คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
4 4 0.930 4.601
8 5.531
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 1 ---
1 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

นางสาว ณัฐ์นิชภู สุกิน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
12
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
4
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.391
+ Univ. Project
2.790
- Leader
0.930
- Co-
0.930
- Ads.
0.930
+ Ext. Project
4.601
- Leader
0.000
- Co-
4.601
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0