วิทยาเขตบางเขน
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
1,595 2,660 543.212 2,872.615
4,255 3,415.827
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
15 176 186 137 49 ---
563 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
21 220.00 24 5.125

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
4,112 466 1,868 1,363 6 55 3 8 0 1 975 1 3
8,857 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Department#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
000.0000.000
ภาควิชาคณิตศาสตร์391124.676118.239
ภาควิชาเคมี611522236.545914.489
ภาควิชาจุลชีววิทยา254495147.122520.148
ภาควิชาชีวเคมี399205172.387258.900
ภาควิชาพฤกษศาสตร์442295124.307386.776
ภาควิชาพันธุศาสตร์530306192.514679.887
ภาควิชาฟิสิกส์274350106.010437.175
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป19117852.096122.553
ภาควิชาวัสดุศาสตร์12016536.247498.744
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์341255.113353.944
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ11944845.707533.705
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม030.00018.929
ภาควิชาสถิติ24983.86023.848
ภาควิชาสัตววิทยา14642050.874232.458
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ยกเลิก) เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ000.0000.000
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม000.0000.000
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี1232.7902.804
สำนักงานเลขานุการ050.0002.526
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ000.0000.000
DepartmentAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ00000---
สำนักงานเลขานุการ00005---
ภาควิชาเคมี42237218---
ภาควิชาจุลชีววิทยา21614165---
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม00123---
ภาควิชาพฤกษศาสตร์0234103---
ภาควิชาพันธุศาสตร์319921---
ภาควิชาฟิสิกส์02024147---
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป44653---
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ยกเลิก) เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ00020---
ภาควิชาสถิติ0171050---
ภาควิชาสัตววิทยา12520212---
ภาควิชาชีวเคมี091163---
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์0411103---
ภาควิชาคณิตศาสตร์1923121---
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ058103---
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี00001---
ภาควิชาวัสดุศาสตร์03811---
00000---
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม00000---
Department#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmountAmount
10.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์10.0000.00
ภาควิชาเคมี5152.00182,504,726.00
ภาควิชาจุลชีววิทยา10.0000.00
ภาควิชาชีวเคมี10.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์120.001489,000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์30.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์10.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป248.0052,131,180.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์10.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์80.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ10.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10.0000.00
ภาควิชาสถิติ10.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยา20.0000.00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ยกเลิก) เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ10.0000.00
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม10.0000.00
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี10.0000.00
สำนักงานเลขานุการ10.0000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ10.0000.00

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาพฤกษศาสตร์3139238438422220011000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์20911414141400003900
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม3011000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์6507320520500000013500
ภาควิชาชีวเคมี3071219519555000010900
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี3000000000000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยา593911931932222110010800
ภาควิชาสถิติ15312967670000005100
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป177381081084411115700
ภาควิชาคณิตศาสตร์3211837370000006500
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ1591469690000002700
ภาควิชาจุลชีววิทยา5684320820866440011000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์911152520000002300
สำนักงานเลขานุการ3000000000100
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ยกเลิก) เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ0000000000000
ภาควิชาเคมี1,493503103102020110018100
0000000000000
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์621281681683300007700

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ภาควิชาเคมีเคมีสารสนเทศ-ผศ.จักรแสงมา
ภาควิชาเคมีวัสดุนาโนสำหรับพลังงานทางเลือกและเคมีสิ่งแวดล้อม-รศ.พินทุ์สุดาวีรวัฒน์
ภาควิชาเคมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน12.00รศ.วิทยาปั้นสุวรรณ
ภาควิชาเคมีหน่วยปฏิบัติการทางด้านเคมีอนินทรีย์ประยุกต์140.00รศ.อภิสิฏฐ์ศงสะเสน
ภาควิชาเคมีหน่วยปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์-ศ.บุญส่งคงคาทิพย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช20.00นายภูมิพิมพ์ประพันธ์
ภาควิชาพันธุศาสตร์Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics-รศ.ครศรศรีกุลนาถ
ภาควิชาพันธุศาสตร์พันธุศาสตร์ของเซลล์แลการเปรียบเทียบจีโนม-รศ.พันธุ์ปิติเปี่ยมสง่า
ภาควิชาพันธุศาสตร์หน่วยวิจัยแอคติโนแบคทีเรีย-รศ.อรินทิพย์ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปการวัดรังสีแกมมาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี32.00ผศ.ฤทธีมีสัตย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ16.00รศ.วันวิสาสุดประเสริฐ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์-รศ.นวลวรรณสุนทรภิษัช
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยการสารสนเทศอัจฉริยะและฐานข้อมูล-รศ.ชุลีรัตน์จรัสกุลชัย
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่-ผศ.ผกาเกษวัตุยา
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และวิทัศน์-ผศ.ชาคริตวัชโรภาส
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายสื่อสารและระบบคลาวน์-ผศ.ชวลิตศรีสถาพรพัฒน์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยซอฟต์แวร์เพื่อการบูรณาการและการจัดการ-ผศ.พบสิทธิ์กมลเวชช
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศและนวัตกรรม-รศ.อนงค์นาฏศรีวิหค
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสรเทศ ซอฟต์แวร์และบริการ-นายสมโชคเรืองอิทธินันท์
ภาควิชาสัตววิทยาหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน-รศ.วัชริยาภูรีวิโรจน์กุล
ภาควิชาสัตววิทยาหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางพิษวิทยาสารกำจัดศัตรูชีวภาพ-รศ.วสกรบัลลังก์โพธิ์

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ภาควิชาเคมีวัสดุนาโนสำหรับพลังงานทางเลือกและเคมีสิ่งแวดล้อมCO cabinet-
ภาควิชาเคมีวัสดุนาโนสำหรับพลังงานทางเลือกและเคมีสิ่งแวดล้อมGas Chromatography-
ภาควิชาเคมีวัสดุนาโนสำหรับพลังงานทางเลือกและเคมีสิ่งแวดล้อมTube Furnance (calcination)-
ภาควิชาเคมีวัสดุนาโนสำหรับพลังงานทางเลือกและเคมีสิ่งแวดล้อมTube Furnance(Reaction)-
ภาควิชาเคมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมันCooling-
ภาควิชาเคมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมันCooling (CTL 911)-
ภาควิชาเคมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมันEvaporator (Buchi)-
ภาควิชาเคมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมันGaschomatograph99,510.00
ภาควิชาเคมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมันGaschomatograph (Agilent co.,Ltd.)-
ภาควิชาเคมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมันMicrowave Dryer (Sit Scinnotech)208,650.00
ภาควิชาเคมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมันSoxhlet extraction (Buchi)-
ภาควิชาเคมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมันUV-Vis spectrophotometer (PG Instruments Ltd.)246,100.00
ภาควิชาเคมีหน่วยปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์HPLC/Diode Array1,450,000.00
ภาควิชาเคมีหน่วยปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์Rotary vane Pump ยี่ห้อ Edwards96,800.00
ภาควิชาเคมีหน่วยปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์Rotvapor100,000.00
ภาควิชาเคมีหน่วยปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์Rotvapor100,000.00
ภาควิชาเคมีหน่วยปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์เครื่องหมุนเวียนน้ำเย็นหมุนเวียน (Refrigerated Circulation) ยี่ห้อ EYELA117,000.00
ภาควิชาเคมีหน่วยปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์เครื่องหมุนเวียนน้ำเย็นหมุนเวียน (Refrigerated Circulation) ยี่ห้อ EYELA86,666.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืชเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม489,000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปการวัดรังสีแกมมาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีเครื่องวัดรังสีแกมมา หัววัดรังสีแบบ scintillation พร้อมชุดตะกั่วกันรังสี267,500.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปการวัดรังสีแกมมาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีเครื่องวัดรังสีแกมมา หัววัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนำ1,120,000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปมาตรวัดรังสีทางชีวภาพเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดความจุ 53 ลิตร190,460.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปมาตรวัดรังสีทางชีวภาพตู้บ่มเพาะเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์303,910.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปมาตรวัดรังสีทางชีวภาพตู้ปลอดเชื้อ 249,310.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี
Email: fscivit@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8599
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน (CEOP)
Member: 6 (Int: 4 Nisit: 2 Ext: 0)
ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fscinws@ku.ac.th
โทร. 02-9428026
ห้องปฏิบัติการวิจัยการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ (CALL)
Member: 5 (Int: 2 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
Email: fsciwyp@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5555
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน (ASESRU)
Member: 11 (Int: 8 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
Email: fsciwasu@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5444 ต่อ 1215
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ (RaBi)
Member: 4 (Int: 2 Nisit: 2 Ext: 0)
ดร. ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพันธุศาสตร์
Email: fscikss@ku.ac.th
โทร. 025625444 ต่อ 4240
Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics (LAB24)
Member: 14 (Int: 1 Nisit: 13 Ext: 0)
ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fscichj@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ext. 431
ห้องปฏิบัติการวิจัยการสารสนเทศอัจฉริยะและฐานข้อมูล (IIR)
Member: 4 (Int: 1 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
Email: fscivkb@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5555 ext 3228
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางพิษวิทยาสารกำจัดศัตรูชีวภาพ (BTSRU)
Member: 9 (Int: 3 Nisit: 6 Ext: 0)
นาย พบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fscipok@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5555 ext 3737
ห้องปฏิบัติการวิจัยซอฟต์แวร์เพื่อการบูรณาการและการจัดการ (SIM)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fscipkw@ku.ac.th
โทร. 025625444
ห้องปฏิบัติการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ (BDRL)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี
Email: fsciass@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8034-5
หน่วยปฏิบัติการทางด้านเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ (AIC)
Member: 24 (Int: 8 Nisit: 16 Ext: 0)
ดร. พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี
Email: fscipdv@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5555
วัสดุนาโนสำหรับพลังงานทางเลือกและเคมีสิ่งแวดล้อม (NAEEC)
Member: 9 (Int: 6 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fsciang@ku.ac.th
โทร. 0-0942-8026-7
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (ISIR)
Member: 6 (Int: 1 Nisit: 5 Ext: 0)
ดร. ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fscicls@ku.ac.th
โทร. 025625444 ext.647234
