คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
80 124 21.748 94.488
204 116.236
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
4 5 3 10 4 ---
26 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
2 48.00 5 2.131

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
145 33 51 83 0 4 0 1 0 1 57 1 3
375 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
การวัดรังสีแกมมาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี (GaSp)4101.6005.397
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ (RaBi)34368.59212.426
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
การวัดรังสีแกมมาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี (GaSp)32.0021,387,500.00
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ (RaBi)16.003743,680.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
การวัดรังสีแกมมาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี (GaSp)7033000000000
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ (RaBi)27515150000001400

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
การวัดรังสีแกมมาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี32.00นายฤทธีมีสัตย์
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ16.00รศ.วันวิสาสุดประเสริฐ

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
การวัดรังสีแกมมาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีเครื่องวัดรังสีแกมมา หัววัดรังสีแบบ scintillation พร้อมชุดตะกั่วกันรังสี267,500.00
การวัดรังสีแกมมาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีเครื่องวัดรังสีแกมมา หัววัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนำ1,120,000.00
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดความจุ 53 ลิตร190,460.00
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพตู้บ่มเพาะเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์303,910.00
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพตู้ปลอดเชื้อ 249,310.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
Email: fsciwasu@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5444 ต่อ 1215
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ (RaBi)
Member: 4 (Int: 2 Nisit: 2 Ext: 0)
นาย ฤทธี มีสัตย์, อาจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
Email: fscirim@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8481
การวัดรังสีแกมมาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี (GaSp)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

นาง พรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
9
- Leader
9
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.667
+ Univ. Project
1.450
- Leader
0.800
- Co-
0.500
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
1.217
- Leader
1.217
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
21
- Leader
10
- Co-
9
- Ads.
2
+ Ext. Project
5
- Leader
2
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.201
+ Univ. Project
4.740
- Leader
2.145
- Co-
1.895
- Ads.
0.700
+ Ext. Project
2.461
- Leader
1.350
- Co-
1.111
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
7
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
16
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.477
+ Univ. Project
2.260
- Leader
1.130
- Co-
1.130
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.217
- Leader
8.973
- Co-
4.244
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
33
+ Univ. Project
16
- Leader
9
- Co-
4
- Ads.
3
+ Ext. Project
17
- Leader
14
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.236
+ Univ. Project
4.685
- Leader
2.463
- Co-
1.323
- Ads.
0.900
+ Ext. Project
6.551
- Leader
5.245
- Co-
1.058
- Ads.
0.248
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
43
- International
43
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชนิศ พรนำพา, อาจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.450
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปกรณ์ ตั้งปอง, อาจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.010
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.010
- Leader
0.000
- Co-
1.010
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ฤทธี มีสัตย์, อาจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าการวัดรังสีแกมมาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
4
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.877
+ Univ. Project
1.600
- Leader
0.800
- Co-
0.800
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.277
- Leader
2.493
- Co-
2.784
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
32.00
 
+ Equipment
2
- Equip Price (Baht)
1,387,500.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
18
- Leader
9
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.991
+ Univ. Project
6.980
- Leader
3.490
- Co-
3.490
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.011
- Leader
1.143
- Co-
10.868
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
7
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.911
+ Univ. Project
2.310
- Leader
1.280
- Co-
1.030
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.601
- Leader
0.000
- Co-
1.601
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
สมาชิกมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
12
- Leader
3
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.742
+ Univ. Project
1.012
- Leader
0.412
- Co-
0.300
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
4.730
- Leader
1.080
- Co-
3.650
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
26
- International
26
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธเนส สุขสมพงษ์, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการวัดรังสีแกมมาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.120
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.120
- Leader
0.120
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย มานิตย์ จิตรภักดี, อาจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
5
- Leader
4
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
2
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.310
+ Univ. Project
1.119
- Leader
1.119
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
24.191
- Leader
1.469
- Co-
22.722
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย นฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
10
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.885
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.885
- Leader
1.449
- Co-
1.316
- Ads.
0.120
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
88
+ Univ. Project
60
- Leader
24
- Co-
23
- Ads.
13
+ Ext. Project
28
- Leader
5
- Co-
23
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
42.780
+ Univ. Project
15.010
- Leader
5.960
- Co-
5.840
- Ads.
3.210
+ Ext. Project
27.770
- Leader
2.412
- Co-
25.358
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
21
- International
21
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
20
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สายสัมพันธ์:
หัวหน้ามาตรวัดรังสีทางชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
54
+ Univ. Project
30
- Leader
14
- Co-
13
- Ads.
3
+ Ext. Project
24
- Leader
19
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.276
+ Univ. Project
7.580
- Leader
3.430
- Co-
3.430
- Ads.
0.720
+ Ext. Project
7.696
- Leader
4.894
- Co-
2.682
- Ads.
0.120
+ Research Unit
1
- District (m2)
16.00
 
+ Equipment
3
- Equip Price (Baht)
743,680.00
 
Output:
+ Journal
28
- International
28
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
24
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0