ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

35

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

actinomyceteactinomycetesagriculturealkaline proteaseAutophagyBacillus sp.Bacillus subtilisBacteriabiocontrolBiodegradationBiodieselBiodiversityCellulaseDHADiversityDye Decolorizationendospore forming bacteriaFungigene expressionhepatitis B virushepatocellular carcinomaindole-3-acetic acidKluyveromyces marxianusLaccaselactic acid bacteriaLigninolytic enzymeLipidLipid productionMangroveMangrove ForestMicroalgaeMushroomNew yeast speciesnitrificationnitrifying bacteriaoleaginous yeastoptimizationPhenanthrenePhototrophic BacteriaPhylloplaneplant growth promoterplant pathogenic fungipolyester tabletpolymorphismsSchizochytriumSNPsqualenestarchstrain ImprovementTempetermitethermotolerantthermotolerant yeastyeastYeastsกรดไขมันไม่อิ่มตัวการเก็บรักษาจุลินทรีย์การเกษตรการควบคุมทางชีวภาพข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรีย์เชื้อราทนอุณหภูมิสูงแบคทีเรียแบคทีเรียสร้างสปอร์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงใบไบโอดีเซลไบโอเอทานอลป่าชายเลนแป้งแป้งมันสำปะหลังยีสต์ราโรคพืชลิกโนเซลลูโลสลิพิดเวชสำอางไวรัสตับอักเสบบีสควอลีนสภาวะที่เหมาะสมสังกะสีสัตว์น้ำวัยอ่อนสารสกัดจากเห็ดสารส่งเสริมการเจริญพืชสารเสริมอาหารสัตว์สาหร่ายขนาดเล็กเห็ดเห็ดฟางออกซินออโตฟาจีอาหารสัตว์อีพีเอเอ็นไกลโคซิเลชั่นเอนไซม์เอนโดไฟต์แอคติโนมัยสีทแอสตาแซนทินไฮโดรเจน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาง ศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

E-Mail: fscisssp@ku.ac.th Tel.02-562-5555 ต่อ 4020


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 77 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 47 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 330 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 281 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 86 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 188 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 150 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 95 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 869 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 510 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 359 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 397 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 330 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 59 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 78 รางวัล (เกียรติบัตร 28 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 35 รางวัล, ประชุมวิชาการ 15 รางวัล)