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายสื่อสารและระบบคลาวน์ (CNC)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพันธุศาสตร์
Email: fsciatt@ku.ac.th
โทร. 02-562-5444 ext 4208
หน่วยวิจัยแอคติโนแบคทีเรีย (ARU)
Member: 11 (Int: 1 Nisit: 10 Ext: 0)
ดร. ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fscickw@ku.ac.th
โทร. 025625555 ต่อ 4311
ห้องปฏิบัติการวิจัยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และวิทัศน์ (CGV)
Member: 10 (Int: 3 Nisit: 7 Ext: 0)
ดร. บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี
Email: fscibsk@ku.ac.th
โทร. 0-25625444 ต่อ 2235
หน่วยปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (NPOS)
Member: 12 (Int: 9 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: pp@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1419
พันธุศาสตร์ของเซลล์แลการเปรียบเทียบจีโนม (ACCG)
Member: 3 (Int: 2 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี
Email: fscicsm@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5555 # 2192
เคมีสารสนเทศ (CRU)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย ฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
Email: fscirim@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8481
การวัดรังสีแกมมาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี (GaSp)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย ภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
Email: fscippp@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช (PMBL)
Member: 7 (Int: 4 Nisit: 3 Ext: 0)
นาย สมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fsciscr@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8026
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสรเทศ ซอฟต์แวร์และบริการ (ISSE)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชาคณิตศาสตร์กนกรัตน์ เศวตเศรนี000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์กรรณิกา คงสาคร000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์กันตภณ คูหาพัฒนกุล616591,500.004,292,80000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์กันตภณ(ยกเลิก ซ้ำ) คูหาพัฒนกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์กันย์ สุ่นยี่ขัน040.002,322,72700.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์แคทลียา ดาวสุด24225,000.00350,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์จันฒิมา มากมูล21300,000.00150,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์จิตรลดา สมทรัพย์020.004,400,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ฉัตรชัย เปสี25290,000.00430,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ชาญ เขตจัตุรัส30500,000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ธรณินทร์ ทันศรี010.0020,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ธีรภัทร ศรีจันทร์030.001,320,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์นงนุช สุขวารี030.002,100,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์บุญเลิศ ศรีหิรัญ020.00960,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์พงศ์พล เรือนคง030.00175,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์พรรณมาศ คันฉาย000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์พัชรา อุบลศรี000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ030.002,100,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์พันทิพย์ โตแก้ว060.0019,512,80000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์พิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์010.002,000,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์พูลสุข ธันวารชร000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ภัททิรา เรืองสินทรัพย์26153,333.008,565,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ภัทรา เตชาภิวาทย์000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์มนตรี มาลีวงศ์10101,202,000.0013,723,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์มนต์ฤดี ยอดโพธิ์ทอง000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์มนต์ฤดี สิริวรวิทย์040.00250,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์มาริสา มัยยะ000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์เรืองลักษณ์ จงโชตินนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ลัญจกร กิตติรัตนวศิน33460,000.003,750,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์วัชรพล พิมพ์เสริฐ24157,500.0017,520,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์วันเพ็ญ จันทรังษี000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์วัเพ็ญ จันทรังษี000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์วิเชียร เลาหโกศล0130.0014,646,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ศกรณ์ มงคลสุข000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์สมคิด ตันติกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์สมใจ อรุณศรีโสภณ000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์สมภพ ไกรโรจนานันท์000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์สุทธีรา วสุวานิช010.00340,50000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์สุมา บรรณวณิชกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์สุริยา ณ หนองคาย22360,000.002,840,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์สุวรรณ ถังมณี000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์อังคณา ศรีพยัพ010.0030,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์อุษณีย์ ลีรวัฒน์514437,000.0016,441,65100.0000.00
ภาควิชาเคมีกรรณิกา เจียมจำนรรจา23450,000.007,457,36000.0000.00
ภาควิชาเคมีกฤษณา ชุติมา000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีกิตติมา ฉัตรวงศ์วาน000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีคชาพร ปัญญานะ000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีครองขวัญ อัครชนียากร26300,000.0016,617,52800.0000.00
ภาควิชาเคมีงามผ่อง คงคาทิพย์9142,796,600.0018,399,43000.0000.00
ภาควิชาเคมีจงกลณี แก้วศรีประกาย000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีจรรยา เจตนาเสน53660,000.001,679,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีจักร แสงมา22128,194,000.0010,784,70010.0000.00
ภาควิชาเคมีจักรพันธ์ ศิริเจริญศรี38600,000.005,426,50000.0000.00
ภาควิชาเคมีจำรัส ลิ้มตระกูล182355,200,000.0066,180,50000.0000.00
ภาควิชาเคมีชมพูนุท วรากุลวิทย์0100.0045,857,50000.0000.00
ภาควิชาเคมีชลธิชา นุ่มหอม52760,000.001,659,10000.0000.00
ภาควิชาเคมีชาติเฉลิม รักษากุล000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีไชยา ประสิทธิชัย1263,960,000.009,550,72800.0000.00
ภาควิชาเคมีณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์25300,000.001,400,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีทรงวุฒิ สุรมิตร842,140,000.009,470,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีทิพย์มนต์ ภัทราคร620.005,300,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีธนัยนันท์ สุนทรวัฒนศิริ000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่521,250,000.00800,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีธานิน นานอก6112,400,000.0011,351,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีธารินี สาลีโภชน์22200,000.002,218,62000.0000.00
ภาควิชาเคมีธิตินันท์ กาพย์เกิด1985,140,000.007,059,10000.0000.00
ภาควิชาเคมีธีระชาติ ลี้ประเสริฐ610440,000.0014,042,14000.0000.00
ภาควิชาเคมีนลวัฒน์ บุญญาลัย30107,760,000.0020,200,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีนัทธมน คูณแสง2859,040,000.006,794,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีนุจารี ประสิทธิ์พันธ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีนุชนาถ ศุภพิพัทฒน์000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีบุญธนา วรรณเลิศ811,390,000.00480,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีบุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ1022,690,000.001,120,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีบุญส่ง คงคาทิพย์18187,500,000.0026,167,45010.0060.00
ภาควิชาเคมีปกรณ์ วรรธนะอมร7101,860,000.0010,415,86600.0000.00
ภาควิชาเคมีปณิทัต หาสิน5122,440,000.006,892,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีประภาศิริ พงษ์ประยูร1343,460,000.001,300,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีพงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง020.001,088,77000.0000.00
ภาควิชาเคมีพจนารถ สุวรรณรุจิ14143,520,000.0024,571,99000.0000.00
ภาควิชาเคมีพรพรรณ พรศิลปทิพย์210.00104,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีพรรณนรี ศรีน้อย000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีพัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร773,360,000.0016,408,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีพัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีพิทักษ์ เชื้อวงศ์962,830,000.003,539,04700.0000.00
ภาควิชาเคมีพินทุ์สุดา วีรวัฒน์2455,360,000.00930,00010.0040.00
ภาควิชาเคมีพิบูลย์ พันธุ0110.0036,491,50000.0000.00
ภาควิชาเคมีพิพัฒน์ คงประชา060.009,827,50000.0000.00
ภาควิชาเคมีพิมพา หอมนิรันดร์18147,340,000.0010,868,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีพีรดา ยิ่งยวด831,600,000.004,210,10000.0000.00
ภาควิชาเคมีเพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีไพบูลย์ เงินมีศรี781,760,000.004,026,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีไพลิน ลิ้มตระกูล000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีภควดี สุทธิไวยกิจ34511,190,000.002,888,77000.0000.00
ภาควิชาเคมีภัทราพร ลักษณ์สิริกุล751,190,000.0019,792,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีภิตินันท์ นันทศิรสิทธิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีมนธิดา เร้าอรุณ010.001,000,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีมุกดา จิรภูมิมินทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีแมทธิว พอล กลีสัน651,250,000.004,930,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีรมิดา รัตนคาม821,325,000.001,976,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีรยากร นกแก้ว6170.0017,066,89200.0000.00
ภาควิชาเคมีรานี สุวรรณพฤกษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีลัดดา มีศุข1112,470,000.00879,70000.0000.00
ภาควิชาเคมีวราภรณ์ พาราสุข080.008,522,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีวันชัย ปลื้มภาณุภัทร286228,960,000.0038,241,19400.0000.00
ภาควิชาเคมีวิชชา อิ่มอร่าม893,360,000.0010,133,70700.0000.00
ภาควิชาเคมีวิทยา ปั้นสุวรรณ22297,158,000.0019,459,977112.00896.00
ภาควิชาเคมีวินิจ เจียมสกุล020.00172,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีวิรัญญา แก้ววัฒนะ251212,340,000.0044,824,22600.0000.00
ภาควิชาเคมีวิไล ศิริวัชรไพบูลย์1342,420,000.007,400,32800.0000.00
ภาควิชาเคมีวิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ20450,000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร61870,000.003,528,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีศิวรักษ์ โชติวรรณ000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีศุภกิจ อาชีวะวานิช1195,180,000.001,980,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีสมเกียรติ นกบิน241,280,000.001,460,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีสมรัตน์ ยินดีพิธ000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีสายใจ ชาญเศรษฐิกุล24500,000.003,888,77000.0000.00
ภาควิชาเคมีสิรี ตั้งบุญสุข1414,100,000.009,500,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีสุขประชา วาจานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีสุดจิต สงวนเรือง1222,960,000.005,300,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีสุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์25500,000.008,735,54000.0000.00
ภาควิชาเคมีสุธาสินี กิตยาการ851,200,000.003,129,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีสุนิสา อัคคะรัสมิโย22450,000.00700,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีสุพร ลีจีรจำเนียร000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีสุพรรณา เตชะสกุล0190.0015,509,08800.0000.00
ภาควิชาเคมีสุพัตรา มิตรภานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีสุภา หารหนองบัว2344,000,000.0087,423,90700.0000.00
ภาควิชาเคมีสุรชัย ธชีพันธ์1823,840,000.001,180,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีสุรพล ภัทราคร050.005,740,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีสุลิณี รุ่งจรัสนนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีหิรัญรัตน์ สุวรรณนที000.00000.0000.00
ภาควิชาเคมีอภิสิฏฐ์ ศงสะเสน20133,310,000.00180,362,4151140.0000.00
ภาควิชาเคมีอรพินท์ เจียรถาวร11122,513,200.006,602,00000.0000.00
ภาควิชาเคมีอรรถธีรา วรยิ่งยง3088,364,000.0011,622,26000.0000.00
ภาควิชาเคมีอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์541,206,000.004,885,24000.0000.00
