ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

3D-RISMadditivesAdhesion propertyadsorbed oxygenalpha particleantimicrobialanti-obesity drugantioxidantBiomedical applicationsBiomimetic materialsCH3NH3PbI3charge transferChitosanChitosan nanoparticlechitosan nanoparticlescoatingsCombined XAS/Raman/XRDcounter electrodecrosslinked networkCrosslinking DensityCrystallization processDensity functional theoryDeoxycholic acidDrug carrierDrug deliverydrug delivery systemDye-sensitized solar cellElastomersElectrochemical biosensorelectrochemical sensorElectron beamElectropolymerizationElectrospinningFischer–TropschFischer-Tropsch catalystGamma irradiationGamma Radiationgamma-Bi2MoO6 catalystgamma-raysGold nanoparticleGrapheneGreen chemistryGreen SynthesisHydrogelhydroxyapatiteIn situ techniquesirradiationKcsALaCoO3 perovskitelattice oxygenlight stabilizerMolecularly Imprinted PolymernanocompositenanofilterNanoparticleNanoparticlesNanoporous membraneNanotechnologynatural rubberNon-Rubber Componentsnuclear track-etchPackagingPEGMAPerovskitePerovskite solar cellPLAPlasticpoly(ethylene oxide)Poly(lactic acid)polycaprolactonePolylactic acidPolylactidepolymerPolymer ModificationPolymerspolytrimethylene carbonateRadiationRadiation sterilizationSelf assemblySolar cellSulphur Crosslinkingsurface photovoltageไคโตซานเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์นำไฟฟ้ายับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ยางธรรมชาติยางพารารังสีแกมมาลำอิเล็กตรอนวัสดุขั้นสูงวัสดุปิดแผลสมบัติเชิงโครงสร้างสมบัติเชิงแสงสร้างความพร้อมสารกึ่งตัวนำเส้นลวดนาโนอาหารอิเล็กโทรไลท์แข็ง/กึ่งแข็งไฮโดรเจล

Executives


Persons (ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 100 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 71 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 90 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 352 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 218 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 134 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 12 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 11 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 118 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 102 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 15 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)