Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • Ph.D.(ชีวเคมี), Edinburgh University, สหราชอาณาจักร, 2538

  Expertise Cloud

  actinobacteriaactinomyceteagricultureAmycolatopsisascomycetous yeastbasidiomycetous yeastBiodiversityBiosynthetic pathwaycell immobilizationdiversityecologyEnterobacter sp.epiphytic yeastethanol fermentationethanol fermenting yeastsfed-batch fermentationfermentationfermented fishGene CloningGene Expressiongrease trapIAAKluyveromyces marxianuslipase producing yeastmangrovemolassesnew yeast speciesnovel yeast speciesOgataea siamensisOptimizationPeat Swamppeat swamp forestpeat swamp forestspiaplant growth promoterpolyphasic taxonomyRhodosporidiobolus fluvialisRhodosporidiumsp. nov.starchsugar cane juicethermotolerantthermotolerant yeaststraditional fermented foodsTREESustilaginomycetous yeastWeed inhibitionWet processWickerhamiella martinezcruziaeXYL1XYL2xylitol dehydrogenasexylose reductaseกรดไขมันไม่อิ่มตัวกรดอินโดล-3-แอซีติกกากน้ำตาลการเกษตรการโคลนยีนการตรึงฟอร์มาลดีไฮด์การปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุกรรมการเป็นปฏิปักษ์การพัฒนาสายพันธุ์การยับยั้งจุลินทรีย์การศึกษาลักษณะเฉพาะการแสดงออกของยีนการหมักแบบต่อเนื่องกุ้งความปลอดภัยอาหารความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนไดออกไซด์คุณค่าทางโภชนาการโคเนื้อโพนยางคำจุลินทรีย์ชีววิถีการสังเคราะห์เซลล์ยีสต์ที่ถูกตรึงทนอุณหภูมิสูงน้ำอ้อยนิเวศวิทยาแบคทีเรียใบพืชไบโอเอทานอลแป้งพืชเศรษฐกิจเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ยีสต์ยีสต์ใช้น้ำตาลห้าคาร์บอนยีสต์ทนร้อนยีสต์หมักเอทานอลยีสต์อีพิไฟต์ยีสต์เอนโดไฟต์ลิกโนเซลลูโลสสัตว์น้ำวัยอ่อนสารส่งเสริมการเจริญพืชสารเสริมอาหารสัตว์ออกซินเอนไซม์ช่วยย่อยแอคติโนมัยสีทแอสตาแซนทิน

  Interest

  สรีรวิทยา พันธุกรรม และชีวโมเลกุล, สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย) เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย)

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2556 - ก.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 25 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Plant growth-promoting traits of epiphytic and endophytic yeasts isolated from rice and sugar cane leaves in ThailandNutaratat P., Srisuk N., Arunrattiyakorn P., Limtong S.2014Fungal Biology
  118(8),pp. 683-694
  80
  2Ogataea chonburiensis sp. nov. and Ogataea nakhonphanomensis sp. nov., thermotolerant, methylotrophic yeast species isolated in Thailand, and transfer of Pichia siamensis and Pichia thermomethanolica to the genus OgataeaLimtong S., Srisuk N., Yongmanitchai W., Yurimoto H., Nakase T.2008International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  58(1),pp. 302-307
  42
  3High-yield production of indole-3-acetic acid by Enterobacter sp. DMKU-RP206, a rice phyllosphere bacterium that possesses plant growth-promoting traitsNutaratat P., Monprasit A., Srisuk N.20173 Biotech
  7(5)
  36
  4L-Lactic acid production from liquefied cassava starch by thermotolerant Rhizopus microsporus: Characterization and optimizationTrakarnpaiboon S., Srisuk N., Piyachomkwan K., Yang S., Kitpreechavanich V.2017Process Biochemistry
  63,pp. 26-34
  25
  5Papiliotrema siamense f.a., sp. nov., a yeast species isolated from plant leavesSurussawadee J., Khunnamwong P., Srisuk N., Limtong S.2014International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  64,pp. 3058-3062
  21
  6Pichia thermomethanolica sp. nov., a novel thermotolerant, methylotrophic yeast isolated in ThailandLimtong S., Srisuk N., Yongmanitchai W., Yurimoto H., Nakase T., Kato N.2005International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  55(5),pp. 2225-2229
  20
  7Three new thermotolerant methylotrophic yeasts, Candida krabiensis sp. nov., Candida sithepensis sp. nov., and Pichia siamensis sp. nov., isolated in ThailandLimtong S., Srisuk N., Yongmanitchai W., Kawasaki H., Yurimoto H., Nakase T., Kato N.2004Journal of General and Applied Microbiology
  50(3),pp. 119-127
  19