ภาควิชาเคมีอำนาจ ตันติวนิช000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยา(ยกเลิก) พัณณิดา ขุนนามวงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยากรรณิการ์ ดวงมาลย์16223,630,000.0036,216,99500.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยากรีสัลย์ พรรคทองสุข000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยากัญจนา ธีระกุล61440,300,000.0013,337,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์1242,260,000.002,850,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาจรัญ เจตนะจิตร000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาจรูญ คำนวณตา000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาจุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย31675,000.001,801,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาเจษฎา โพธิรัตน์1092,354,840.007,720,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาชนิตา บุญมาก690.004,052,49500.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาชัยวัฒน์ กิตติกูล020.00950,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาชุมศรี ชัยอนันต์000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาชุรภา ธีรภัทรสกุล9241,100,000.007,445,90000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาชุลี ชัยศรีสุข050.002,940,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาเดือนรัตน์ ชลอุดมกุล20223,240,000.0027,800,01500.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาธงชัย คัมภีร์020.0072,500,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยานพพล เลิศวัฒนาสกุล212160,000.0014,941,95200.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยานภา โล่ห์ทอง000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยานภาวรรณ นพรัตนราภรณ์080.0033,756,60000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยานันทนา สีสุข282753,487,500.0047,744,43000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาปทุมพร ฉิมเอนก7151,040,000.009,795,43000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาปราโมทย์ ศิริโรจน์060.006,141,93000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์44300,000.006,976,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์1473,940,000.00726,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ31675,000.00100,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาพัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์781,160,000.001,968,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาพัชรี สุนทรนันท050.00673,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาพัณณิดา ขุนนามวงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์1120.0012,469,90100.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยามาลี สุวรรณอัตถ์000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาเยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์15285,600,000.0013,842,58200.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยารัชธิดา เดชอุดม000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยารุ่งฤดี ทิวทอง000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาลาวัณย์ ไกรเดช010.00400,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาเลอลักษณ์ จิตรดอน13184,745,000.007,147,32100.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาวรรณา มาลาพันธุ์5221,050,000.005,966,43000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาวิเชียร กิจปรีชาวนิช16284,075,000.0016,943,81000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาวิเชียร ยงมานิตชัย9261,900,000.0045,389,15000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาวิวัฒน์ แดงสุภา000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาศลิษา สุจิตวรสาร050.004,456,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาสนทนา แสงจันทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาสาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส14153,710,000.008,965,80000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาสาวิตรี ลิ่มทอง10574,290,000.0078,414,99700.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาสุเทพ ญาดี000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาสุรางค์ สุธิราวุธ229200,000.004,594,48200.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาสุราษฎร์ กุฏอินทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาเสรี เจริญกิจมงคล080.00500,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาอมรา จันทนโอ000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาอรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ216500,000.007,050,20000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาอัครพล ศรีชัยศุภกิจ23450,000.002,682,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาอิงอร กิมกง18206,280,000.0010,888,60000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีกชพรรณ สุวรรณสาร000.00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีเกียรติทวี ชูวงศ์โกมล573561,630,000.0052,387,33800.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีชมดาว สินธุวณิชย์12182,990,000.0040,709,60000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์781,475,000.009,383,00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีโชติกา หยกทองวัฒนา351012,525,000.009,151,05000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีฐานุตรา รัฐธีร์000.00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ25105,640,200.003,620,00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีดวงพร วรสุนทโรสถ020.00550,00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีนภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน831,900,000.004,317,60000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีนภพล ภู่พนิตพันธ์1625,620,000.001,981,00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีนลวัฒน์ บุญญาลัย30107,760,000.0020,200,00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีประชุมพร คงเสรี28188,660,000.005,334,00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีปุณฑริกา หะริณสุต000.00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีพิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์1093,100,000.0020,988,50000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีภานุ พิมพ์วิริยะกุล010.00600,00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมียงยุทธ เจียมไชยศรี000.00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีราตรี วงศ์ปัญญา2465,290,000.004,534,00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีลอลิต้า เมฆสองศรี000.00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีวรรณรัตน์ ผลเพิ่ม1774,830,000.004,359,00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีวราภรณ์ เอื้อวิริยานุกูล30675,000.00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีศศิมนัส อุณจักร์323723,610,000.0062,955,10000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีสมชัย พรบันลือลาภ1554,950,000.001,370,00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีสุทธิดา ชูเกียรติศิริ 602,300,000.00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีสุนันทา รัตนาโภ3366,498,000.0010,227,87000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีสุพร เมธาภัทรกร020.0045,00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีสุลักษม์ ตาฬวัฒน์40620,000.00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีอมรรัตน์ พรหมบุญ461214,734,000.0010,373,87000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีอรุณี อิงคากุล471,160,000.005,439,00000.0000.00
ภาควิชาชีวเคมีอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์22300,000.00474,00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม41011,850,000.001,579,86000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณพล จุฑามณี18503,300,000.0070,554,84900.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณิณ รุ่งวัฒนา010.00600,00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์จรัสวัน วารกานนท์12500,000.00850,00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์จันทนา สุขปรีดี000.00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฉัตรชัย เงินแสงสรวย21134,360,000.0022,730,22000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ030.00639,82400.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์เฉลิมพล สุวรรณภักดี18910,315,000.0010,869,50000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ชมมนัส เกียรติโพธา000.00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ณรงค์ วงศ์กันทรากร25300,000.001,914,00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ณัฎฐา เสนีวาส2043,580,000.003,430,00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์เทียมใจ คมกฤส000.00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์นพดล เรียบเลิศหิรัญ000.00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์นิรันดร์ จันทวงศ์43159,235,000.008,165,54000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ประศาสตร์ เกื้อมณี1041,380,000.00695,00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์พรสวรรค์ สุทธินนท์521,950,000.001,640,00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ภูมิ พิมพ์ประพันธ์0140.001,200,000120.00120.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์มนัส สุวจิพันธุ์000.00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์มาลี ณ นคร19222,280,000.004,963,12400.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์มินตา ชัยประสงค์สุข020.00280,00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์เยาวลักษณ์ ทองสิมา000.00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์รวีวรรณ ตัณฑวณิช010.0035,00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ลิลลี่ กาวีต๊ะ58267,014,000.0029,302,93400.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์วงจันทร์ วงศ์แก้ว000.00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์วัลลภ อารีรบ12131,960,000.0024,398,75000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์วิภา บุญนิธี000.00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์วิไลวรรณ เวชชาชีวะ000.00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร661935,703,678.0064,119,44000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ศรีสม สุวรรณวงศ์4758,618,000.00654,36000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์13152,270,000.0047,985,24000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์สรัญญา วัชโรทัย37136,514,000.0037,007,12500.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์สุชาดา ศรีเพ็ญ010.0060,00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์19148,390,000.004,485,40000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์สุมน มาสุธน301,000,000.00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์สุรียา ตันติวิวัฒน์1561,860,000.005,440,10000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์24212,000.004,041,00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์อรรถ บุญนิธี000.00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์อรอุษา คำสุข55725,000.003,130,73600.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์อักษร ศรีเปล่ง000.00000.0000.00
