Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • Ph.D.(ชีวเคมี), Edinburgh University, สหราชอาณาจักร, 2538

  Expertise Cloud

  ActinomyceteagricultureAmycolatopsisascomycetous yeastBasidiomycetous yeastBiodiversitybiosynthetic pathwaycell immobilizationdiversityecologyEnterobacter sp.epiphytic yeastethanol fermentationethanol fermenting yeastsfed-batch fermentationGene CloningGene Expressiongrease trapIAAKluyveromyces marxianuslipase producing yeastmangrovemolassesnovel yeast speciesOgataea siamensisoptimizationpeat swamppeat swamp forestpeat swamp forestsplant growth promoterpolyphasic taxonomyRhodosporidiobolus fluvialisRhodosporidiumRice endophyteRice epiphyteRoseomonassaccharification and fermentationSaccharopolysporaScheffersomyces spartinae.Schizochytriumseed pathologysp. nov.starchstrain improvementSubmerged culturesugar cane juiceSugarcane leafsugarcane leavessweet wheyThermomyces lanuginosusthermotolerantthermotolerant Rhizopus microsporusthermotolerant yeastthermotolerant yeastsTREESustilaginomycetous yeastWeed inhibitionXYL1XYL2xylan-binding abilityxylitol dehydrogenasexylitol productionXylose Reductaseyeastyeast communityกรดไขมันไม่อิ่มตัวกากน้ำตาลการเกษตรการโคลนยีนการตรึงฟอร์มาลดีไฮด์การปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุกรรมการหมักแบบต่อเนื่องความหลากหลายจุลินทรีย์ชีววิถีการสังเคราะห์เซลล์ยีสต์ที่ถูกตรึงทนอุณหภูมิสูงน้ำอ้อยนิเวศวิทยาแบคทีเรียใบพืชไบโอเอทานอลแป้งพืชเศรษฐกิจเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ยีสต์ยีสต์ใช้น้ำตาลห้าคาร์บอนยีสต์ทนร้อนยีสต์หมักเอทานอลยีสต์อีพิไฟต์ยีสต์เอนโดไฟต์ลิกโนเซลลูโลสสัตว์น้ำวัยอ่อนสารส่งเสริมการเจริญพืชสารเสริมอาหารสัตว์ออกซินเอนไซม์ช่วยย่อยแอคติโนมัยสีทแอสตาแซนทิน

  Interest

  สรีรวิทยา พันธุกรรม และชีวโมเลกุล, สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย) เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย)

