Person Image

  Education

  • วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2540
  • วท.ม.(ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543
  • วท.ด.(ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2024 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชภายใต้สภาวะการเหนี่ยวนำด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในกระบวนการการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาเพย์โหลดผนึกเหลวตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการขนส่งทางอวกาศและการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 1 0 0 0
  2024 วัสดุควอนตัมหลายมิติร่วมกับเทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 14 4 0 0
  2023 ควอนตัมดอทเรืองแสงเป็นเสาอากาศประดิษฐ์เพื่อเพิ่มแสงการเก็บเกี่ยวและการถ่ายโอน พลังงานสู่การสังเคราะห์ด้วยแสง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2023 การศึกษาฟิสิกส์ของคลื่นกระแทกในอวกาศผ่านการจำลองแบบ particle-in-cell ขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรในอวกาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 วัสดุควอนตัมที่เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับเร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มคุณค่าทางโภชนการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในแผ่นยางปูพื้นใต้พรมรถยนต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การตรวจสอบเส้นทางของการถ่ายเทพลังงานเชิงควอนตัมของการเก็บเกี่ยวแสงของพืชในกระบวนการสังเคราะห์แสง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 เทคโนโลยีและวัสดุควอนตัมเพื่อการเกษตรแม่นยำ : มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและการคำนวณทางทฤษฎี หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 การวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) (ปีที่ 2) - (สนับสนุนโดยสวก.) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 3 0 0
  2020 การสร้างแบบจำลองและพัฒนาระบบปลดปล่อยธาตูอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 อิทธิผลของความโค้งต่อการดูดกลืนแสงจากท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกปลูกอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
  2017 อิทธิผลของความโค้งต่อโพลาไรเชชันของแสงที่แผ่ออกจากท่อนาโนคาร์บอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 อิทธิผลของความโค้งที่ทำให้เกิดซุปเปอร์แลคทริตต่อแถบพลังงานของท่อคาร์บอนบิดโค้ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 บทบาทของสมมาตรที่มีต่อความถี่เรโซแนนซ์ของพาสมอนเชิงผิวมีอยู่ในวงกลมนาโนคู่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 ผลของความเค้นต่อการเกิดคู่สวิงเกอร์ในกราฟีน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 ค่าเจาะจงพลังงานที่ถูกกระตุ้นและฟังก์ชันคลื่นของบ่อศักย์คู่เกาส์เชียนเชิงสมมาตรโดยการคำนวณเชิงตัวเลข หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 การแจกแจงความน่าจะเป็นของเวลาที่ไปถึง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การคำนวณค่าของคูลอมบ์และการอินทิเกรตเชิงแลกเปลี่ยนสำหรับสถานะกระตุ้นของฮีเลียม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 เวลาและความน่าจะเป็นในกลศาสตรควอนตัม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2017 Physical studies on the interaction between talc and solid wafers of hard disk drives (HDDs) หัวหน้าโครงการ Western Digital (Thailand),Co.,Ltd. 2 0 0 0
  2017 ศึกษาต้นกำเนิดของเสียงและการป้องกันเสียงเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาในกระบวนการผลิตและคิดค้นสูตรน้ำยางขั้นสูงเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราเกรดพิเศษเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ปีที่ 1) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0