ภาควิชาพฤกษศาสตร์เอกพันธ์ ไกรจักร์417990,000.0036,004,48000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์ครศร ศรีกุลนาถ23328,300,000.00104,626,70010.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์จตุพร กุลอึ้ง2139,150,000.001,093,00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์เจริญ ทิวโคกสูง000.00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์231612,730,000.0098,683,38500.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์ธีรศักดิ์ เอโกบล6181,530,000.0022,445,60500.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์นิตย์ศรี แสงเดือน1157,480,000.001,157,86000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ1222,300,000.002,261,23800.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์ประดิษฐ์ แสงทอง1486,420,000.006,898,18100.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์ปิยะดา จันทวงศ์13133,110,000.0016,480,00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์เผดิม ระติสุนทร000.00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์พรรณนภา ศักดิ์สูง641,460,000.0013,085,60000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์2677,860,000.002,710,00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า341715,690,000.0088,358,55410.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม000.00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์ภัสสร วรรณพินิจ14912,271,666.0019,675,81400.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล1253,260,000.005,465,00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์เลิศลักษณ์ เงินศิริ3105,740,000.00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์วรรณรดา สุราช1963,740,000.002,008,00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์วิภา หงษ์ตระกูล452011,664,000.0075,792,64000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ28209,063,333.0043,164,32000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์สมพิศ สามิภักดิ์17123,610,000.0033,506,00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช2357,126,000.0021,734,25500.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล18144,573,000.004,723,30000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา1202,940,000.00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์อนงค์ภัทร สุทธางคกูล10222,580,000.0038,613,52000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์อมรา คัมภิรานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์อมรา ทองปาน411,060,000.00829,74000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต261725,788,800.0015,578,00010.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์1160.0015,332,37600.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์อัจราพร ศรีบุญเลิศ2416,290,000.00100,00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์อัญชณี คูเบอร่า1775,710,000.002,131,50000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์อัญชลี ศิริขจรกิจ17144,940,000.0030,049,00000.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์อำนวย จรด้วง040.003,212,91600.0000.00
ภาควิชาพันธุศาสตร์อุไรวรรณ อรัญวาสน์2386,127,100.0010,170,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์กนกพจน์ อารีกุล070.00194,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์กอบศิริ วรศรี010.00100,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์กุลพันธ์ พิมพ์สมาน000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์กุศล พงศ์มาศ000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์คัมภีร์ ค้าแหวน010.00480,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์จริน กาญจนวรินทร์050.003,080,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์จันทรี เขียนวงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ1485,160,000.006,008,34000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร17254,510,000.0094,746,64500.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์เจียมใจ เครือสุวรรณ000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์เฉลิมพล กาญจนวรินทร์47820,000.001,990,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ชัชวาล วงศ์ชูสุข301717,718,866.0014,435,81600.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ชัยยะ เหลืองวิริยะ24107,452,800.009,334,24000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ070.00670,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม631,540,000.00250,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ณัฐพร ฉัตรแถม20712,270,000.0016,974,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ดวงฤทัย จารุกานนท์010.0075,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์010.002,693,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์0140.00643,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์นพปฎล สุทธิศิริ030.00200,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์นพฤทธิ์ จินันทุยา224600,000.007,263,30000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย24300,000.00722,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์บัญชา พนเจริญสวัสดิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์บำเหน็จ สุดชมโฉม17124,580,333.006,840,40000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ปพิชญา ชัยสกุล954,175,000.003,276,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์พงศกร จันทรัตน์12207,211,200.0053,700,54400.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์พีระ พงษ์กิติวณิชกุล0120.009,060,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์เพ็ญจันทร์ ซิงห์000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ไพโรจน์ อุตรพงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ภัทรพงษ์ นิภากุล030.001,060,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ภาคภูมิ เรือนจันทร์1373,535,000.002,940,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ภาลาวัณย์ เกเนสท์ (ฉุยฉาย)030.00950,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ภุชงค์ กิจอำนาจสุข050.00245,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์มณีเนตร เวชกามา34560,000.005,784,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์มาลี สุทธิโอภาส060.005,980,24000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์รัชนี รุจิวโรดม1263,560,000.0078,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์รัตนากร กล่ำสมบัติ000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์รันบีร์ ซิงห์000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์รุจา อรุณบรรเจิดกุล010.00150,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์เรณู เพ็ญธนานันต์030.00290,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์วัชรี รัตนสกุลทอง411740,000.007,015,40000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์วิทชุกร ภู่ทอง20450,000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์วิบูลย์ ศรีถาพร000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์วิยะดา บุษยานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์วิไลวรรณ ภูละออ000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ6153,800,000.0016,280,78800.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์วีรพัฒน์ พลอัน17185,026,000.0027,773,36000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด050.003,054,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ศิริกาญจนา ทองมี10183,500,000.0031,003,62500.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ศิวาพร สหวัฒน์611,400,000.001,500,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์สมาน มงคลสกุลวงศ์050.00170,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์สรศักดิ์ พันธุ์ผัก000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์สิทธิชัย ปิ่นกาญจนโรจน์020.0080,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์สิริชัย ประเสริฐวงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์สุชาติ สุวรรณทัศน์020.00477,40000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์39550,000.002,619,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์สุธี บุญช่วย5114,770,000.0048,210,99600.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์สุธี หงษ์สุมาลย์000.00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์สุรศักดิ์ เชียงกา2379,410,680.0039,103,03600.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์สุรีย์ ลิขิตตชัย010.001,500,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์อดิศักดิ์ บุญชื่น861,130,000.003,153,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์อภิชาติ พัฒนโภครัตนา15300,000.004,921,00000.0000.00
ภาควิชาฟิสิกส์เอกชัย หุ่นนิวัฒน์42940,000.00100,00000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปเกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง16204,685,000.008,300,87000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปคณิต ทองชิว ร.น.000.00000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปคทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม742,310,000.003,729,22400.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปชนิศ พรนำพา21450,000.001,000,00000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปธนพนธ์ จุนขุนทด000.00000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปธเนส สุขสมพงษ์010.00120,00000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปธีรศานต์ เพียรพานิชย์23450,000.001,980,00000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปนฤปวัจก์ เงินวิจิตร0130.002,885,15000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปนวลฉวี รุ่งธนเกียรติ10172,260,000.0013,216,90000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปปกรณ์ ตั้งปอง24450,000.003,338,00000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปประพันธ์พงษ์ ขวัญธรรมชาติ000.00000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปพรรณี พักคง891,450,000.001,217,00000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปพีรนุช จอมพุก603415,010,000.0029,612,31800.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์4121,012,000.004,730,00000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปมานิตย์ จิตรภักดี5131,118,800.0024,529,72000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปฤทธี มีสัตย์6103,600,000.005,476,600132.00264.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปวันวิสา สุดประเสริฐ30267,580,000.007,946,242116.00348.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปสมจิตต์ ปาละกาศ1866,980,000.0012,010,60000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปสิรนุช ลามศรีจันทร์000.00000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปสุมินทร์ สมุทคุปต์000.00000.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์2154,740,000.002,460,81800.0000.00
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปอุมาพร ศิรธรานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์จันทิกา ชูโชติรส8101,590,000.0033,353,20000.0000.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ชนาภา คงมาก4141,740,000.0022,228,13000.0000.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ณัฐสมน เพชรแสง13132,940,000.0093,630,36000.0000.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์เดชา เดชตรัยรัตน์10142,000,000.0014,364,40000.0000.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ธิดารัตน์ สุภาสัย1084,779,600.007,844,00000.0000.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์พงศ์เทพ ประจงทัศน์020.001,260,00000.0000.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์พิมสิรี สุวรรณะ28700,000.005,970,38000.0000.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์มาริสา อรัญชัยยะ1764,985,000.0018,817,66000.0000.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์วรนุช สมส่งกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์วรรณวิมล ปาสาณพันธ์27388,690,000.0058,648,38700.0000.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์6361,740,000.00154,436,87500.0000.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี8122,900,000.0082,379,69500.0000.00
ภาควิชาวัสดุศาสตร์อรรถธีรา วรยิ่งยง3088,364,000.0011,622,26000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กัลยาณี บรรจงจิตร000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์050.001,072,50010.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชาคริต วัชโรภาส080.009,225,00110.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย020.00315,00010.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์010.009,000,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ธรรมกร แซ่ตั้ง000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นพดล จันทร์เอี่ยม010.00400,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นวลวรรณ สุนทรภิษัช571,100,000.007,175,00010.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นิตยา เกิดประสพ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประมุข ขันเงิน010.00100.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปรีชา งามเสาวรส000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผกาเกษ วัตุยา89933,333.00107,993,66710.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พงศ์พันธ์ ด่านพิษณุพันธ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พนมกร จันทร์เจริญ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พบสิทธิ์ กมลเวชช0230.0060,951,50010.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รอยล จิตรดอน000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รุจ เอกะวิภาต020.0010,944,80000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วรเศรษฐ สุวรรณิก060.008,790,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ศิริกร จันทร์นวล (พรหมมาศ)020.00331,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สมโชค เรืองอิทธินันท์190.0085,822,02010.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สุขุมาล กิติสิน327400,000.0014,829,09000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สุธี สุดประเสริฐ11100,000.0015,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สุนทรี คุ้มไพโรจน์23280,000.00376,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เสฎฐวิทย์ เกิดผล57930,000.0020,162,35800.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อนงค์นาฎ ศรีวิหค53810,000.004,899,80010.