  8Roseomonas elaeocarpi nov., sp. nov., isolated from olive (Elaeocarpus hygrophilus Kurz.) phyllosphereDamtab J., Nutaratat P., Boontham W., Srisuk N., Duangmal K., Yurimoto H., Sakai Y., Muramatsu Y., Nakagawa Y.2016International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  66(1),pp. 474-480
  18
  9Biosynthetic Pathway of Indole-3-Acetic Acid in Basidiomycetous Yeast Rhodosporidiobolus fluvialisBunsangiam S., Sakpuntoon V., Srisuk N., Ohashi T., Fujiyama K., Limtong S.2019Mycobiology
  47(3),pp. 292-300
  16
  10Indole-3-acetic acid biosynthetic pathways in the basidiomycetous yeast Rhodosporidium paludigenumNutaratat P., Srisuk N., Arunrattiyakorn P., Limtong S.2016Archives of Microbiology
  198(5),pp. 429-437
  15
  11Indole-3-acetic acid production by newly isolated red yeast Rhodosporidium paludigenumNutaratat P., Amsri W., Srisuk N., Arunrattiyakorn P., Limtong S.2015Journal of General and Applied Microbiology
  61(1),pp. 1-9
  15
  12Three anamorphic yeast species Candida sanitii sp. nov., Candida sekii sp. nov. and Candida suwanaritii, three novel yeasts in the Saturnispora clade isolated in ThailandLimtong S., Kaewwichian R., Am-In S., Am-In S., Boonmak C., Jindamorakot S., Jindamorakot S., Yongmanitchai W., Srisuk N., Kawasaki H., Nakase T., Nakase T.2010FEMS Yeast Research
  10(1),pp. 114-122
  15
  13Roseomonas musae sp. nov., a new bacterium isolated from a banana phyllosphereNutaratat P., Srisuk N., Duangmal K., Yurimoto H., Sakai Y., Muramatsu Y., Nakagawa Y.2013Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
  103(3),pp. 617-624
  15
  14Pseudozyma vetiver Sp. Nov., a novel anamorphic ustilaginomycetous yeast species isolated from the phylloplane in ThailandChamnanpa T., Limtong P., Srisuk N., Limtong S.2013Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
  104(5),pp. 637-644
  15
  15Yeast Communities in Sugarcane PhylloplaneSrisuk N., Nutaratat P., Surussawadee J., Limtong S., Limtong S.2019Microbiology (Russian Federation)
  88(3),pp. 353-369
  14
  16Nonomuraea purpurea sp. Nov., an actinomycete isolated from mangrove sedimentSuksaard P., Mingma R., Srisuk N., Matsumoto A., Takahashi Y., Duangmal K.2016International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  66(12),pp. 4987-4992
  12
  17Enhanced production of raw starch degrading enzyme using agro-industrial waste mixtures by thermotolerant Rhizopus microsporus for raw cassava chip saccharification in ethanol productionTrakarnpaiboon S., Srisuk N., Piyachomkwan K., Sakai K., Kitpreechavanich V.2017Preparative Biochemistry and Biotechnology
  47(8),pp. 813-823
  11
  18Production of indole-3-acetic acid by enterobacter sp. DMKU-rp206 using sweet whey as a low-cost feed stockSrisuk N., Sakpuntoon V., Nutaratat P.2018Journal of Microbiology and Biotechnology
  28(9),pp. 1511-1516
  9
  19Enhancement of poly(L-lactide)-degrading enzyme production by Laceyella sacchari LP175 using agricultural crops as substrates and its degradation of poly(L-lactide) polymerLomthong T., Lomthong T., Hanphakphoom S., Kongsaeree P., Srisuk N., Guicherd M., Cioci G., Duquesne S., Marty A., Kitpreechavanich V.2017Polymer Degradation and Stability
  143,pp. 64-73
  9
  20Geotrichum siamensis sp. nov. and Geotrichum phurueaensis sp. nov., two asexual arthroconidial yeast species isolated in ThailandKaewwichian R., Yongmanitchai W., Srisuk N., Fujiyama K., Limtong S.2010FEMS Yeast Research
  10(2),pp. 214-220
  9
  21Grease waste as a reservoir of lipase-producing yeast and description of limtongella siamensis gen. Nov., sp. novSakpuntoon V., Angchuan J., Boontham W., Khunnamwong P., Boonmak C., Srisuk N.2020Microorganisms
  8(1)
  8
  22Candida gosingica sp. nov., an anamorphic ascomycetous yeast closely related to Scheffersomyces spartinaeChang C.F., Yao C.H., Young S.S., Limtong S., Kaewwichian R., Srisuk N., Lee C.F.2011International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  61(3),pp. 690-694
  6
