ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

3D-RISMAdditivesAdhesion propertyadsorbed oxygenAlpha particleAntimicrobialanti-obesity drugAntioxidantbiomedical applicationsBiomimetic materialsCH3NH3PbI3charge transferChitosanchitosan nanoparticlechitosan nanoparticlescoatingsCombined XAS/Raman/XRDcounter electrodecrosslinked networkCrosslinking densityCrystallization processDensity functional theoryDeoxycholic acidDrug carrierDrug deliveryDrug delivery systemDye-sensitized solar cellElastomersElectrochemical biosensorElectrochemical sensorElectron beamElectropolymerizationelectrospinningFischer–TropschFischer-Tropsch catalystGamma irradiationGamma radiationgamma-Bi2MoO6 catalystgamma-raysGold nanoparticleGrapheneGreen chemistryGreen synthesisHydrogelhydroxyapatiteIn situ techniquesIndustrial ApplicationsIrradiationKcsAlattice oxygenMolecularly imprinted polymernanocompositenanofilterNanoparticlenanoparticlesNanoporous membraneNanotechnologynatural rubberNon-rubber componentsnuclear track-etchPackagingPEGMAPerovskitePerovskite solar cellPLAPlasticpoly(ethylene oxide)Poly(lactic acid)polycaprolactonepolylactidepolymerPolymer ModificationPolymersRadiationRadiation sterilizationrubberself assemblySolar cellSulphur crosslinkingsurface photovoltageไคโตซานเซลล์แสงอาทิตย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพอลิเมอร์นำไฟฟ้าโพลิเมอร์นำไฟฟ้ายับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ยางธรรมชาติยางพารารังสีแกมมาลำอิเล็กตรอนวัสดุขั้นสูงวัสดุปิดแผลสมบัติเชิงโครงสร้างสมบัติเชิงแสงสร้างความพร้อมสารกึ่งตัวนำเส้นลวดนาโนอาหารอิเล็กโทรไลท์แข็ง/กึ่งแข็งไฮโดรเจล

Executives


Persons (ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. หัสฤทัย ยางทอง

fscihty@ku.ac.th, โทร. 06-2397-9554


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 103 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 74 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 65 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 368 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 229 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 139 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 12 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 117 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 101 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 15 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)