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 25 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Plant growth-promoting traits of epiphytic and endophytic yeasts isolated from rice and sugar cane leaves in ThailandNutaratat P., Srisuk N., Arunrattiyakorn P., Limtong S.2014Fungal Biology
  118(8),pp. 683-694
  65
  2Ogataea chonburiensis sp. nov. and Ogataea nakhonphanomensis sp. nov., thermotolerant, methylotrophic yeast species isolated in Thailand, and transfer of Pichia siamensis and Pichia thermomethanolica to the genus OgataeaLimtong S., Srisuk N., Yongmanitchai W., Yurimoto H., Nakase T.2008International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  58(1),pp. 302-307
  40
  3High-yield production of indole-3-acetic acid by Enterobacter sp. DMKU-RP206, a rice phyllosphere bacterium that possesses plant growth-promoting traitsNutaratat P., Monprasit A., Srisuk N.20173 Biotech
  7(5)
  23
  4L-Lactic acid production from liquefied cassava starch by thermotolerant Rhizopus microsporus: Characterization and optimizationTrakarnpaiboon S., Srisuk N., Piyachomkwan K., Yang S., Kitpreechavanich V.2017Process Biochemistry
  63,pp. 26-34
  19
  5Three new thermotolerant methylotrophic yeasts, Candida krabiensis sp. nov., Candida sithepensis sp. nov., and Pichia siamensis sp. nov., isolated in ThailandLimtong S., Srisuk N., Yongmanitchai W., Kawasaki H., Yurimoto H., Nakase T., Kato N.2004Journal of General and Applied Microbiology
  50(3),pp. 119-127
  19
  6Pichia thermomethanolica sp. nov., a novel thermotolerant, methylotrophic yeast isolated in ThailandLimtong S., Srisuk N., Yongmanitchai W., Yurimoto H., Nakase T., Kato N.2005International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  55(5),pp. 2225-2229
  19
  7Papiliotrema siamense f.a., sp. nov., a yeast species isolated from plant leavesSurussawadee J., Khunnamwong P., Srisuk N., Limtong S.2014International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  64,pp. 3058-3062
  18
  8Roseomonas elaeocarpi nov., sp. nov., isolated from olive (Elaeocarpus hygrophilus Kurz.) phyllosphereDamtab J., Nutaratat P., Boontham W., Srisuk N., Duangmal K., Yurimoto H., Sakai Y., Muramatsu Y., Nakagawa Y.2016International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  66(1),pp. 474-480
  17
  9Roseomonas musae sp. nov., a new bacterium isolated from a banana phyllosphereNutaratat P., Srisuk N., Duangmal K., Yurimoto H., Sakai Y., Muramatsu Y., Nakagawa Y.2013Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
  103(3),pp. 617-624
  15
  10Three anamorphic yeast species Candida sanitii sp. nov., Candida sekii sp. nov. and Candida suwanaritii, three novel yeasts in the Saturnispora clade isolated in ThailandLimtong S., Kaewwichian R., Am-In S., Am-In S., Boonmak C., Jindamorakot S., Jindamorakot S., Yongmanitchai W., Srisuk N., Kawasaki H., Nakase T., Nakase T.2010FEMS Yeast Research
  10(1),pp. 114-122
  15
  11Pseudozyma vetiver Sp. Nov., a novel anamorphic ustilaginomycetous yeast species isolated from the phylloplane in ThailandChamnanpa T., Limtong P., Srisuk N., Limtong S.2013Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
  104(5),pp. 637-644
  14
  12Indole-3-acetic acid biosynthetic pathways in the basidiomycetous yeast Rhodosporidium paludigenumNutaratat P., Srisuk N., Arunrattiyakorn P., Limtong S.2016Archives of Microbiology
  198(5),pp. 429-437
  12
  13Nonomuraea purpurea sp. Nov., an actinomycete isolated from mangrove sedimentSuksaard P., Mingma R., Srisuk N., Matsumoto A., Takahashi Y., Duangmal K.2016International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  66(12),pp. 4987-4992
  12
  14Biosynthetic Pathway of Indole-3-Acetic Acid in Basidiomycetous Yeast Rhodosporidiobolus fluvialisBunsangiam S., Sakpuntoon V., Srisuk N., Ohashi T., Fujiyama K., Limtong S.2019Mycobiology
  47(3),pp. 292-300
  12
  15Indole-3-acetic acid production by newly isolated red yeast Rhodosporidium paludigenumNutaratat P., Amsri W., Srisuk N., Arunrattiyakorn P., Limtong S.2015Journal of General and Applied Microbiology
  61(1),pp. 1-9
  11
  16Yeast Communities in Sugarcane PhylloplaneSrisuk N., Nutaratat P., Surussawadee J., Limtong S., Limtong S.2019Microbiology (Russian Federation)
  88(3),pp. 353-369
  10
  17Geotrichum siamensis sp. nov. and Geotrichum phurueaensis sp. nov., two asexual arthroconidial yeast species isolated in ThailandKaewwichian R., Yongmanitchai W., Srisuk N., Fujiyama K., Limtong S.2010FEMS Yeast Research
  10(2),pp. 214-220
  9
  18Enhanced production of raw starch degrading enzyme using agro-industrial waste mixtures by thermotolerant Rhizopus microsporus for raw cassava chip saccharification in ethanol productionTrakarnpaiboon S., Srisuk N., Piyachomkwan K., Sakai K., Kitpreechavanich V.2017Preparative Biochemistry and Biotechnology
  47(8),pp. 813-823
  8
  19Production of indole-3-acetic acid by enterobacter sp. DMKU-rp206 using sweet whey as a low-cost feed stockSrisuk N., Sakpuntoon V., Nutaratat P.2018Journal of Microbiology and Biotechnology
  28(9),pp. 1511-1516
  6
  20Candida gosingica sp. nov., an anamorphic ascomycetous yeast closely related to Scheffersomyces spartinaeChang C.F., Yao C.H., Young S.S., Limtong S., Kaewwichian R., Srisuk N., Lee C.F.2011International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  61(3),pp. 690-694
  6
  21Enhancement of poly(L-lactide)-degrading enzyme production by Laceyella sacchari LP175 using agricultural crops as substrates and its degradation of poly(L-lactide) polymerLomthong T., Lomthong T., Hanphakphoom S., Kongsaeree P., Srisuk N., Guicherd M., Cioci G., Duquesne S., Marty A., Kitpreechavanich V.2017Polymer Degradation and Stability