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อรวรรณ อิ่มสมบัติ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อุมาพร ศิรธรานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อุษา สัมมาพันธ์48560,000.0011,641,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพกฤษณ์ มงคลปัญญา020.003,600,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพกฤษณ์ วันอินทร์950540,000.00129,723,10400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพก้องเกียรติ วิเศษรัตน์13230,000.005,740,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพกัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ262500,000.0057,224,93700.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา24450,000.004,183,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพณัฐพงศ์ โมนฤมิตร020.005,130,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพดีเซลล์ สวนบุรี357900,000.0023,137,57900.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพธนินทร์ พงศ์มาศ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพนิตยา เลาหะจินดา0120.0010,385,42600.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพประหยัด นันทศีล872,452,500.005,469,50000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพปัณฑรีย์ ล้อมทอง030.004,813,16000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพพงศกร จิวาภรณ์คุปต์7271,700,000.0035,830,82000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพพรสวาท วัฒนกูล17205,760,000.0032,565,12000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพภาณุ ตรัยเวช120.00300,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพภาสกร ปนานนท์175914,640,000.0092,988,37800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพมิ่งขวัญ มิ่งเมือง345,272,620.001,488,96400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพลัดดา แต่งวัฒนานุกูล213300,000.008,022,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพวศินี อัศวเสรีเลิศ25300,000.001,702,18000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพวีระศักดิ์ อุดมโชค18353,136,000.0030,724,31300.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพศริญญา ไพศาลสมบัติ26450,000.008,633,50000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพสมฤดี (รอลบ) สักการเวช030.004,556,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพสมฤดี สักการเวช10203,350,000.0024,894,16000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์0100.007,976,96800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพโสภณ พงษ์วาปี000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพอรรณพ หอมจันทร์15425,726,000.0034,616,36000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพอิริค วิกูรู000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม- (ยกเลิก ซ้ำ) เทพานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกาญจนา วรรณศิริ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจารนัย พณิชยกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริวัฒน์ ภูริวรางกูร000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยุวรรณดา สุวรรณ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสราวุธ เทพานนท์030.0018,928,95000.0000.00
ภาควิชาสถิติจันทร์ธา วงษ์อู่ทอง020.00315,00000.0000.00
ภาควิชาสถิติจิรัชย์ สุขะเกตุ000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติจีราพร ไทยถานันดร์000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติจุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง6131,120,000.00533,00000.0000.00
ภาควิชาสถิติชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติชุติมา ศิริจันทรา000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติทรงศิริ แต้สมบัติ000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติทัศนีย์ ชังเทศ000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติธิดาพร ศุภภากร0150.009,771,69200.0000.00
ภาควิชาสถิตินันทา วาณิชยเศรษฐกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิตินิดา ชาญบรรยง010.001,600,00000.0000.00
ภาควิชาสถิติบุญอ้อม โฉมที415440,000.001,900,00000.0000.00
ภาควิชาสถิติประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์22200,000.00150,00000.0000.00
ภาควิชาสถิติเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติพาณี ปรีชานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติมีนา ปทุมสูตร000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติลี่ลี อิงศรีสว่าง28120,000.002,753,00000.0000.00
ภาควิชาสถิติวันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์010.002,145,00000.0000.00
ภาควิชาสถิติวินัย โพธิ์สุวรรณ์223420,000.002,160,00000.0000.00
ภาควิชาสถิติศิริญญา ธีระอนันต์ชัย000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติสมบูรณ์ สุขพงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติสมภพ ถาวรยิ่ง000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติสายพิณ กาญจนเสริม000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติสายสุดา สมชิต010.00950,00000.0000.00
ภาควิชาสถิติสาริณีย์ (ลาออก) คงกัน000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติสุดารัตน์ นิจสุนกิจ010.00250,00000.0000.00
ภาควิชาสถิติสุบงกช จามีกร000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติสุรินทร์ นิยมางกูร000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติเสาวภา ชัยพิทักษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติอนันตชัย เขื่อนธรรม000.00000.0000.00
ภาควิชาสถิติอภิญญา หิรัญวงษ์6141,240,000.001,220,00000.0000.00
ภาควิชาสถิติอำไพ ทองธีรภาพ22320,000.00100,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยากมลพร มาแสวง830.003,450,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยากรรณิกา ชัชวาลวานิช040.002,018,54000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยากรอร วงษ์กำแหง20450,000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยากัณชลี จงรักวิทย์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยากันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์0140.0012,029,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาเกษม คงนิรันดรสุข040.001,041,32500.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาจงจิตต์ เต็งอำนวย000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาจินดาวรรณ สิรันทวิเนติ432960,000.0034,813,62700.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาชีวารัตน์ พรินทรากูล417517,333.004,040,96000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาโชคชัย เสนะวงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาตุลารัฐ ทุมมากรณ์060.00784,47000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาธวัช ขนบดี000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์)020.00115,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยานกน้อย ชิตชวนกิจ030.00480,59000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยานพรัตน์ สระแก้ว22720,000.00700,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยานริศรา ปิยะแสงทอง030.003,940,41000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยานันทพร จารุพันธุ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยานิตยา สมทรัพย์030.00484,48000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาบพิธ จารุพันธุ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาบุญเกื้อ วัชรเสถียร020.008,871,50000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาบุญเสฐียร บุญสูง090.004,835,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาปราโมทย์ ชำนาญปืน7161,650,000.007,097,50500.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาปานเทพ รัตนากร020.00440,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาปิยมา ทัศนสุวรรณ050.00200,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาพงศ์เพ็ญ สงวนกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาพนัส ธรรมกีรติวงศ์681,240,000.00701,32500.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาพัชร ดนัยสวัสดิ์30675,000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาพัฒนี จันทรโรทัย020.00520,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาพิณทิพย์ กรรณสูตร010.00850,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาพิสุทธิ์ มังกรกาญจน์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาเพียรศิริ ปิยะธีรธิติวรกุล040.0022,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาไพบูลย์ ยุติศรี000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาภวิกา ลิ้มอุดมพร223,000,000.00700,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยามงคล พงษ์สุชาติ22420,000.00640,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยามณจันทร์ เมฆธน0150.005,561,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาเมษยะมาศ คงเสมา531,450,000.004,573,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาเยาวลักษณ์ บุรินทราธิกุล020.00600,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาวชิรญาณ์ ธงอาสา36450,000.00806,32500.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาวรรณวิภา วงศ์แสงนาค9164,310,000.0012,235,65000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาวสกร บัลลังก์โพธิ์12353,330,000.0011,596,83510.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาวัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล18256,170,000.0015,891,30010.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาวันชัย ปลื้มภาณุภัทร286228,960,000.0038,241,19400.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาวิกรม รังสินธุ์0130.007,200,26000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาวิชา สุขกิจ000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาวิน เชยชมศรี11253,380,000.0024,997,54700.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาวิยะดา สีหบุตร0100.00123,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาวีรยุทธ์ เลาหะจินดา020.00196,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาวีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง11121,900,000.003,976,20000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาวุฒิ ทักษิณธรรม0110.002,315,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาศรีสวัสดิ์ ทาสุคนธ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์020.00116,30000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาสนิท ทองสง่า000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาสมภพ นวีภาพ000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาสมาน แก้วไวยุทธ030.00900,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาสร้อยสุดา โชติมานุกูล33460,000.001,100,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาสุปิยนิตย์ ไม้แพ621,886,300.003,250,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาสุรพล วิเศษสรรค์0100.003,440,70000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาสุรพล อาจสูงเนิน070.00150,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาเสนีย์ ส่งศรี000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาเสมอใจ ดาวสุโข000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาใส่ชื่อใหม่แทน ---000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาอธิภัทร เงินหมื่น000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาอนงค์ สวรรยาธิปัติ000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาอนันต์ ศรีขาว000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร24300,000.0070,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาอรรถพล รุจิราวรรณ31675,000.00600,00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาอัญชลี เอาผล5131,490,000.0010,573,63800.