คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
26 104 3.933 223.238
130 227.171
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 9 18 16 3 ---
46 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
8 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
83 11 152 50 0 0 0 0 0 0 24 1 3
320 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ห้องปฏิบัติการวิจัยการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ (CALL)242550000002000
ห้องปฏิบัติการวิจัยการสารสนเทศอัจฉริยะและฐานข้อมูล (IIR)17466000000000
ห้องปฏิบัติการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ (BDRL)19122000000200
ห้องปฏิบัติการวิจัยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และวิทัศน์ (CGV)7044000000200
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายสื่อสารและระบบคลาวน์ (CNC)101919000000000
ห้องปฏิบัติการวิจัยซอฟต์แวร์เพื่อการบูรณาการและการจัดการ (SIM)2055000000000
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (ISIR)14122000000100
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสรเทศ ซอฟต์แวร์และบริการ (ISSE)3088000000100

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ห้องปฏิบัติการวิจัยการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์-รศ.นวลวรรณสุนทรภิษัช
ห้องปฏิบัติการวิจัยการสารสนเทศอัจฉริยะและฐานข้อมูล-รศ.ชุลีรัตน์จรัสกุลชัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่-ผศ.ผกาเกษวัตุยา
ห้องปฏิบัติการวิจัยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และวิทัศน์-ผศ.ชาคริตวัชโรภาส
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายสื่อสารและระบบคลาวน์-ผศ.ชวลิตศรีสถาพรพัฒน์
ห้องปฏิบัติการวิจัยซอฟต์แวร์เพื่อการบูรณาการและการจัดการ-ผศ.พบสิทธิ์กมลเวชช
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศและนวัตกรรม-รศ.อนงค์นาฏศรีวิหค
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสรเทศ ซอฟต์แวร์และบริการ-นายสมโชคเรืองอิทธินันท์

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fscinws@ku.ac.th
โทร. 02-9428026
ห้องปฏิบัติการวิจัยการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ (CALL)
Member: 5 (Int: 2 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fscichj@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ext. 431
ห้องปฏิบัติการวิจัยการสารสนเทศอัจฉริยะและฐานข้อมูล (IIR)
Member: 4 (Int: 1 Nisit: 3 Ext: 0)
นาย พบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fscipok@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5555 ext 3737
ห้องปฏิบัติการวิจัยซอฟต์แวร์เพื่อการบูรณาการและการจัดการ (SIM)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fscipkw@ku.ac.th
โทร. 025625444
ห้องปฏิบัติการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ (BDRL)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fsciang@ku.ac.th
โทร. 0-0942-8026-7
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (ISIR)
Member: 6 (Int: 1 Nisit: 5 Ext: 0)
ดร. ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fscicls@ku.ac.th
โทร. 025625444 ext.647234
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายสื่อสารและระบบคลาวน์ (CNC)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fscickw@ku.ac.th
โทร. 025625555 ต่อ 4311
ห้องปฏิบัติการวิจัยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และวิทัศน์ (CGV)
Member: 10 (Int: 3 Nisit: 7 Ext: 0)
นาย สมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email: fsciscr@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8026
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสรเทศ ซอฟต์แวร์และบริการ (ISSE)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

ดร. อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศและนวัตกรรม2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.710
+ Univ. Project
0.810
- Leader
0.810
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.900
- Leader
1.100
- Co-
3.800
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
42
- International
42
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยการสารสนเทศอัจฉริยะและฐานข้อมูล2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.315
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.315
- Leader
0.315
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
34
- International
34
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.000
- Leader
0.000
- Co-
9.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นพดล จันทร์เอี่ยม, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.400
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.400
- Leader
0.400
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายสื่อสารและระบบคลาวน์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
5
- Leader
4
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
2
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.104
+ Univ. Project
0.930
- Leader
0.680
- Co-
0.250
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.174
- Leader
0.152
- Co-
10.023
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุธี สุดประเสริฐ, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.115
+ Univ. Project
0.100
- Leader
0.100
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.015
- Leader
0.000
- Co-
0.015
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสรเทศ ซอฟต์แวร์และบริการ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
6
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.201
+ Univ. Project
0.560
- Leader
0.280
- Co-
0.280
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.641
- Leader
0.042
- Co-
11.599
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ประมุข ขันเงิน, -
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รุจ เอกะวิภาต, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.945
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.945
- Leader
1.945
- Co-
9.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายสื่อสารและระบบคลาวน์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.073
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.073
- Leader
0.065
- Co-
1.008
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และวิทัศน์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
8
- Leader
5
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
6
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
46.927
+ Univ. Project
0.933
- Leader
0.523
- Co-
0.410
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
45.994
- Leader
44.019
- Co-
1.975
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
1
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.790
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.790
- Leader
0.050
- Co-
8.740
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และวิทัศน์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
5
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.225
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.225
- Leader
0.175
- Co-
9.050
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ศิริกร จันทร์นวล (พรหมมาศ), อาจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายสื่อสารและระบบคลาวน์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.331
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.331
- Leader
0.000
- Co-
0.316
- Ads.
0.015
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
6
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.275
+ Univ. Project
1.100
- Leader
1.100
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.175
- Leader
1.795
- Co-
5.380
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
42
- International
42
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
40
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุนทรี คุ้มไพโรจน์, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และวิทัศน์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.656
+ Univ. Project
0.280
- Leader
0.140
- Co-
0.000
- Ads.
0.140
+ Ext. Project
0.376
- Leader
0.060
- Co-
0.316
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสรเทศ ซอฟต์แวร์และบริการ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
2
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
85.822
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
85.822
- Leader
1.437
- Co-
84.385
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยซอฟต์แวร์เพื่อการบูรณาการและการจัดการ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
23
- Leader
17
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
60.952
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
60.952
- Leader
35.043
- Co-
25.909
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายสื่อสารและระบบคลาวน์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
30
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
27
- Leader
24
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.229
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.300
- Co-
0.100
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
14.829
- Leader
3.205
- Co-
11.625
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0