Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • Ph.D.(ชีวเคมี), Edinburgh University, สหราชอาณาจักร, 2538

  Expertise Cloud

  ActinobacteriaactinomyceteagricultureAmycolatopsisAscomycetous yeastbasidiomycetous yeastBiodiversityBiosynthetic pathwaycell immobilizationdiversityecologyEnterobacter sp.epiphytic yeastethanol fermentationethanol fermenting yeastsfed-batch fermentationFermentationfermented fishForest Soilgene cloningGene Expressiongrease trapIAAIAA biosynthesisindole-3 acetic acidIndole-3-acetic acidindustrial wasteinsoluble xylan hydrolyzing enzymeIsolationjasmine ricejuenile aquatic animalsjuvenile aquatic animalsKluyveromyces marxianusLaceyella sacchari LP175Lactic acid bacteriaL-asparaginaseleaveslignocelluloselignocellulosic hydrolysatelignocellulosic wasteLimtongella gen. nov.Limtongella siamensis sp. nov.Limtongozyma gen. nov.Limtongozyma siamensis f.a.Lipaselipase producing yeastmangrovemolassesnew yeast speciesnovel yeast speciesOgataea siamensisOptimizationpeat swamppeat swamp forestpeat swamp forestspiaplant growth promoterpolyphasic taxonomyRhodosporidiobolus fluvialisRhodosporidiumSp. nov.starchsugar cane juicethermotolerantthermotolerant yeastsXYL1XYL2xylitol dehydrogenasexylose reductaseกรดไขมันไม่อิ่มตัวกากน้ำตาลการปรับปรุงพันธุกรรมการหมักแบบต่อเนื่องความหลากหลายจุลินทรีย์ชีววิถีการสังเคราะห์เซลล์ยีสต์ที่ถูกตรึงทนอุณหภูมิสูงน้ำอ้อยนิเวศวิทยาแบคทีเรียใบพืชไบโอเอทานอลแป้งพืชเศรษฐกิจเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ยีสต์ยีสต์ใช้น้ำตาลห้าคาร์บอนยีสต์ทนร้อนยีสต์หมักเอทานอลยีสต์อีพิไฟต์ยีสต์เอนโดไฟต์ลิกโนเซลลูโลสสัตว์น้ำวัยอ่อนสารส่งเสริมการเจริญพืชสารเสริมอาหารสัตว์ออกซินเอนไซม์ช่วยย่อยแอคติโนมัยสีทแอสตาแซนทิน

  Interest

  สรีรวิทยา พันธุกรรม และชีวโมเลกุล, สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย) เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย)

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2556 - ก.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 66 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 52 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 25 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Plant growth-promoting traits of epiphytic and endophytic yeasts isolated from rice and sugar cane leaves in ThailandNutaratat P., Srisuk N., Arunrattiyakorn P., Limtong S.2014Fungal Biology
  118(8),pp. 683-694
  94
  2Ogataea chonburiensis sp. nov. and Ogataea nakhonphanomensis sp. nov., thermotolerant, methylotrophic yeast species isolated in Thailand, and transfer of Pichia siamensis and Pichia thermomethanolica to the genus OgataeaLimtong S., Srisuk N., Yongmanitchai W., Yurimoto H., Nakase T.2008International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  58(1),pp. 302-307
  44
  3High-yield production of indole-3-acetic acid by Enterobacter sp. DMKU-RP206, a rice phyllosphere bacterium that possesses plant growth-promoting traitsNutaratat P., Monprasit A., Srisuk N.20173 Biotech
  7(5)
  43
  4L-Lactic acid production from liquefied cassava starch by thermotolerant Rhizopus microsporus: Characterization and optimizationTrakarnpaiboon S., Srisuk N., Piyachomkwan K., Yang S., Kitpreechavanich V.2017Process Biochemistry
  63,pp. 26-34
  34
  5Biosynthetic Pathway of Indole-3-Acetic Acid in Basidiomycetous Yeast Rhodosporidiobolus fluvialisBunsangiam S., Sakpuntoon V., Srisuk N., Ohashi T., Fujiyama K., Limtong S.2019Mycobiology
  47(3),pp. 292-300
  21
  6Pichia thermomethanolica sp. nov., a novel thermotolerant, methylotrophic yeast isolated in ThailandLimtong S., Srisuk N., Yongmanitchai W., Yurimoto H., Nakase T., Kato N.2005International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  55(5),pp. 2225-2229
  21
  7Papiliotrema siamense f.a., sp. nov., a yeast species isolated from plant leavesSurussawadee J., Khunnamwong P., Srisuk N., Limtong S.2014International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  64,pp. 3058-3062
  21
  8Indole-3-acetic acid biosynthetic pathways in the basidiomycetous yeast Rhodosporidium paludigenumNutaratat P., Srisuk N., Arunrattiyakorn P., Limtong S.2016Archives of Microbiology
  198(5),pp. 429-437
  21