  143,pp. 64-73
  6
  22Pseudomonas mangiferae sp. Nov., isolated from bark of mango tree in thailandAnurat P., Duangmal K., Srisuk N.2019International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  69(11),pp. 3537-3543
  5
  23Kineococcus mangrovi sp. nov., isolated from mangrove sedimentDuangmal K., Muangham S., Mingma R., Yimyai T., Srisuk N., Kitpreechavanich V., Matsumoto A., Takahashi Y.2016International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  66(3),pp. 1230-1235
  4
  24Papiliotrema phichitensis f.a., sp. nov., a novel yeast species isolated from sugarcane leaf in ThailandKhunnamwong P., Surussawadee J., Srisuk N., Boonmak C., Limtong S., Limtong S.2018Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
  111(12),pp. 2455-2461
  4
  25Cyberlindnera tropicalis f.a., sp. nov., a novel yeast isolated from tropical regionsBoontham W., Limtong S., Rosa C., Lopes M., Vital M., Srisuk N.2017International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  67(8),pp. 2569-2573
  4
  26Xylitol production by thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea siamensis and its xylose reductase gene (XYL1) cloningBoontham W., Srisuk N., Kokaew K., Treeyoung P., Limtong S., Thamchaipenet A., Yurimoto H.2014Chiang Mai Journal of Science
  41(3),pp. 491-502
  3
  27Fed-batch fermentation of indole-3-acetic acid production in stirred tank fermenter by red yeast Rhodosporidium paludigenumNutaratat P., Srisuk N., Arunrattiyakorn P., Limtong S.2016Biotechnology and Bioprocess Engineering
  21(3),pp. 414-421
  3
  28Saccharopolyspora maritima sp. Nov., an actinomycete isolated from mangrove sedimentSuksaard P., Srisuk N., Duangmal K.2018International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  68(9),pp. 3022-3027
  2
  29Amycolatopsis acidicola sp. Nov., isolated from peat swamp forest soilTeo W.F.A., Srisuk N., Duangmal K.2020International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  70(3),pp. 1547-1554
  2
  30Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and Wickerhamiella tropicalis sp. nov., novel ascomycetous yeast in the family WickerhamiellaceaeSakpuntoon V., Angchaun J., Boonmak C., Chang C.F., Liu S.M., Lee C.F., Limtong S., Srisuk N.2020International journal of systematic and evolutionary microbiology
  70(4),pp. 2589-2594
  2
  31Grease waste as a reservoir of lipase-producing yeast and description of limtongella siamensis gen. Nov., sp. novSakpuntoon V., Angchuan J., Boontham W., Khunnamwong P., Boonmak C., Srisuk N.2020Microorganisms
  8(1)
  2
  32Low-cost production of indole-3-acetic acid fermentation by enterobacter sp.Nutaratat P., Srisuk N.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(4),pp. 653-660
  2
  33Limtongozyma siamensis gen. nov., sp. nov., a yeast species in the saccharomycetales and reassignment of Candida cylindracea to the genus LimtongozymaBoontham W., Angchuan J., Boonmak C., Srisuk N.2020International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  70(1),pp. 199-203
  1
  34Selection and production of insoluble xylan hydrolyzing enzyme by newly isolated thermomyces lanuginosusKhonzue P., Khucharoenphaisan K., Srisuk N., Kitpreechavanich V.2011African Journal of Biotechnology
  10(10),pp. 1880-1887
  1
  35Physiological study and alcohol oxidase gene(s) of thermotolerant methylotrophic yeasts isolated in ThailandSrisuk N., Limtong S., Yurimoto H., Sakai Y., Kato N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 121-135
  1
  36Amycolatopsis acididurans sp. nov., isolated from peat swamp forest soil in ThailandTeo W.F.A., Lipun K., Srisuk N., Duangmal K.2020Journal of Antibiotics
  0
  37Savitreea pentosicarens gen. Nov., sp. nov., a yeast species in the family saccharomycetaceae isolated from a grease trapSakpuntoon V., Angchuan J., Boonmak C., Khunnamwong P., Jacques N., Grondin C., Casaregola S., Srisuk N.2020International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  70(11),pp. 5665-5670
  0
  38Characterization and evaluated storage viability of strain, Bacillus velezensis PGA106 for growth promotion and biocontrol of fusarium wilt in tomatoSiripornvisal S., Siripornvisal S., Lomthong T., Srisuk N., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2021Chiang Mai Journal of Science
  48(1),pp. 1-12
  0
  39Large scale production of indole-3-acetic acid and evaluation of the inhibitory effect of indole-3-acetic acid on weed growthBunsangiam S., Thongpae N., Limtong S., Limtong S., Srisuk N.2021Scientific Reports
  11(1)
  0
  40Corrigendum: Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and wickerhamiella tropicalis sp. nov., novel ascomycetous yeast in the family trichomonascaceae (Int J Syst Evol Microbiol, (2021), 70, (2596-2601), 10.1099/ijsem.0.004075)Sakpuntoon V., Angchaun J., Boonmak C., Chang C.F., Liu S.M., Lee C.F., Limtong S., Srisuk N.2021International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  71(10)
  0
  41Wickerhamiella martinezcruziae f. A., sp. nov., a yeast species isolated from tropical habitatsMaciel N.O.P., Santos A.R.O., Felix C.R., Landell M.F., Pagani D.M., Pimenta R.S., Morais P.B., Angchuan J., Wongpanit K., Srisuk N., Lachance M.A., Rosa C.A.2021International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  71(11)
  0
  42Enhanced production of phytase, a feed enzyme, from pichia kudriavzevii using mutagenesis and improved culture conditionsBoontham W., Srivanichpoom N., Nutaratat P., Limtong S., Srisuk N.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(3),pp. 431-443
  0