Person Image

  Education

  • ปร.ด. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  Expertise Cloud

  16S rRNA geneAcinetobacter sp. ST1-1ammonia monooxygenase geneAntibacterialantibacterial activityAntifungalantifungal activityAntimicrobialantimicrobial activityantimicrobial activityว Ag/N-doped graphene aerogelBio-wasteCement-like materialchitinolytic bacteriaDopingFISHFISH)Fluoresence In Situ HybridizationGenetic linkage mapgrapheneGraphene oxideHanateeHuayBong 60hydroxylamine oxidoreductase geneimmobilizationLightweight cement blocksmangrove forest soilManihot esculentametal oxideMetal-organic frameworkmeta-organic frameworkNanosheetsNanotechnologynitricoxide reductase genenitrificationnitrifying bacteriaPaenibacillus chitinolyticusPaenibacillus phyllosphaeraepathogenic bacteriaPCR-DGGEPCR-DGGE)Photocatalytic activityPoly(vinyl pyrrolidone)polyester tabletPolymerase Chain Reaction-Denaturating Gradient Gel ElectrophoresisReduced graphene oxidereduced graphene oxide aerogelSaccharomyces cerevisiaeSilver NanocompositeSolution combustion synthesisSSR markerStrontium calcium titanateStyrene-Acrylonitrile CopolymerWater-stable copperกระบวนการไนตริฟิเคชัน (nitrification)การตรึงเซลล์ (immobilization)การยืดอายุการเก็บรักษาความแตกต่างทางพันธุกรรมคุณลักษณะเครื่องหมายพันธุกรรมไคติโนไลติกเอนไซม์ชีวโมเลกุลของแบคทีเรียดินบริเวณรอบรากพืชตัวอ่อนหนอนใยผักเทคนิคเมตาจีโนมิกส์ไนตริฟายอิงแบคทีเรีย (nitrifying bacteria)แบคทีเรียแบคทีเรียในดินแผนที่พันธุกรรมพันธุ์ห้วยบง 60พันธุ์ห้านาทีพีซีอาร์-ดีเนเจอเลติงแกรเดียนต์เจลอิเลคโตรโฟรีซีส (polymerase Chain Reaction-Denaturating Gradient Gel Electrophoresisฟลูออเรสเซนต์อินซิทูไฮบริไดเซซัน (Fluorescence In Situ Hybridizationมันสำปะหลังเม็ดโพลีเอสเทอร์ (polyester tablet)เมตาจีโนมิกไลบรารีย์แมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์ยีนแอมโมเนียดมโนออกซิจีเนส (ammonia monooxygenase gene)ยีนไฮดรอกซีลามีนออกซิโดรีดักเตส (hydroxylamine oxidoreductase gene) ยีนไนตริกออกไซด์รีดักเตส (nitricoxide reductase gene)รังสียูวีซีราโรคพืชฤทธิ์ต้านจุลชีพวัสดุคาร์บอนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสารพรีไบโอติกส์สารยับยั้งเชื้อราสาหร่ายพวงองุ่นอนุภาคนาโนกราฟีนอนุภาคนาโนซิวเวอร์เอนไซม์ไคติเนสเอนไซม์จากแบคทีเรียเอนไซม์แมนนาเนสเอสเอสอาร์

  Interest

  เอนไซม์จากแบคทีเรีย, ชีวโมเลกุลของแบคทีเรีย

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2560 - ก.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
  • ก.ย. 2559 - ก.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Synthesis and antifungal activity of reduced graphene oxide nanosheetsSawangphruk M., Srimuk P., Chiochan P., Sangsri T., Siwayaprahm P.2012Carbon
  50(14),pp. 5156-5161
  163
  2Purification and characterization of chitinase from Bacillus circulans No.4.1Wiwat C., Siwayaprahm P., Bhumiratana A.1999Current Microbiology
  39(3),pp. 134-140
  81
  3Antifungal activity of water-stable copper-containing metal-organic frameworksBouson S., Krittayavathananon A., Phattharasupakun N., Siwayaprahm P., Sawangphruk M.2017Royal Society Open Science
  4(10)
  68
  4Enhanced mechanical properties and bactericidal activity of polypropylene nanocomposite with dual-function silica-silver core-shell nanoparticlesSuktha P., Lekpet K., Siwayaprahm P., Sawangphruk M., Sawangphruk M.2013Journal of Applied Polymer Science
  128(6),pp. 4339-4345
  14
  5Purification and characterization of a Bacillus circulans No. 4.1 chitinase expressed in Escherichia coliSiwayaprahm P., Audtho M., Ohmiya K., Wiwat C.2006World Journal of Microbiology and Biotechnology
  22(4),pp. 331-335
  8
  6Influences of chemical composition, microstructure and bandgap energy on photocatalytic and antimicrobial activities of ZnO and Ag-doped ZnO by solution combustion techniqueJongprateep O., Meesombad K., Techapiesancharoenkij R., Surawathanawises K., Siwayaprahm P., Watthanarat P.2019Journal of Metals, Materials and Minerals
  29(1),pp. 78-85
  6
  7Cloning, sequencing, and expression of a chitinase-encoding gene from Bacillus circulans No. 4.1Wiwat C., Thepouyporn A., Siwayaprahm P., Bhumiratana A.2002Current Microbiology
  44(3),pp. 167-172
  5
  8Photocatalytic and antimicrobial activities of SrxCa(1-x)TiO3 (x=0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1) powders synthesized by solution combustion techniqueJongprateep O., Sato N., Techapiesancharoenkij R., Surawathanawises K., Siwayaprahm P., Watthanarat P.2019Journal of Metals, Materials and Minerals
  29(3),pp. 42-47
  4
  9Bio-waste-based lightweight cement blocks with antibacterial performanceChandeng L., Chandeng L., Saphongxay K., Saphongxay K., Panomsuwan G., Panomsuwan G., Tuakta C., Siwayaprahm P., Jongprateep O., Jongprateep O.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 43-56
  0