ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

3D-RISMadditivesAdhesion propertyadsorbed oxygenAlpha particleantimicrobialanti-obesity drugAntioxidantBiomedical applicationsbiomimetic materialsCH3NH3PbI3charge transferChitosanChitosan nanoparticlechitosan nanoparticlescoatingsCombined XAS/Raman/XRDcounter electrodecrosslinked networkCrosslinking densityCrystallization processDensity functional theorydeoxycholic aciddrug carrierDrug deliveryDrug delivery systemDye-sensitized solar cellElectrochemical biosensorElectrochemical sensorElectron BeamElectropolymerizationElectrospinningFischer–TropschFischer-Tropsch catalystGamma irradiationGamma Radiationgamma-Bi2MoO6 catalystgamma-raysGold nanoparticleGrapheneGreen chemistryGreen SynthesisHydrogelhydroxyapatiteIn situ techniquesIrradiationKcsALaCoO3 perovskitelattice oxygenlight stabilizerMolecularly Imprinted PolymernanocompositenanofilterNanoparticlenanoparticlesNanoporous membraneNanotechnologynatural rubberNon-Rubber Componentsnuclear track-etchPackagingPEGMAPerovskitePerovskite solar cellPlasticpoly(ethylene oxide)polycaprolactonepolylactidepolymerPolymer ModificationPolymerspolytrimethylene carbonateRadiationRadiation sterilizationRadiophamaceuticalsSelectivityself assemblySolar cellsulphur crosslinkingsurface photovoltageโครงสร้างร่างแหไคโตซานเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์เซอร์เฟสโฟโทโวลเทจผงคาร์บอนพอลิเมอร์นำไฟฟ้าโพลิเมอร์นำไฟฟ้ายับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ยางธรรมชาติยางพารารังสีแกมมาลำอิเล็กตรอนวัสดุปิดแผลสมบัติเชิงโครงสร้างสมบัติเชิงแสงสารกึ่งตัวนำเส้นลวดนาโนอิเล็กโทรไลท์แข็ง/กึ่งแข็งไฮโดรเจล

Executives


Persons (ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 83 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 86 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 322 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 190 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 132 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 117 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 102 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 15 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)