คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
52 325 26.426 313.541
377 339.967
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 5 7 10 3 ---
25 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
123 13 123 41 0 0 0 0 0 0 27 1 3
327 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

ดร. กฤษณ์ มงคลปัญญา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.600
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.600
- Leader
3.600
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
5
- Co-
6
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.385
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.385
- Leader
3.485
- Co-
6.795
- Ads.
0.106
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.762
+ Univ. Project
5.273
- Leader
5.133
- Co-
0.140
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.489
- Leader
0.901
- Co-
0.588
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
53
+ Univ. Project
18
- Leader
8
- Co-
8
- Ads.
2
+ Ext. Project
35
- Leader
26
- Co-
7
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
33.860
+ Univ. Project
3.136
- Leader
1.393
- Co-
1.393
- Ads.
0.350
+ Ext. Project
30.724
- Leader
14.748
- Co-
15.437
- Ads.
0.540
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
37
+ Univ. Project
17
- Leader
7
- Co-
7
- Ads.
3
+ Ext. Project
20
- Leader
15
- Co-
1
- Ads.
4
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
38.325
+ Univ. Project
5.760
- Leader
2.340
- Co-
2.340
- Ads.
1.080
+ Ext. Project
32.565
- Leader
29.485
- Co-
0.488
- Ads.
2.592
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
19
- International
19
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
57
+ Univ. Project
15
- Leader
6
- Co-
6
- Ads.
3
+ Ext. Project
42
- Leader
31
- Co-
10
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
40.342
+ Univ. Project
5.726
- Leader
2.288
- Co-
2.288
- Ads.
1.150
+ Ext. Project
34.616
- Leader
21.440
- Co-
12.976
- Ads.
0.200
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภาณุ ตรัยเวช, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.300
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.300
- Leader
0.100
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วศินี อัศวเสรีเลิศ, -
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.002
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
1.702
- Leader
0.921
- Co-
0.781
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
9
- Leader
8
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.539
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
3.239
- Leader
2.439
- Co-
0.800
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.301
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
4.851
- Leader
0.800
- Co-
4.051
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ประหยัด นันทศีล, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
8
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
2
+ Ext. Project
7
- Leader
3
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.922
+ Univ. Project
2.453
- Leader
1.118
- Co-
1.118
- Ads.
0.218
+ Ext. Project
5.470
- Leader
1.570
- Co-
3.900
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
56
+ Univ. Project
9
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
3
+ Ext. Project
47
- Leader
36
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
47.926
+ Univ. Project
0.540
- Leader
0.180
- Co-
0.180
- Ads.
0.180
+ Ext. Project
47.386
- Leader
17.551
- Co-
29.835
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
52
- International
52
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
4
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.977
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.977
- Leader
1.380
- Co-
6.597
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
73
+ Univ. Project
17
- Leader
9
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Project
56
- Leader
56
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
96.869
+ Univ. Project
14.640
- Leader
10.220
- Co-
4.420
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
82.229
- Leader
82.229
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Project
17
- Leader
10
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.661
+ Univ. Project
3.350
- Leader
1.600
- Co-
1.600
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
22.311
- Leader
12.332
- Co-
9.979
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
64
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
62
- Leader
52
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
57.725
+ Univ. Project
0.500
- Leader
0.250
- Co-
0.250
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
57.225
- Leader
45.918
- Co-
11.307
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
59
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
56
- Leader
53
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.068
+ Univ. Project
0.900
- Leader
0.600
- Co-
0.300
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
22.168
- Leader
15.538
- Co-
6.630
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
31
+ Univ. Project
7
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
24
- Leader
2
- Co-
22
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
33.478
+ Univ. Project
1.700
- Leader
1.000
- Co-
0.700
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
31.778
- Leader
0.275
- Co-
31.503
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ปัณฑรีย์ ล้อมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.813
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.813
- Leader
0.000
- Co-
4.813
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
สมฤดี (รอลบ) สักการเวช, นักวิจัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.556
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.556
- Leader
0.000
- Co-
4.556
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ก้องเกียรติ วิเศษรัตน์, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.970
+ Univ. Project
0.230
- Leader
0.230
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.740
- Leader
0.500
- Co-
5.240
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0