โครงการวิจัยภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2022

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการออกแบบวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีถิ่นใต้ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของเชื้อราไมคอร์ไรซา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ความหลากหลายของราไมคอร์ไรซาในราก และเมล็ดกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilumspp.) ถิ่นใต้ และการพัฒนาขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเพาะเพื่อเพิ่มอัตราการงอก และรอดชีวิตของกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์แหนเป็ดและจุลินทรีย์ร่วมอาศัยเพื่อบำบัดน้ำเสียและพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การบำบัดน้ำเสียและการผลิตชีวมวลแหนเป็ดในน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์ โดยใช้จุลินทรีย์ร่วมอาศัยที่ส่งเสริมการเจริญของแหนเป็ด หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) จากชีวมวลทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมประมง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202020182014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0