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาอาจ แจ่มเมฆ000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตววิทยาอุทัยวรรณ โกวิทวที423960,000.0014,289,36000.0000.00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ยกเลิก) เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์พื้นพิภพพงศกร วรารัตนพงศ์000.00000.0000.00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ยกเลิก) เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์พื้นพิภพอมรา คูรัตน์000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีณัฐ์นิชภู สุกิน1232,790,000.002,804,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการทองจินดา พิชิตชัย000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการพิชัย สิริแสงสว่าง000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการแพรวไพลิน กังวานสุระ040.001,726,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวรพงศ์ สิงห์ชาติ010.00800,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุวพิศ มูลลักษณ์000.00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาคณิตศาสตร์กนกรัตน์ เศวตเศรนี1200000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์กรรณิกา คงสาคร0100000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์1000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์กันตภณ คูหาพัฒนกุล23055000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์กันตภณ(ยกเลิก ซ้ำ) คูหาพัฒนกุล0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์กันย์ สุ่นยี่ขัน1000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์แคทลียา ดาวสุด5000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์จันฒิมา มากมูล3000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์จิตรลดา สมทรัพย์5000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ฉัตรชัย เปสี3133000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ชาญ เขตจัตุรัส2144000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ธรณินทร์ ทันศรี1000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ธีรภัทร ศรีจันทร์18100000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์นงนุช สุขวารี0011000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์บุญเลิศ ศรีหิรัญ2022000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์พงศ์พล เรือนคง4000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์พรรณมาศ คันฉาย0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์พัชรา อุบลศรี0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ0200000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์พันทิพย์ โตแก้ว3022000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์พิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์7000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์พูลสุข ธันวารชร0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ภัททิรา เรืองสินทรัพย์8011000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ภัทรา เตชาภิวาทย์0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์มนตรี มาลีวงศ์30122000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์มนต์ฤดี ยอดโพธิ์ทอง0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์มนต์ฤดี สิริวรวิทย์4000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์มาริสา มัยยะ0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์เรืองลักษณ์ จงโชตินนท์2000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ลัญจกร กิตติรัตนวศิน3000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์วัชรพล พิมพ์เสริฐ10222000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์วันเพ็ญ จันทรังษี2000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์วัเพ็ญ จันทรังษี0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์วิเชียร เลาหโกศล131477000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ศกรณ์ มงคลสุข0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์สมคิด ตันติกุล0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์สมใจ อรุณศรีโสภณ0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์สมภพ ไกรโรจนานันท์0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ2022000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์สุทธีรา วสุวานิช0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์สุมา บรรณวณิชกุล0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์สุริยา ณ หนองคาย3000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์สุวรรณ ถังมณี0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์อังคณา ศรีพยัพ1100000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน3100000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์อุษณีย์ ลีรวัฒน์43166000000000
ภาควิชาเคมีกรรณิกา เจียมจำนรรจา2000000000000
ภาควิชาเคมีกฤษณา ชุติมา0000000000000
ภาควิชาเคมีกิตติมา ฉัตรวงศ์วาน2000000000000
ภาควิชาเคมีคชาพร ปัญญานะ0000000000000
ภาควิชาเคมีครองขวัญ อัครชนียากร5000000000000
ภาควิชาเคมีงามผ่อง คงคาทิพย์4901515440000000
ภาควิชาเคมีจงกลณี แก้วศรีประกาย0000000000000
ภาควิชาเคมีจรรยา เจตนาเสน4000000000000
ภาควิชาเคมีจักร แสงมา2301010000000000
ภาควิชาเคมีจักรพันธ์ ศิริเจริญศรี24033000000000
ภาควิชาเคมีจำรัส ลิ้มตระกูล226099000000000
ภาควิชาเคมีชมพูนุท วรากุลวิทย์46011000000000
ภาควิชาเคมีชลธิชา นุ่มหอม5033000000000
ภาควิชาเคมีชาติเฉลิม รักษากุล3000000000000
ภาควิชาเคมีไชยา ประสิทธิชัย2000000000000
ภาควิชาเคมีณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์6000000000000
ภาควิชาเคมีทรงวุฒิ สุรมิตร4011919000000000
ภาควิชาเคมีทิพย์มนต์ ภัทราคร3033000000000
ภาควิชาเคมีธนัยนันท์ สุนทรวัฒนศิริ0011000000000
ภาควิชาเคมีธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่21000000000000
ภาควิชาเคมีธานิน นานอก24000000000000
ภาควิชาเคมีธารินี สาลีโภชน์2044330000000
ภาควิชาเคมีธิตินันท์ กาพย์เกิด19033000000000
ภาควิชาเคมีธีระชาติ ลี้ประเสริฐ8055000000000
ภาควิชาเคมีนลวัฒน์ บุญญาลัย28066000000000
ภาควิชาเคมีนัทธมน คูณแสง3361010110000000
ภาควิชาเคมีนุจารี ประสิทธิ์พันธ์0000000000000
ภาควิชาเคมีนุชนาถ ศุภพิพัทฒน์0000000000000
ภาควิชาเคมีบุญธนา วรรณเลิศ7088000000000
ภาควิชาเคมีบุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ3000000000000
ภาควิชาเคมีบุญส่ง คงคาทิพย์36066000000000
ภาควิชาเคมีปกรณ์ วรรธนะอมร12000000000000
ภาควิชาเคมีปณิทัต หาสิน11011000000000
ภาควิชาเคมีประภาศิริ พงษ์ประยูร30000000000000
ภาควิชาเคมีพงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง1000000000000
ภาควิชาเคมีพจนารถ สุวรรณรุจิ44455110000000
ภาควิชาเคมีพรพรรณ พรศิลปทิพย์0311000000000
ภาควิชาเคมีพรรณนรี ศรีน้อย0000000000000
ภาควิชาเคมีพัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร51088000000000
ภาควิชาเคมีพัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข2000000000000
ภาควิชาเคมีพิทักษ์ เชื้อวงศ์21000000000000
ภาควิชาเคมีพินทุ์สุดา วีรวัฒน์15199000000000
ภาควิชาเคมีพิบูลย์ พันธุ18011000000000
ภาควิชาเคมีพิพัฒน์ คงประชา38033000000000
ภาควิชาเคมีพิมพา หอมนิรันดร์19011000000000
ภาควิชาเคมีพีรดา ยิ่งยวด4000000000000
ภาควิชาเคมีเพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง2100000000000
ภาควิชาเคมีไพบูลย์ เงินมีศรี8022000000000
ภาควิชาเคมีไพลิน ลิ้มตระกูล4000000000000
ภาควิชาเคมีภควดี สุทธิไวยกิจ23099000000000
ภาควิชาเคมีภัทราพร ลักษณ์สิริกุล10000000000000
ภาควิชาเคมีภิตินันท์ นันทศิรสิทธิ์0000000000000
ภาควิชาเคมีมนธิดา เร้าอรุณ8000000000000
ภาควิชาเคมีมุกดา จิรภูมิมินทร์0000000000000
ภาควิชาเคมีแมทธิว พอล กลีสัน32000000000000
ภาควิชาเคมีรมิดา รัตนคาม7000000000000
ภาควิชาเคมีรยากร นกแก้ว9233000000000
ภาควิชาเคมีรานี สุวรรณพฤกษ์0000000000000
ภาควิชาเคมีลัดดา มีศุข17511440000000
ภาควิชาเคมีวราภรณ์ พาราสุข7077000000000
ภาควิชาเคมีวันชัย ปลื้มภาณุภัทร88688000000000
ภาควิชาเคมีวิชชา อิ่มอร่าม7022000000000
ภาควิชาเคมีวิทยา ปั้นสุวรรณ53124444111100000
ภาควิชาเคมีวินิจ เจียมสกุล0000000000000
ภาควิชาเคมีวิรัญญา แก้ววัฒนะ13255000000000
ภาควิชาเคมีวิไล ศิริวัชรไพบูลย์2000000000000
ภาควิชาเคมีวิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ2000000000000
ภาควิชาเคมีวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร11011000000000
ภาควิชาเคมีศิวรักษ์ โชติวรรณ2000000000000
ภาควิชาเคมีศุภกิจ อาชีวะวานิช12000000000000
ภาควิชาเคมีสมเกียรติ นกบิน15022000000000
ภาควิชาเคมีสมรัตน์ ยินดีพิธ0000000000000
ภาควิชาเคมีสายใจ ชาญเศรษฐิกุล1044000000000
ภาควิชาเคมีสิรี ตั้งบุญสุข8000000000000
ภาควิชาเคมีสุขประชา วาจานนท์0000000000000
ภาควิชาเคมีสุดจิต สงวนเรือง6266000000000
ภาควิชาเคมีสุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์14000110000000
ภาควิชาเคมีสุธาสินี กิตยาการ14133000000000
ภาควิชาเคมีสุนิสา อัคคะรัสมิโย0000000000000
ภาควิชาเคมีสุพร ลีจีรจำเนียร0000000000000
ภาควิชาเคมีสุพรรณา เตชะสกุล21122000000000
ภาควิชาเคมีสุพัตรา มิตรภานนท์2000000000000
ภาควิชาเคมีสุภา หารหนองบัว16512626000000000
ภาควิชาเคมีสุรชัย ธชีพันธ์12177000000000
ภาควิชาเคมีสุรพล ภัทราคร0000000000000
ภาควิชาเคมีสุลิณี รุ่งจรัสนนท์0000000000000
ภาควิชาเคมีหิรัญรัตน์ สุวรรณนที0000000000000
ภาควิชาเคมีอภิสิฏฐ์ ศงสะเสน3343939440000000
ภาควิชาเคมีอรพินท์ เจียรถาวร19055000000000
ภาควิชาเคมีอรรถธีรา วรยิ่งยง38088000000000
ภาควิชาเคมีอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์18022110000000
ภาควิชาเคมีอำนาจ ตันติวนิช0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยา(ยกเลิก) พัณณิดา ขุนนามวงษ์0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยากรรณิการ์ ดวงมาลย์5231919000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยากรีสัลย์ พรรคทองสุข0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยากัญจนา ธีระกุล30011000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์2252323000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาจรัญ เจตนะจิตร0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาจรูญ คำนวณตา0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาจุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย4000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาเจษฎา โพธิรัตน์6055000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาชนิตา บุญมาก6000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาชัยวัฒน์ กิตติกูล301111000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาชุมศรี ชัยอนันต์0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาชุรภา ธีรภัทรสกุล11044000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาชุลี ชัยศรีสุข0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาเดือนรัตน์ ชลอุดมกุล7011000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาธงชัย คัมภีร์0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยานพพล เลิศวัฒนาสกุล20000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยานภา โล่ห์ทอง0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยานภาวรรณ นพรัตนราภรณ์13111004400000
ภาควิชาจุลชีววิทยานันทนา สีสุข38277000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาปทุมพร ฉิมเอนก501515000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาปราโมทย์ ศิริโรจน์801212000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์5011000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์6111000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ2022000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาพัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์3022000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาพัชรี สุนทรนันท2188000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาพัณณิดา ขุนนามวงษ์2000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์6322220000000
ภาควิชาจุลชีววิทยามาลี สุวรรณอัตถ์0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาเยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์41088000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยารัชธิดา เดชอุดม1000110000000
ภาควิชาจุลชีววิทยารุ่งฤดี ทิวทอง0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาลาวัณย์ ไกรเดช0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาเลอลักษณ์ จิตรดอน12166220000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาวรรณา มาลาพันธุ์311010000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาวิเชียร กิจปรีชาวนิช7051919000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาวิเชียร ยงมานิตชัย45077000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาวิวัฒน์ แดงสุภา0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาศลิษา สุจิตวรสาร0000110000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาสนทนา แสงจันทร์0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาสาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส12377000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาสาวิตรี ลิ่มทอง14631414000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาสุเทพ ญาดี0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาสุรางค์ สุธิราวุธ2377000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาสุราษฎร์ กุฏอินทร์0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาเสรี เจริญกิจมงคล2022000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาอมรา จันทนโอ0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาอรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ1044000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาอัครพล ศรีชัยศุภกิจ2011000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาอิงอร กิมกง17188000000000
ภาควิชาชีวเคมีกชพรรณ สุวรรณสาร0000000000000
ภาควิชาชีวเคมีเกียรติทวี ชูวงศ์โกมล10223737110000000
ภาควิชาชีวเคมีชมดาว สินธุวณิชย์15011000000000
ภาควิชาชีวเคมีชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์5044000000000
ภาควิชาชีวเคมีโชติกา หยกทองวัฒนา7199000000000
ภาควิชาชีวเคมีฐานุตรา รัฐธีร์0000000000000
ภาควิชาชีวเคมีณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ22122000000000
ภาควิชาชีวเคมีดวงพร วรสุนทโรสถ0000000000000
ภาควิชาชีวเคมีนภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน2000000000000
