle and topological insulatorSummueang C., Boonchui S.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
773(1)
0
20Transmission of charge ion in Single-walled Carbon NanotubeCharoenpakdee J., Hutem A., Boonchui S.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
773(1)
0
21Chirality effects on an electron transport in single-walled carbon nanotubeCharoenpakdee J., Suntijitrungruang O., Boonchui S.2020Scientific Reports
10(1)
0
22Current-induced domain wall motion: Comparison of STT and SHEChureemart J., Sampan-a-pai S., Boonchui S., Chantrell R.W., Chureemart P.2021Journal of Magnetism and Magnetic Materials
529
0
23Electrical interaction between nanoparticle and surface of materialSummueang C., Boonchui S.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
526(1)
0
24Quantum brownian and the constrained path integralBoonchui S., Boonchui S., Sa-Yakanit V., Sa-Yakanit V., Palotaidamkerngy P., Palotaidamkerngy P.2008Condensed Matter Theories
23,pp. 470-476
0
25Magnus force and Hellmann-Feynman force: Path integral approachSa-Yakanit V., Boonchui S.2001Journal of Physics A: Mathematical and General
34(50),pp. 11301-11305
0
26Quantum Brownian and the constrained path integralBoonchui S., Boonchui S., Sa-Yakanit V., Sa-Yakanit V., Palotaidamkerng P., Palotaidamkerng P.2008International Journal of Modern Physics B
22(25-26),pp. 4758-4764
0