ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

3D-RISMadditivesAdhesion propertyadsorbed oxygenalpha particleantimicrobialanti-obesity drugAntioxidantbiomedical applicationsBiomimetic materialsCH3NH3PbI3charge transferChitosanchitosan nanoparticlechitosan nanoparticlesCombined XAS/Raman/XRDcounter electrodecrosslinked networkCrosslinking DensityCrystallization processDensity functional theoryDeoxycholic aciddrug carrierDrug deliverydrug delivery systemdye-sensitized solar cellElectrochemical biosensorelectrochemical sensorElectron BeamElectropolymerizationelectrospinningFischer–TropschFischer-Tropsch catalystGamma irradiationGamma radiationgamma-Bi2MoO6 catalystgamma-raysGold nanoparticleGrapheneGreen SynthesisHydrogelhydroxyapatiteIn situ techniquesirradiationKcsALaCoO3 perovskitelattice oxygenlight stabilizerMolecularly imprinted polymernanocompositenanofilternanoparticleNanoparticlesNanoporous membraneNanotechnologyNatural rubberNon-Rubber Componentsnuclear track-etchPEGMAPerovskitePerovskite solar cellPlasticpoly(ethylene oxide)polycaprolactonepolylactidepolymerPolymer ModificationPolymerspolytrimethylene carbonateRadiationRadiation sterilizationRadiolysisRadiophamaceuticalsSelf assemblySolar cellSulphur crosslinkingsurface photovoltageไคโตซานเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ดายเซนซิไทส์โซลาร์เซลล์ที่นอนยางพาราเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์น้ำยางไนโตรฟูแรนโทอินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผงคาร์บอนผลิตภัณฑ์ยางพอลิเมอร์นำไฟฟ้ายับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ยางธรรมชาติยางพารารังสีแกมมาลำอิเล็กตรอนวัสดุปิดแผลสมบัติเชิงโครงสร้างสมบัติเชิงแสงสารกึ่งตัวนำเส้นลวดนาโนอิเล็กโทรไลท์แข็ง/กึ่งแข็ง

Executives


Persons (ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 84 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 306 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 177 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 129 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 118 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 103 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 15 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)