ภาควิชาชีวเคมีนภพล ภู่พนิตพันธ์0011000000000
ภาควิชาชีวเคมีนลวัฒน์ บุญญาลัย28066000000000
ภาควิชาชีวเคมีประชุมพร คงเสรี2022525000000000
ภาควิชาชีวเคมีปุณฑริกา หะริณสุต5033000000000
ภาควิชาชีวเคมีพิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์9000000000000
ภาควิชาชีวเคมีภานุ พิมพ์วิริยะกุล0000000000000
ภาควิชาชีวเคมียงยุทธ เจียมไชยศรี0000000000000
ภาควิชาชีวเคมีราตรี วงศ์ปัญญา16055000000000
ภาควิชาชีวเคมีลอลิต้า เมฆสองศรี0000000000000
ภาควิชาชีวเคมีวรรณรัตน์ ผลเพิ่ม3055000000000
ภาควิชาชีวเคมีวราภรณ์ เอื้อวิริยานุกูล0000000000000
ภาควิชาชีวเคมีศศิมนัส อุณจักร์31166110000000
ภาควิชาชีวเคมีสมชัย พรบันลือลาภ7033000000000
ภาควิชาชีวเคมีสุทธิดา ชูเกียรติศิริ 2000000000000
ภาควิชาชีวเคมีสุนันทา รัตนาโภ1413636110000000
ภาควิชาชีวเคมีสุพร เมธาภัทรกร0022000000000
ภาควิชาชีวเคมีสุลักษม์ ตาฬวัฒน์2011000000000
ภาควิชาชีวเคมีอมรรัตน์ พรหมบุญ1414242110000000
ภาควิชาชีวเคมีอรุณี อิงคากุล1321010110000000
ภาควิชาชีวเคมีอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์4100000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม1133000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณพล จุฑามณี2721515001100000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณิณ รุ่งวัฒนา3011000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์จรัสวัน วารกานนท์2000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์จันทนา สุขปรีดี0000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฉัตรชัย เงินแสงสรวย18121919000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ0000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์เฉลิมพล สุวรรณภักดี1331717000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ชมมนัส เกียรติโพธา0000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ณรงค์ วงศ์กันทรากร511515000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ณัฎฐา เสนีวาส1564646000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์เทียมใจ คมกฤส0000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์นพดล เรียบเลิศหิรัญ1011000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์นิรันดร์ จันทวงศ์2611515000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ประศาสตร์ เกื้อมณี13122727000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์พรสวรรค์ สุทธินนท์1011000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ภูมิ พิมพ์ประพันธ์0000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์มนัส สุวจิพันธุ์0000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์มาลี ณ นคร833131000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์มินตา ชัยประสงค์สุข5011000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์เยาวลักษณ์ ทองสิมา0000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์รวีวรรณ ตัณฑวณิช0022000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ลิลลี่ กาวีต๊ะ1953232000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์วงจันทร์ วงศ์แก้ว0000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์วัลลภ อารีรบ8255001100000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์วิภา บุญนิธี0000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์วิไลวรรณ เวชชาชีวะ0000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร13211000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ศรีสม สุวรรณวงศ์11104343000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์621717000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์สรัญญา วัชโรทัย45123232220000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์สุชาดา ศรีเพ็ญ0000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์9133000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์สุมน มาสุธน191010000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์สุรียา ตันติวิวัฒน์821919000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์1499000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์อรรถ บุญนิธี0000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์อรอุษา คำสุข5299000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์อักษร ศรีเปล่ง0000000000000
ภาควิชาพฤกษศาสตร์เอกพันธ์ ไกรจักร์4901010000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์ครศร ศรีกุลนาถ9142424000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์จตุพร กุลอึ้ง4022000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์เจริญ ทิวโคกสูง0000000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์461255000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์ธีรศักดิ์ เอโกบล12233000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์นิตย์ศรี แสงเดือน8277000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ14366000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์ประดิษฐ์ แสงทอง1411212000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์ปิยะดา จันทวงศ์21044000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์เผดิม ระติสุนทร0000000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์พรรณนภา ศักดิ์สูง2033000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์17655000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า1531515000000002
ภาควิชาพันธุศาสตร์พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม1000000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์ภัสสร วรรณพินิจ19011000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล7200000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์เลิศลักษณ์ เงินศิริ1301515000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์วรรณรดา สุราช12000000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์วิภา หงษ์ตระกูล27699000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ24433000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์สมพิศ สามิภักดิ์13355000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช2441313000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล51122424000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา8055000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์อนงค์ภัทร สุทธางคกูล10022000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์อมรา คัมภิรานนท์0000000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์อมรา ทองปาน41244000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต6641515000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์2011010000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์อัจราพร ศรีบุญเลิศ13011000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์อัญชณี คูเบอร่า17011000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์อัญชลี ศิริขจรกิจ18144000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์อำนวย จรด้วง6022000000000
ภาควิชาพันธุศาสตร์อุไรวรรณ อรัญวาสน์16155000000000
ภาควิชาฟิสิกส์กนกพจน์ อารีกุล1044000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์กอบศิริ วรศรี0011000000000
ภาควิชาฟิสิกส์กุลพันธ์ พิมพ์สมาน2000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์กุศล พงศ์มาศ0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์คัมภีร์ ค้าแหวน3000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์จริน กาญจนวรินทร์6077000000000
ภาควิชาฟิสิกส์จันทรี เขียนวงศ์0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ49011000000000
ภาควิชาฟิสิกส์จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร31011220000000
ภาควิชาฟิสิกส์เจียมใจ เครือสุวรรณ0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์เฉลิมพล กาญจนวรินทร์9022000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ชัชวาล วงศ์ชูสุข3301414000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ชัยยะ เหลืองวิริยะ18355000000000
ภาควิชาฟิสิกส์เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ8055000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม1001616000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ณัฐพร ฉัตรแถม23100000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ดวงฤทัย จารุกานนท์2000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์2000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์2244000000000
ภาควิชาฟิสิกส์นพปฎล สุทธิศิริ6344000000000
ภาควิชาฟิสิกส์นพฤทธิ์ จินันทุยา4055000000000
ภาควิชาฟิสิกส์นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย4000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์บัญชา พนเจริญสวัสดิ์1011000000000
ภาควิชาฟิสิกส์บำเหน็จ สุดชมโฉม25000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ปพิชญา ชัยสกุล10000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์พงศกร จันทรัตน์7521111000000000
ภาควิชาฟิสิกส์พีระ พงษ์กิติวณิชกุล3000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์เพ็ญจันทร์ ซิงห์2511000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ไพโรจน์ อุตรพงศ์0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ภัทรพงษ์ นิภากุล2011000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ภาคภูมิ เรือนจันทร์29000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ภาลาวัณย์ เกเนสท์ (ฉุยฉาย)0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ภุชงค์ กิจอำนาจสุข10022000000000
ภาควิชาฟิสิกส์มณีเนตร เวชกามา7000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์มาลี สุทธิโอภาส9122000000000
ภาควิชาฟิสิกส์รัชนี รุจิวโรดม6077000000000
ภาควิชาฟิสิกส์รัตนากร กล่ำสมบัติ0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์รันบีร์ ซิงห์0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์รุจา อรุณบรรเจิดกุล0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์เรณู เพ็ญธนานันต์0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์วัชรี รัตนสกุลทอง2301313000000000
ภาควิชาฟิสิกส์วิทชุกร ภู่ทอง2000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์วิบูลย์ ศรีถาพร0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์วิยะดา บุษยานนท์0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์วิไลวรรณ ภูละออ0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ13288000000000
ภาควิชาฟิสิกส์วีรพัฒน์ พลอัน19011000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด3033000000000
ภาควิชาฟิสิกส์ศิริกาญจนา ทองมี22000110000000
ภาควิชาฟิสิกส์ศิวาพร สหวัฒน์1022000000000
ภาควิชาฟิสิกส์สมาน มงคลสกุลวงศ์11000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์สรศักดิ์ พันธุ์ผัก0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์สิทธิชัย ปิ่นกาญจนโรจน์1011000000000
ภาควิชาฟิสิกส์สิริชัย ประเสริฐวงษ์1000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ2000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์สุชาติ สุวรรณทัศน์001010000000000
ภาควิชาฟิสิกส์สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์17199000000000
ภาควิชาฟิสิกส์สุธี บุญช่วย24011000000000
ภาควิชาฟิสิกส์สุธี หงษ์สุมาลย์0000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์สุรศักดิ์ เชียงกา5021212000000000
ภาควิชาฟิสิกส์สุรีย์ ลิขิตตชัย1022000000000
ภาควิชาฟิสิกส์อดิศักดิ์ บุญชื่น16000000000000
ภาควิชาฟิสิกส์อภิชาติ พัฒนโภครัตนา8211000000000
ภาควิชาฟิสิกส์เอกชัย หุ่นนิวัฒน์1541111000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปเกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง51077330000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปคณิต ทองชิว ร.น.0000000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปคทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม7166000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปชนิศ พรนำพา2000000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปธนพนธ์ จุนขุนทด0000000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปธเนส สุขสมพงษ์0000000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปธีรศานต์ เพียรพานิชย์4000000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปนฤปวัจก์ เงินวิจิตร1333000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปนวลฉวี รุ่งธนเกียรติ9422000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปปกรณ์ ตั้งปอง0000000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปประพันธ์พงษ์ ขวัญธรรมชาติ0000000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปพรรณี พักคง2002020000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปพีรนุช จอมพุก21142424001100000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์13122000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปมานิตย์ จิตรภักดี9133110000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปฤทธี มีสัตย์7033000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปวันวิสา สุดประเสริฐ1641313000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปสมจิตต์ ปาละกาศ3388000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปสิรนุช ลามศรีจันทร์3022000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปสุมินทร์ สมุทคุปต์0000000000000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์1171212000011000
