รางวัลภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2021

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาจุลชีววิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2021 inดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์, อาจารย์,inดร.คณิณ รุ่งวัฒนา, อาจารย์,inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์,inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์,"Fungal endophytes inhabiting in root of lady's slipper orchid in southern Thailand", รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดีเยี่ยม, , ศูนย์ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพ, May 31 2021