Person Image

  Education

  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2542
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  16S16S rRNAbacteriaBacteria (microorganisms)Bacterial communityBacterial DiversitybromelainCadmiumcellulasechitinaseChitinasesCommunity structureCurvularia lunatacyanobacteriagut bacteriaheavy metal resistanceheavy metal resistance bacteriaInsectIsopteraisotopic analysiskeystone speciesmetabolismmetal resistantMetal tolerancemetal toletantmetal-resistanceMethaneMethanogenMethyl- Coenzyme M Reductasemicrobial activitymicrobial communityMicrobial hydrolysismicrobiologymicroorganismMineNile Tilapianutritional valueNutritive valueOxymonadidaPacific white shrimppeatlandpeatlandspHpineapple waste crude extractplant diseasePlant Diseasesprotein digestibilityproteolytic bacteriaProtistarare biospherereduce wastereductionRibosomalRNARNA 16Ssaponinsingle-cell genomicssoil emissionsoil microorganismsolid-state fermentationSoybean mealSpirochaetalesSporomusa intestinalis sp. novsulfatesulfur cyclesymbiosistemperatureTerminal- restriction fragment length polymorphism (T-RFLP)termitetermite chitinolytic bacteriatermite gutterrestrial ecosystemTreponemaT-RFLPtrypsin inhibitoruncultured bacteriumZinczinc minezine mineการบำบัดด้วยวิธีชีวภาพการบำบัดทางชีวภาพการบำบัดสารพิษทางชีวภาพการละลายฟอสเฟตความทนต่อแคดเมียมความทนโลหะหนักความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพแคดเมียมจิ้งหรีดน้ำมันปิโตรเลียมแบคทีเรียทนโลหะหนักแบคทีเรียย่อยไฮโดรคาร์บอนยีน 16S rRNAโลหะหนักสังกะสีสารปฏิชีวนะเหมืองแร่สังกะสี เหมืองสังกะสีแอคติโนแบคทีเรียแอคติโนมัยสีท

  Interest

  Bacterial Diversity, Bacterial Genetec, Environmental Microbiology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (87)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A 'rare biosphere' microorganism contributes to sulfate reduction in a peatlandPester M., Bittner N., Deevong P., Deevong P., Wagner M., Loy A.2010ISME Journal
  4(12),pp. 1-12
  259
  2Intra- and interspecific comparisons of bacterial diversity and community structure support coevolution of gut microbiota and termite hostHongoh Y., Hongoh Y., Deevong P., Inoue T., Moriya S., Moriya S., Moriya S., Trakulnaleamsai S., Ohkuma M., Ohkuma M., Vongkaluang C., Noparatnaraporn N., Kudo T., Kudo T., Kudo T.2005Applied and Environmental Microbiology
  71(11),pp. 6590-6599
  240
  3Phylogenetic diversity, localization, and cell morphologies of members of the candidate phylum TG3 and a subphylum in the phylum Fibrobacteres, recently discovered bacterial groups dominant in termite gutsHongoh Y., Deevong P., Deevong P., Hattori S., Hattori S., Inoue T., Noda S., Noparatnaraporn N., Kudo T., Kudo T., Ohkuma M.2006Applied and Environmental Microbiology
  72(10),pp. 6780-6788
  86
  4Microorganisms with novel dissimilatory (bi)sulfite reductase genes are widespread and part of the core microbiota in low-sulfate peatlandsSteger D., Wentrup C., Wentrup C., Braunegger C., Deevong P., Deevong P., Hofer M., Richter A., Baranyi C., Pester M., Wagner M., Loy A.2011Applied and Environmental Microbiology
  77(4),pp. 1231-1242
  38
  5Genome analyses of uncultured TG2/ZB3 bacteria in ‘Margulisbacteria’ specifically attached to ectosymbiotic spirochetes of protists in the termite gutUtami Y.D., Kuwahara H., Igai K., Murakami T., Sugaya K., Morikawa T., Nagura Y., Yuki M., Deevong P., Inoue T., Kihara K., Lo N., Yamada A., Yamada A., Ohkuma M., Hongoh Y., Hongoh Y.2019ISME Journal
  13(2),pp. 455-467
  29
  6Phylogenetic diversity and single-cell genome analysis of “melainabacteria”, a non-photosynthetic cyanobacterial group, in the termite gutUtami Y.D., Kuwahara H., Murakami T., Morikawa T., Sugaya K., Kihara K., Yuki M., Lo N., Deevong P., Hasin S., Boonriam W., Inoue T., Yamada A., Yamada A., Ohkuma M., Ohkuma M., Hongoh Y., Hongoh Y.2018Microbes and Environments
  33(1),pp. 50-57
  29
  7Improving the nutritional value and bioactivity of soybean meal in solid-state fermentation using Bacillus strains newly isolated from the gut of the termite Termes propinquusNualkul M., Yuangsoi B., Hongoh Y., Yamada A., Deevong P.2022FEMS microbiology letters
  369(1)
  12
  8Effect of Temporal Sample Preservation on the Molecular Study of a Complex Microbial Community in the Gut of the Termite Microcerotermes spDeevong P., Deevong P., Hongoh Y., Hongoh Y., Inoue T., Inoue T., Trakulnaleamsai S., Kudo T., Kudo T., Kudo T., Noparatnaraporn N., Ohkuma M., Ohkuma M.2006Microbes and Environments
  21(2),pp. 78-85
  11
  9Isolation and Detection of Methanogens from the Gut of Higher TermitesDeevong P., Deevong P., Hattori S., Yamada A., Yamada A., Trakulnaleamsai S., Ohkuma M., Ohkuma M., Noparatnaraporn N., Kudo T., Kudo T.2004Microbes and Environments
  19(3),pp. 221-226
  10
  10Sporomusa intestinalis sp. nov., a homoacetogenic bacterium isolated from the gut of a higher termite, Termes comis (Termitinae)Hattori S., Hongoh Y., Hongoh Y., Itoh T., Deevong P., Trakulnaleamsai S., Noparatnaraporn N., Kudo T., Ohkuma M.2013Journal of General and Applied Microbiology
  59(4),pp. 321-324
  3
  11Growth Performance, Feed Utilisation, Endogenous Digestive Enzymes, Intestinal Morphology, and Antimicrobial Effect of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Fed with Feed Supplemented with Pineapple Waste Crude Extract as a Functional Feed AdditiveKlahan R., Deevong P., Wiboonsirikul J., Yuangsoi B.2023Aquaculture Nutrition
  2023
  1
  12Characterization of chitinolytic bacteria newly isolated from the termite Microcerotermes sp. and their biocontrol potential against plant pathogenic fungiChanworawit K., Wangsoonthorn P., Deevong P.2023Bioscience, biotechnology, and biochemistry
  87(9),pp. 1077-1091
  0
  13Improvement of nutritive value of soybean meal by microbial hydrolysis with Bacillus subtilis Hs-2 for use as raw material in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) dietBoonmee T., Deevong P., Rinthong P.O., Yuangsoi B.2024Aquaculture Reports
  35
  0