  9Roseomonas elaeocarpi nov., sp. nov., isolated from olive (Elaeocarpus hygrophilus Kurz.) phyllosphereDamtab J., Nutaratat P., Boontham W., Srisuk N., Duangmal K., Yurimoto H., Sakai Y., Muramatsu Y., Nakagawa Y.2016International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  66(1),pp. 474-480
  19
  10Indole-3-acetic acid production by newly isolated red yeast Rhodosporidium paludigenumNutaratat P., Amsri W., Srisuk N., Arunrattiyakorn P., Limtong S.2015Journal of General and Applied Microbiology
  61(1),pp. 1-9
  19
  11Three new thermotolerant methylotrophic yeasts, Candida krabiensis sp. nov., Candida sithepensis sp. nov., and Pichia siamensis sp. nov., isolated in ThailandLimtong S., Srisuk N., Yongmanitchai W., Kawasaki H., Yurimoto H., Nakase T., Kato N.2004Journal of General and Applied Microbiology
  50(3),pp. 119-127
  19
  12Three anamorphic yeast species Candida sanitii sp. nov., Candida sekii sp. nov. and Candida suwanaritii, three novel yeasts in the Saturnispora clade isolated in ThailandLimtong S., Kaewwichian R., Am-In S., Am-In S., Boonmak C., Jindamorakot S., Jindamorakot S., Yongmanitchai W., Srisuk N., Kawasaki H., Nakase T., Nakase T.2010FEMS Yeast Research
  10(1),pp. 114-122
  17
  13Roseomonas musae sp. nov., a new bacterium isolated from a banana phyllosphereNutaratat P., Srisuk N., Duangmal K., Yurimoto H., Sakai Y., Muramatsu Y., Nakagawa Y.2013Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
  103(3),pp. 617-624
  15
  14Pseudozyma vetiver Sp. Nov., a novel anamorphic ustilaginomycetous yeast species isolated from the phylloplane in ThailandChamnanpa T., Limtong P., Srisuk N., Limtong S.2013Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
  104(5),pp. 637-644
  15
  15Yeast Communities in Sugarcane PhylloplaneSrisuk N., Nutaratat P., Surussawadee J., Limtong S., Limtong S.2019Microbiology (Russian Federation)
  88(3),pp. 353-369
  15
  16Enhanced production of raw starch degrading enzyme using agro-industrial waste mixtures by thermotolerant Rhizopus microsporus for raw cassava chip saccharification in ethanol productionTrakarnpaiboon S., Srisuk N., Piyachomkwan K., Sakai K., Kitpreechavanich V.2017Preparative Biochemistry and Biotechnology
  47(8),pp. 813-823
  14
  17Nonomuraea purpurea sp. Nov., an actinomycete isolated from mangrove sedimentSuksaard P., Mingma R., Srisuk N., Matsumoto A., Takahashi Y., Duangmal K.2016International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  66(12),pp. 4987-4992
  14
  18Enhancement of poly(L-lactide)-degrading enzyme production by Laceyella sacchari LP175 using agricultural crops as substrates and its degradation of poly(L-lactide) polymerLomthong T., Lomthong T., Hanphakphoom S., Kongsaeree P., Srisuk N., Guicherd M., Cioci G., Duquesne S., Marty A., Kitpreechavanich V.2017Polymer Degradation and Stability
  143,pp. 64-73
  12
  19Production of indole-3-acetic acid by enterobacter sp. DMKU-rp206 using sweet whey as a low-cost feed stockSrisuk N., Sakpuntoon V., Nutaratat P.2018Journal of Microbiology and Biotechnology
  28(9),pp. 1511-1516
  12
  20Large scale production of indole-3-acetic acid and evaluation of the inhibitory effect of indole-3-acetic acid on weed growthBunsangiam S., Thongpae N., Limtong S., Limtong S., Srisuk N.2021Scientific Reports
  11(1)
  12
  21Enhancement of Arabica coffee quality with selected potential microbial starter culture under controlled fermentation in wet processMahingsapun R., Tantayotai P., Panyachanakul T., Samosorn S., Dolsophon K., Jiamjariyatam R., Lorliam W., Srisuk N., Krajangsang S.2022Food Bioscience
  9
  22Geotrichum siamensis sp. nov. and Geotrichum phurueaensis sp. nov., two asexual arthroconidial yeast species isolated in ThailandKaewwichian R., Yongmanitchai W., Srisuk N., Fujiyama K., Limtong S.2010FEMS Yeast Research
  10(2),pp. 214-220
  9
  23Grease waste as a reservoir of lipase-producing yeast and description of limtongella siamensis gen. Nov., sp. novSakpuntoon V., Angchuan J., Boontham W., Khunnamwong P., Boonmak C., Srisuk N.2020Microorganisms
  8(1)
  8
  24New approach for screening of microorganisms from Arabica coffee processing for their ability to improve Arabica coffee flavorKrajangsang S., Seephin P., Tantayotai P., Mahingsapun R., Meeampun Y., Panyachanakul T., Samosorn S., Dolsophon K., Jiamjariyatam R., Lorliam W., Srisuk N.20223 Biotech
