Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2523
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2527

  Expertise Cloud

  FliTrx random peptide16S mtDNA18S rDNAactinomyceteactinomycetesammoniaanammoxanticancerATG12ATG4BATG7autophagic pathwayAutophagyautophagy-related genesCampylobacterCampylobacter jejuniCandida albicanschitinolytic bacteriaDendrogramdetectionE. coliEscherichia coli O157:H7ferromagneticFMDAgene expressionGenetic diversityGenetic linkage mapHanateeHBsAgHepatitis B virusHepatocellular carcinomaHuayBong 60Immunology interferonLAMPL-asparaginaselipopolysaccharideListeria monocytogenesloop mediated isothermal amplificationloop-mediated isothermal amplification (LAMP) techniquemammalian cellMammalian cell linemangrove forest soilManihot esculentamonoclonal antibodiesMonoclonal AntibodynitriteNucleopolyhedrovirusO157:H7Paenibacillus phyllosphaeraePolymorphisms; Autophagy geneProteomic analysisrandom peptide libraryRecombinant antibodyrecoveryRhiostoma spp.selicasolar salternSSR markerstart upsuspended growthVibrio cholerae O139Virologyiก๊าซชีวภาพการจำแนกชนิดการทำยีนโคลนนิ่งกำจัดไนโตรเจน; ใช้น้ำซ้ำความแตกต่างทางพันธุกรรมความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องหมายพันธุกรรมน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาน้ำเสียจากกองขยะน้ำหนักโมเลกุลนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอโปรตีนแบคทีเรียเปปไทด์เลียนแบบแผนที่พันธุกรรมพันธุ์ห้วยบง 60พันธุ์ห้านาทีมันสำปะหลังโมโนโคลนอลแอนติบอดีรีคอมบิแนนท์ Non-structural protein 3ABลักษณะทางสัณฐานวิทยาลำดับกรดอะมิโนลำดับนิวคลีโอไทด์ลิโปพอลีแซคคาไรด์และศึกษาการแสดงออกของโปรตีนบนผิว (HBsAg) ของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV)วิถีออโตฟาจีวิบริโอไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด Aไวรัสตับอักเสบบีหอยงวงท่อออโตฟาจีเอ็นไกลโคซิเลชั่นเอสเอสอาร์

  Interest

  Virologyi, Immunology

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561 หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
  • ต.ค. 2548 - ก.ย. 2556 หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
  • ก.พ. 2545 - ก.ย. 2548 รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Determination of tumor necrosis factor-alpha levels in dengue virus infected patients by sensitive biotin-streptavidin enzyme-linked immunosorbent assayKittigul L., Temprom W., Sujirarat D., Kittigul C.2000Journal of Virological Methods
  90(1),pp. 51-57
  46
  2Comparison of dengue virus antigens in sera and peripheral blood mononuclear cells from dengue infected patientsKittigul L., Meethien N., Sujirarat D., Kittigul C., Vasanavat S.1997Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
  15(4),pp. 187-191
  12
  3Autophagy machinery impaired interferon signalling pathways to benefit hepatitis B virus replicationKunanopparat A., Hirankarn N., Kittigul C., Tangkijvanich P., Kimkong I.2016Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
  34(1),pp. 77-85
  11
  4Immunoglobulin M-capture biotin-streptavidin enzyme-linked immunosorbent assay for detection of antibodies to dengue virusesKittigul L., Suthachana S., Kittigul C., Pengruangrojanachai V.1998American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
  59(3),pp. 352-356
  9
  5Lactococcus garvieae strains from yellowtail Seriola quinqueradiata carry different lengths of fimbriae on their cell surfaceHirokawa Y., Irie T., Ooyama T., Yasuda H., Nakamura A., Jin D., Kittigul C., Yoshida T.2004Fisheries Science
  70(3),pp. 521-523
  3
  6Characterization of two monoclonal antibodies against teguments of adult and schistosomula of Schistosoma japonicumViyanant V., Sobhon P., Upatham E., Kusamran T., Kittigul C., Panuwatsuk W., Ardseungnoen P., Anatawara S.1991Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
  9(2),pp. 101-106
  1