  23Pseudomonas mangiferae sp. Nov., isolated from bark of mango tree in thailandAnurat P., Duangmal K., Srisuk N.2019International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  69(11),pp. 3537-3543
  6
  24Large scale production of indole-3-acetic acid and evaluation of the inhibitory effect of indole-3-acetic acid on weed growthBunsangiam S., Thongpae N., Limtong S., Limtong S., Srisuk N.2021Scientific Reports
  11(1)
  4
  25Fed-batch fermentation of indole-3-acetic acid production in stirred tank fermenter by red yeast Rhodosporidium paludigenumNutaratat P., Srisuk N., Arunrattiyakorn P., Limtong S.2016Biotechnology and Bioprocess Engineering
  21(3),pp. 414-421
  4
  26Kineococcus mangrovi sp. nov., isolated from mangrove sedimentDuangmal K., Muangham S., Mingma R., Yimyai T., Srisuk N., Kitpreechavanich V., Matsumoto A., Takahashi Y.2016International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  66(3),pp. 1230-1235
  4
  27Limtongozyma siamensis gen. nov., sp. nov., a yeast species in the saccharomycetales and reassignment of Candida cylindracea to the genus LimtongozymaBoontham W., Angchuan J., Boonmak C., Srisuk N.2020International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  70(1),pp. 199-203
  4
  28Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and Wickerhamiella tropicalis sp. nov., novel ascomycetous yeast in the family WickerhamiellaceaeSakpuntoon V., Angchaun J., Boonmak C., Chang C.F., Liu S.M., Lee C.F., Limtong S., Srisuk N.2020International journal of systematic and evolutionary microbiology
  70(4),pp. 2589-2594
  4
  29Papiliotrema phichitensis f.a., sp. nov., a novel yeast species isolated from sugarcane leaf in ThailandKhunnamwong P., Surussawadee J., Srisuk N., Boonmak C., Limtong S., Limtong S.2018Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
  111(12),pp. 2455-2461
  4
  30Xylitol production by thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea siamensis and its xylose reductase gene (XYL1) cloningBoontham W., Srisuk N., Kokaew K., Treeyoung P., Limtong S., Thamchaipenet A., Yurimoto H.2014Chiang Mai Journal of Science
  41(3),pp. 491-502
  4
  31Cyberlindnera tropicalis f.a., sp. nov., a novel yeast isolated from tropical regionsBoontham W., Limtong S., Rosa C., Lopes M., Vital M., Srisuk N.2017International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  67(8),pp. 2569-2573
  4
  32Saccharopolyspora maritima sp. Nov., an actinomycete isolated from mangrove sedimentSuksaard P., Srisuk N., Duangmal K.2018International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  68(9),pp. 3022-3027
  3
  33Savitreea pentosicarens gen. Nov., sp. nov., a yeast species in the family saccharomycetaceae isolated from a grease trapSakpuntoon V., Angchuan J., Boonmak C., Khunnamwong P., Jacques N., Grondin C., Casaregola S., Srisuk N.2020International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  70(11),pp. 5665-5670
  2
  34Amycolatopsis acidicola sp. Nov., isolated from peat swamp forest soilTeo W.F.A., Srisuk N., Duangmal K.2020International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  70(3),pp. 1547-1554
  2
  35Low-cost production of indole-3-acetic acid fermentation by enterobacter sp.Nutaratat P., Srisuk N.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(4),pp. 653-660
  2
  36Enhancement of Arabica coffee quality with selected potential microbial starter culture under controlled fermentation in wet processMahingsapun R., Tantayotai P., Panyachanakul T., Samosorn S., Dolsophon K., Jiamjariyatam R., Lorliam W., Srisuk N., Krajangsang S.2022Food Bioscience
  2
  37Kazachstania surinensis f.a., sp. nov., a novel yeast species isolated from Thai traditional fermented foodPunyauppa-Path S., Punyauppa-Path P., Tingthong S., Sakpuntoon V., Khunnamwong P., Limtong S., Limtong S., Srisuk N.2022International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  72(8)
  1