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปอุมาพร ศิรธรานนท์0066000000000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์จันทิกา ชูโชติรส9000000000000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ชนาภา คงมาก26000110000000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ณัฐสมน เพชรแสง8000110000000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์เดชา เดชตรัยรัตน์22000110000000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ธิดารัตน์ สุภาสัย18000110000000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์พงศ์เทพ ประจงทัศน์15000000000000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์พิมสิรี สุวรรณะ9011110000000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์มาริสา อรัญชัยยะ10000000000000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์วรนุช สมส่งกุล2000000000000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์วรรณวิมล ปาสาณพันธ์22033000000000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์36066990000000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี13100000000000
ภาควิชาวัสดุศาสตร์อรรถธีรา วรยิ่งยง38088000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กัลยาณี บรรจงจิตร0033000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์0022000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชาคริต วัชโรภาส3044000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย17466000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์7433000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ธรรมกร แซ่ตั้ง9000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นพดล จันทร์เอี่ยม2000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นวลวรรณ สุนทรภิษัช21233000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นิตยา เกิดประสพ0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประมุข ขันเงิน1000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปรีชา งามเสาวรส0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผกาเกษ วัตุยา5000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พงศ์พันธ์ ด่านพิษณุพันธ์0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พนมกร จันทร์เจริญ0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พบสิทธิ์ กมลเวชช2022000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รอยล จิตรดอน0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รุจ เอกะวิภาต1000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วรเศรษฐ สุวรรณิก4022000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ศิริกร จันทร์นวล (พรหมมาศ)0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สมโชค เรืองอิทธินันท์2000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สุขุมาล กิติสิน101515000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สุธี สุดประเสริฐ0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สุนทรี คุ้มไพโรจน์0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เสฎฐวิทย์ เกิดผล0022000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อนงค์นาฎ ศรีวิหค15122000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อรวรรณ อิ่มสมบัติ0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อุมาพร ศิรธรานนท์0066000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อุษา สัมมาพันธ์1055000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพกฤษณ์ มงคลปัญญา0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพกฤษณ์ วันอินทร์5231010000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพก้องเกียรติ วิเศษรัตน์0011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพกัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ1166000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา2033000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพณัฐพงศ์ โมนฤมิตร2000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพดีเซลล์ สวนบุรี2355000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพธนินทร์ พงศ์มาศ0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพนิตยา เลาหะจินดา3044000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพประหยัด นันทศีล4022000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพปัณฑรีย์ ล้อมทอง0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพพงศกร จิวาภรณ์คุปต์1188000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพพรสวาท วัฒนกูล20344000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพภาณุ ตรัยเวช5000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพภาสกร ปนานนท์12000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพมิ่งขวัญ มิ่งเมือง11000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพลัดดา แต่งวัฒนานุกูล4022000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพวศินี อัศวเสรีเลิศ0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพวีระศักดิ์ อุดมโชค221212000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพศริญญา ไพศาลสมบัติ4000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพสมฤดี (รอลบ) สักการเวช0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพสมฤดี สักการเวช15166000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์16022000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพโสภณ พงษ์วาปี0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพอรรณพ หอมจันทร์3044000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพอิริค วิกูรู0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม- (ยกเลิก ซ้ำ) เทพานนท์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกาญจนา วรรณศิริ0011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจารนัย พณิชยกุล0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริวัฒน์ ภูริวรางกูร0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยุวรรณดา สุวรรณ์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสราวุธ เทพานนท์3000000000000
ภาควิชาสถิติจันทร์ธา วงษ์อู่ทอง6000000000000
ภาควิชาสถิติจิรัชย์ สุขะเกตุ0100000000000
ภาควิชาสถิติจีราพร ไทยถานันดร์2100000000000
ภาควิชาสถิติจุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง13231111000000000
ภาควิชาสถิติชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร0000000000000
ภาควิชาสถิติชุติมา ศิริจันทรา0000000000000
ภาควิชาสถิติทรงศิริ แต้สมบัติ0000000000000
ภาควิชาสถิติทัศนีย์ ชังเทศ0000000000000
ภาควิชาสถิติธิดาพร ศุภภากร71899000000000
ภาควิชาสถิตินันทา วาณิชยเศรษฐกุล0000000000000
ภาควิชาสถิตินิดา ชาญบรรยง0000000000000
ภาควิชาสถิติบุญอ้อม โฉมที141699000000000
ภาควิชาสถิติประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์31088000000000
ภาควิชาสถิติเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา0000000000000
ภาควิชาสถิติพาณี ปรีชานนท์0000000000000
ภาควิชาสถิติมีนา ปทุมสูตร5200000000000
ภาควิชาสถิติลี่ลี อิงศรีสว่าง212411000000000
ภาควิชาสถิติวันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์12111000000000
ภาควิชาสถิติวินัย โพธิ์สุวรรณ์38266000000000
ภาควิชาสถิติศิริญญา ธีระอนันต์ชัย6000000000000
ภาควิชาสถิติสมบูรณ์ สุขพงษ์0000000000000
ภาควิชาสถิติสมภพ ถาวรยิ่ง0000000000000
ภาควิชาสถิติสายพิณ กาญจนเสริม0000000000000
ภาควิชาสถิติสายสุดา สมชิต0000000000000
ภาควิชาสถิติสาริณีย์ (ลาออก) คงกัน0000000000000
ภาควิชาสถิติสุดารัตน์ นิจสุนกิจ2100000000000
ภาควิชาสถิติสุบงกช จามีกร1000000000000
ภาควิชาสถิติสุรินทร์ นิยมางกูร0511000000000
ภาควิชาสถิติเสาวภา ชัยพิทักษ์3400000000000
ภาควิชาสถิติอนันตชัย เขื่อนธรรม1000000000000
ภาควิชาสถิติอภิญญา หิรัญวงษ์8131515000000000
ภาควิชาสถิติอำไพ ทองธีรภาพ11866000000000
ภาควิชาสัตววิทยากมลพร มาแสวง4000000000000
ภาควิชาสัตววิทยากรรณิกา ชัชวาลวานิช17122000000000
ภาควิชาสัตววิทยากรอร วงษ์กำแหง17266000000000
ภาควิชาสัตววิทยากัณชลี จงรักวิทย์0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยากันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์4266000000000
ภาควิชาสัตววิทยาเกษม คงนิรันดรสุข2000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาจงจิตต์ เต็งอำนวย0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาจินดาวรรณ สิรันทวิเนติ20101616660000000
ภาควิชาสัตววิทยาชีวารัตน์ พรินทรากูล11233000000000
ภาควิชาสัตววิทยาโชคชัย เสนะวงศ์0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาตุลารัฐ ทุมมากรณ์0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาธวัช ขนบดี0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์)1133000000000
ภาควิชาสัตววิทยานกน้อย ชิตชวนกิจ0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยานพรัตน์ สระแก้ว14100000000000
ภาควิชาสัตววิทยานริศรา ปิยะแสงทอง3000000000000
ภาควิชาสัตววิทยานันทพร จารุพันธุ์0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยานิตยา สมทรัพย์3000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาบพิธ จารุพันธุ์0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาบุญเกื้อ วัชรเสถียร8266000000000
ภาควิชาสัตววิทยาบุญเสฐียร บุญสูง37166000000000
ภาควิชาสัตววิทยาปราโมทย์ ชำนาญปืน24188000000000
ภาควิชาสัตววิทยาปานเทพ รัตนากร2000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาปิยมา ทัศนสุวรรณ3000001100000
ภาควิชาสัตววิทยาพงศ์เพ็ญ สงวนกุล0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาพนัส ธรรมกีรติวงศ์1111212000000000
ภาควิชาสัตววิทยาพัชร ดนัยสวัสดิ์1011000000000
ภาควิชาสัตววิทยาพัฒนี จันทรโรทัย9599000000000
ภาควิชาสัตววิทยาพิณทิพย์ กรรณสูตร0011000000000
ภาควิชาสัตววิทยาพิสุทธิ์ มังกรกาญจน์0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาเพียรศิริ ปิยะธีรธิติวรกุล3000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาไพบูลย์ ยุติศรี0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาภวิกา ลิ้มอุดมพร0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยามงคล พงษ์สุชาติ0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยามณจันทร์ เมฆธน17011220000000
ภาควิชาสัตววิทยาเมษยะมาศ คงเสมา11233000000000
ภาควิชาสัตววิทยาเยาวลักษณ์ บุรินทราธิกุล1000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาวชิรญาณ์ ธงอาสา19000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาวรรณวิภา วงศ์แสงนาค37033220000000
ภาควิชาสัตววิทยาวสกร บัลลังก์โพธิ์61300000000000
ภาควิชาสัตววิทยาวัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล35203838000000000
ภาควิชาสัตววิทยาวันชัย ปลื้มภาณุภัทร88688000000000
ภาควิชาสัตววิทยาวิกรม รังสินธุ์7077000000000
ภาควิชาสัตววิทยาวิชา สุขกิจ0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาวิน เชยชมศรี25102222660000000
ภาควิชาสัตววิทยาวิยะดา สีหบุตร0722000000000
ภาควิชาสัตววิทยาวีรยุทธ์ เลาหะจินดา3300000000000
ภาควิชาสัตววิทยาวีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง14177440000000
ภาควิชาสัตววิทยาวุฒิ ทักษิณธรรม8200000000000
ภาควิชาสัตววิทยาศรีสวัสดิ์ ทาสุคนธ์0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์1022000000000
ภาควิชาสัตววิทยาสนิท ทองสง่า0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาสมภพ นวีภาพ0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาสมาน แก้วไวยุทธ1044000000000
ภาควิชาสัตววิทยาสร้อยสุดา โชติมานุกูล2022000000000
ภาควิชาสัตววิทยาสุปิยนิตย์ ไม้แพ10155000000000
ภาควิชาสัตววิทยาสุรพล วิเศษสรรค์5011000000000
ภาควิชาสัตววิทยาสุรพล อาจสูงเนิน0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาเสนีย์ ส่งศรี0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาเสมอใจ ดาวสุโข0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาใส่ชื่อใหม่แทน ---0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาอธิภัทร เงินหมื่น0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาอนงค์ สวรรยาธิปัติ1000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาอนันต์ ศรีขาว0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร11122000000000
ภาควิชาสัตววิทยาอรรถพล รุจิราวรรณ5000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาอัญชลี เอาผล33188000000000
ภาควิชาสัตววิทยาอาจ แจ่มเมฆ0000000000000
ภาควิชาสัตววิทยาอุทัยวรรณ โกวิทวที48833220000000
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ยกเลิก) เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์พื้นพิภพพงศกร วรารัตนพงศ์0000000000000
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ยกเลิก) เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์พื้นพิภพอมรา คูรัตน์0000000000000
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีณัฐ์นิชภู สุกิน3000000000000
สำนักงานเลขานุการทองจินดา พิชิตชัย0000000000000
สำนักงานเลขานุการพิชัย สิริแสงสว่าง0000000000000
สำนักงานเลขานุการแพรวไพลิน กังวานสุระ2000000000000
สำนักงานเลขานุการวรพงศ์ สิงห์ชาติ1000000000000
สำนักงานเลขานุการสุวพิศ มูลลักษณ์0000000000000