Search Result of "Mine"

About 122 results
Img

งานวิจัย

การกำจัดซัลไฟด์จากน้ำทิ้งเหมืองลิกไลต์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณเหมืองหินปูน จังหวัดสระบุรี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

หาขอบเขตโพรงในหินปูนระดับตื้นบริเวณหน้าเหมือง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรุ่งนภา เพ่งพิศ

แหล่งทุน:บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99, 219, 301 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความเป็นพิษของโลหะหนักในแฝกและข้าวที่ปลูกในดินจากพื้นที่เหมืองแร่สังกะสี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
1234567