Search Result of "Mushroom"

About 581 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Selection of Macrocybe crassa mushroom for commercial production

ผู้แต่ง:ImgTanapak Inyod, ImgSuriya Sassanarakit, ImgAchara Payapanon , ImgDr.Suttipun Keawsompong, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

ขนมขบเคี้ยวชนิดแผ่นจากเห็ดฟาง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณกัญญาภัค จริยะเทพถาวร)

Img
Img

งานวิจัย

การปรับภูมิคุ้มกันของเห็ดพื้นเมืองไทยสกุล Russula (2015)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgดร.ศุภชัย นิติพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

12345678910...