  38New approach for screening of microorganisms from Arabica coffee processing for their ability to improve Arabica coffee flavorKrajangsang S., Seephin P., Tantayotai P., Mahingsapun R., Meeampun Y., Panyachanakul T., Samosorn S., Dolsophon K., Jiamjariyatam R., Lorliam W., Srisuk N.20223 Biotech
  12(7)
  1
  39Wickerhamiella martinezcruziae f. A., sp. nov., a yeast species isolated from tropical habitatsMaciel N.O.P., Santos A.R.O., Felix C.R., Landell M.F., Pagani D.M., Pimenta R.S., Morais P.B., Angchuan J., Wongpanit K., Srisuk N., Lachance M.A., Rosa C.A.2021International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  71(11)
  1
  40Corrigendum: Limtongozyma siamensis gen. nov., sp. nov., a yeast species in the saccharomycetales and reassignment of candida cylindracea to the genus limtongozyma (Int J Syst Evol Microbiol, (2020), 70, (199-203), 10.1099/ijsem.0.003735)Boontham W., Angchuan J., Boonmak C., Srisuk N.2021International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  71(12)
  1
  41Characterization and evaluated storage viability of strain, Bacillus velezensis PGA106 for growth promotion and biocontrol of fusarium wilt in tomatoSiripornvisal S., Siripornvisal S., Lomthong T., Srisuk N., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2021Chiang Mai Journal of Science
  48(1),pp. 1-12
  1
  42Selection and production of insoluble xylan hydrolyzing enzyme by newly isolated thermomyces lanuginosusKhonzue P., Khucharoenphaisan K., Srisuk N., Kitpreechavanich V.2011African Journal of Biotechnology
  10(10),pp. 1880-1887
  1
  43Physiological study and alcohol oxidase gene(s) of thermotolerant methylotrophic yeasts isolated in ThailandSrisuk N., Limtong S., Yurimoto H., Sakai Y., Kato N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 121-135
  1
  44Amycolatopsis acididurans sp. nov., isolated from peat swamp forest soil in ThailandTeo W.F.A., Lipun K., Srisuk N., Duangmal K.2020Journal of Antibiotics
  0
  45Enhanced production of phytase, a feed enzyme, from pichia kudriavzevii using mutagenesis and improved culture conditionsBoontham W., Srivanichpoom N., Nutaratat P., Limtong S., Srisuk N.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(3),pp. 431-443
  0
  46Description of Crinitomyces reliqui gen. nov., sp. nov. and Reassignment of Trichosporiella flavificans and Candida ghanaensis to the Genus CrinitomycesSakpuntoon V., Péter G., Groenewald M., Dlauchy D., Limtong S., Limtong S., Srisuk N.2022Journal of Fungi
  8(3)
  0
  47Pichia bovicola sp. nov., a yeast species associated with small-intestinal content of cattleAngchuan J., Sakpuntoon V., Limtong S., Limtong S., Srisuk N.2022International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  72(3)
  0
  48Kitasatospora humi sp. nov., isolated from a tropical peat swamp forest soil, and proposal for the reclassification of Kitasatospora psammotica as a later heterotypic synonym of Kitasatospora aureofaciensKlaysubun C., Srisuk N., Duangmal K.2022International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  72(5)
  0
  49Magnusiomyces siamensis sp. nov., a yeast-like fungus isolated from food wasteDudhat J., Sakpuntoon V., Angchuan J., Kaewwichian R., Srisuk N.2022International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  72(6)
  0
  50Corrigendum: Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and wickerhamiella tropicalis sp. nov., novel ascomycetous yeast in the family trichomonascaceae (Int J Syst Evol Microbiol, (2021), 70, (2596-2601), 10.1099/ijsem.0.004075)Sakpuntoon V., Angchaun J., Boonmak C., Chang C.F., Liu S.M., Lee C.F., Limtong S., Srisuk N.2021International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  71(10)
  0
  51Distribution of Kazachstania Yeast in Thai Traditional Fermented Fish (Plaa-Som) in Northeastern ThailandPunyauppa-path S., Kiatprasert P., Punyauppa-path P., Rattanachaikunsopon P., Khunnamwong P., Limtong S., Limtong S., Srisuk N.2022Journal of Fungi
  8(10)
  0