  12(7)
  8
  25Pseudomonas mangiferae sp. Nov., isolated from bark of mango tree in thailandAnurat P., Duangmal K., Srisuk N.2019International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  69(11),pp. 3537-3543
  7
  26Fed-batch fermentation of indole-3-acetic acid production in stirred tank fermenter by red yeast Rhodosporidium paludigenumNutaratat P., Srisuk N., Arunrattiyakorn P., Limtong S.2016Biotechnology and Bioprocess Engineering
  21(3),pp. 414-421
  7
  27Candida gosingica sp. nov., an anamorphic ascomycetous yeast closely related to Scheffersomyces spartinaeChang C.F., Yao C.H., Young S.S., Limtong S., Kaewwichian R., Srisuk N., Lee C.F.2011International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  61(3),pp. 690-694
  6
  28Kineococcus mangrovi sp. nov., isolated from mangrove sedimentDuangmal K., Muangham S., Mingma R., Yimyai T., Srisuk N., Kitpreechavanich V., Matsumoto A., Takahashi Y.2016International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  66(3),pp. 1230-1235
  5
  29Limtongozyma siamensis gen. nov., sp. nov., a yeast species in the saccharomycetales and reassignment of Candida cylindracea to the genus LimtongozymaBoontham W., Angchuan J., Boonmak C., Srisuk N.2020International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  70(1),pp. 199-203
  5
  30Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and Wickerhamiella tropicalis sp. nov., novel ascomycetous yeast in the family WickerhamiellaceaeSakpuntoon V., Angchaun J., Boonmak C., Chang C.F., Liu S.M., Lee C.F., Limtong S., Srisuk N.2020International journal of systematic and evolutionary microbiology
  70(4),pp. 2589-2594
  5
  31Papiliotrema phichitensis f.a., sp. nov., a novel yeast species isolated from sugarcane leaf in ThailandKhunnamwong P., Surussawadee J., Srisuk N., Boonmak C., Limtong S., Limtong S.2018Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
  111(12),pp. 2455-2461
  5
  32Cyberlindnera tropicalis f.a., sp. nov., a novel yeast isolated from tropical regionsBoontham W., Limtong S., Rosa C., Lopes M., Vital M., Srisuk N.2017International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  67(8),pp. 2569-2573
  5
  33Xylitol production by thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea siamensis and its xylose reductase gene (XYL1) cloningBoontham W., Srisuk N., Kokaew K., Treeyoung P., Limtong S., Thamchaipenet A., Yurimoto H.2014Chiang Mai Journal of Science
  41(3),pp. 491-502
  4
  34Saccharopolyspora maritima sp. Nov., an actinomycete isolated from mangrove sedimentSuksaard P., Srisuk N., Duangmal K.2018International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  68(9),pp. 3022-3027
  4
  35Amycolatopsis acidicola sp. Nov., isolated from peat swamp forest soilTeo W.F.A., Srisuk N., Duangmal K.2020International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  70(3),pp. 1547-1554
  4
  36Wickerhamiella martinezcruziae f. A., sp. nov., a yeast species isolated from tropical habitatsMaciel N.O.P., Santos A.R.O., Felix C.R., Landell M.F., Pagani D.M., Pimenta R.S., Morais P.B., Angchuan J., Wongpanit K., Srisuk N., Lachance M.A., Rosa C.A.2021International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  71(11)
  3
  37Yeasts associated with the small-intestinal contents and epithelium of pon yang kham (Charolais crossbred) fattening beef cattleAngchuan J., Khunnamwong P., Wongpanit K., Limtong S., Limtong S., Srisuk N.2021Microorganisms
  9(7)
  2
  38Distribution of Kazachstania Yeast in Thai Traditional Fermented Fish (Plaa-Som) in Northeastern ThailandPunyauppa-path S., Kiatprasert P., Punyauppa-path P., Rattanachaikunsopon P., Khunnamwong P., Limtong S., Limtong S., Srisuk N.2022Journal of Fungi
  8(10)
  2
  39Streptomyces humicola sp. nov., a novel actinobacterium isolated from peat swamp forest soil in ThailandKlaysubun C., Srisuk N., Duangmal K.2022International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  72(12)
  2
  40Diversity of fermentative yeasts with probiotic potential isolated from Thai fermented food productsPunyauppa-Path S., Kiatprasert P., Sawangkaew J., Mahakhan P., Phumkhachorn P., Rattanachaikunsopon P., Khunnamwong P., Srisuk N.2022AIMS Microbiology
  8(4),pp. 575-594
  2
  41Low-cost production of indole-3-acetic acid fermentation by enterobacter sp.Nutaratat P., Srisuk N.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(4),pp. 653-660
  2
  42Amycolatopsis acididurans sp. nov., isolated from peat swamp forest soil in ThailandTeo W.F.A., Lipun K., Srisuk N., Duangmal K.2020Journal of Antibiotics
  2
  43Savitreea pentosicarens gen. Nov., sp. nov., a yeast species in the family saccharomycetaceae isolated from a grease trapSakpuntoon V., Angchuan J., Boonmak C., Khunnamwong P., Jacques N., Grondin C., Casaregola S., Srisuk N.2020International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  70(11),pp. 5665-5670
  2
  44Characterization and evaluated storage viability of strain, Bacillus velezensis PGA106 for growth promotion and biocontrol of fusarium wilt in tomatoSiripornvisal S., Siripornvisal S., Lomthong T., Srisuk N., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2021Chiang Mai Journal of Science
  48(1),pp. 1-12
  2
  45Selection and production of insoluble xylan hydrolyzing enzyme by newly isolated thermomyces lanuginosusKhonzue P., Khucharoenphaisan K., Srisuk N., Kitpreechavanich V.2011African Journal of Biotechnology
  10(10),pp. 1880-1887
  1
  46Physiological study and alcohol oxidase gene(s) of thermotolerant methylotrophic yeasts isolated in ThailandSrisuk N., Limtong S., Yurimoto H., Sakai Y., Kato N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 121-135
  1
  47Diversity of duckweed (Lemnaceae) associated yeasts and their plant growth promoting characteristicsKajadpai N., Angchuan J., Khunnamwong P., Srisuk N.2023AIMS Microbiology
  9(3),pp. 486-517
  1
  48Kazachstania surinensis f.a., sp. nov., a novel yeast species isolated from Thai traditional fermented foodPunyauppa-Path S., Punyauppa-Path P., Tingthong S., Sakpuntoon V., Khunnamwong P., Limtong S., Limtong S., Srisuk N.2022International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  72(8)
  1
  49Corrigendum: Limtongozyma siamensis gen. nov., sp. nov., a yeast species in the saccharomycetales and reassignment of candida cylindracea to the genus limtongozyma (Int J Syst Evol Microbiol, (2020), 70, (199-203), 10.1099/ijsem.0.003735)Boontham W., Angchuan J., Boonmak C., Srisuk N.2021International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  71(12)
  1
  50Description of Crinitomyces reliqui gen. nov., sp. nov. and Reassignment of Trichosporiella flavificans and Candida ghanaensis to the Genus CrinitomycesSakpuntoon V., Péter G., Groenewald M., Dlauchy D., Limtong S., Limtong S., Srisuk N.2022Journal of Fungi
  8(3)
  1
  51Pichia bovicola sp. nov., a yeast species associated with small-intestinal content of cattleAngchuan J., Sakpuntoon V., Limtong S., Limtong S., Srisuk N.2022International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  72(3)
  0
  52Kitasatospora humi sp. nov., isolated from a tropical peat swamp forest soil, and proposal for the reclassification of Kitasatospora psammotica as a later heterotypic synonym of Kitasatospora aureofaciensKlaysubun C., Srisuk N., Duangmal K.2022International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  72(5)
  0
  53Magnusiomyces siamensis sp. nov., a yeast-like fungus isolated from food wasteDudhat J., Sakpuntoon V., Angchuan J., Kaewwichian R., Srisuk N.2022International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  72(6)
  0
  54Corrigendum: Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and wickerhamiella tropicalis sp. nov., novel ascomycetous yeast in the family trichomonascaceae (Int J Syst Evol Microbiol, (2021), 70, (2596-2601), 10.1099/ijsem.0.004075)Sakpuntoon V., Angchaun J., Boonmak C., Chang C.F., Liu S.M., Lee C.F., Limtong S., Srisuk N.2021International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  71(10)
  0
  55Enhanced production of phytase, a feed enzyme, from pichia kudriavzevii using mutagenesis and improved culture conditionsBoontham W., Srivanichpoom N., Nutaratat P., Limtong S., Srisuk N.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(3),pp. 431-443
  0