คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
73 324 19.920 158.658
397 178.578
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
1 30 24 21 3 ---
79 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
2 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
449 74 149 168 0 16 0 1 0 0 108 1 3
965 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน (ASESRU)1622869690000004300
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางพิษวิทยาสารกำจัดศัตรูชีวภาพ (BTSRU)1066440000002500

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน-รศ.วัชริยาภูรีวิโรจน์กุล
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางพิษวิทยาสารกำจัดศัตรูชีวภาพ-รศ.วสกรบัลลังก์โพธิ์

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
Email: fsciwyp@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5555
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน (ASESRU)
Member: 11 (Int: 8 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
Email: fscivkb@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5555 ext 3228
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางพิษวิทยาสารกำจัดศัตรูชีวภาพ (BTSRU)
Member: 9 (Int: 3 Nisit: 6 Ext: 0)

Member Performance

ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
43
+ Univ. Project
18
- Leader
9
- Co-
6
- Ads.
3
+ Ext. Project
25
- Leader
11
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
22.061
+ Univ. Project
6.170
- Leader
3.080
- Co-
2.550
- Ads.
0.540
+ Ext. Project
15.891
- Leader
3.331
- Co-
12.560
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
68
- International
68
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
50
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.315
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.315
- Leader
1.105
- Co-
1.210
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
10
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.123
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.123
- Leader
0.123
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.116
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.116
- Leader
0.100
- Co-
0.016
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.872
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.872
- Leader
0.000
- Co-
8.872
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
12
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.029
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.029
- Leader
11.629
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
10
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.441
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.441
- Leader
3.441
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
13
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.561
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.561
- Leader
4.900
- Co-
0.529
- Ads.
0.132
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
17
- International
17
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง พิณทิพย์ กรรณสูตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.850
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.850
- Leader
0.000
- Co-
0.850
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
11
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
13
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
28.378
+ Univ. Project
3.380
- Leader
1.940
- Co-
1.440
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
24.998
- Leader
8.623
- Co-
16.375
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
25
- International
25
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
28
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
วิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
4
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.200
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.200
- Leader
0.637
- Co-
6.563
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
4
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.200
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.200
- Leader
0.200
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง เพียรศิริ ปิยะธีรธิติวรกุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.022
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.022
- Leader
0.022
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
23
- Leader
19
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.249
+ Univ. Project
0.960
- Leader
0.480
- Co-
0.480
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
14.289
- Leader
8.774
- Co-
5.215
- Ads.
0.300
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
48
- International
48
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ปานเทพ รัตนากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.440
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.440
- Leader
0.440
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
32
- Leader
15
- Co-
17
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
35.774
+ Univ. Project
0.960
- Leader
0.480
- Co-
0.480
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
34.814
- Leader
18.744
- Co-
16.070
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
24
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง เยาวลักษณ์ บุรินทราธิกุล, อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.600
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.600
- Leader
0.600
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง อนงค์ สวรรยาธิปัติ, อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง กรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.019
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.019
- Leader
0.063
- Co-
1.906
- Ads.
0.050
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
17
- International
17
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
7
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.941
+ Univ. Project
1.240
- Leader
0.620
- Co-
0.620
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.701
- Leader
0.620
- Co-
0.081
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
22
- International
22
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.196
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.196
- Leader
0.196
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มงคล พงษ์สุชาติ, อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.460
+ Univ. Project
0.420
- Leader
0.210
- Co-
0.000
- Ads.
0.210
+ Ext. Project
0.040
- Leader
0.000
- Co-
0.040
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรรถพล รุจิราวรรณ, อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.675
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
6
- Leader
5
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.136
+ Univ. Project
1.886
- Leader
1.356
- Co-
0.530
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.250
- Leader
0.250
- Co-
3.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.023
+ Univ. Project
1.450
- Leader
0.650
- Co-
0.650
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
4.573
- Leader
0.000
- Co-
4.573
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.450
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
15
- International
15
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พัชร ดนัยสวัสดิ์, อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.675
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นริศรา ปิยะแสงทอง, อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.940
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.940
- Leader
3.740
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภวิกา ลิ้มอุดมพร, อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.700
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.700
- Leader
0.700
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
6
- Leader
6
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.256
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.150
- Co-
0.150
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
0.806
- Leader
0.806
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
34
- International
34
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
11
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
4
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.876
+ Univ. Project
1.900
- Leader
1.050
- Co-
0.850
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.976
- Leader
1.532
- Co-
2.444
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สร้อยสุดา โชติมานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.560
+ Univ. Project
0.460
- Leader
0.460
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.100
- Leader
1.080
- Co-
0.020
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
7
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
16
- Leader
5
- Co-
10
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.748
+ Univ. Project
1.650
- Leader
0.750
- Co-
0.750
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
7.098
- Leader
0.180
- Co-
6.533
- Ads.
0.384
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว วรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
9
- Leader
7
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
6
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.946
+ Univ. Project
4.310
- Leader
2.660
- Co-
1.650
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.636
- Leader
3.062
- Co-
8.574
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
29
- International
29
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นพรัตน์ สระแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.420
+ Univ. Project
0.720
- Leader
0.360
- Co-
0.360
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.700
- Leader
0.700
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางพิษวิทยาสารกำจัดศัตรูชีวภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
47
+ Univ. Project
12
- Leader
7
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Project
35
- Leader
26
- Co-
8
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.927
+ Univ. Project
3.330
- Leader
1.940
- Co-
1.190
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
11.597
- Leader
7.647
- Co-
3.941
- Ads.
0.009
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
120
- International
120
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
30
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
5
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.835
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.835
- Leader
3.825
- Co-
1.010
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
74
- International
74
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุรพล อาจสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
7
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.150
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.150
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
5
- Leader
4
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
10
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.464
+ Univ. Project
1.490
- Leader
0.950
- Co-
0.540
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.974
- Leader
9.682
- Co-
0.292
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
66
- International
66
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
14
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
15
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.558
+ Univ. Project
0.517
- Leader
0.337
- Co-
0.180
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.041
- Leader
3.461
- Co-
0.580
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
22
- International
22
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เกษม คงนิรันดรสุข, อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.041
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.041
- Leader
0.000
- Co-
1.041
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.115
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.115
- Leader
0.115
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ตุลารัฐ ทุมมากรณ์, อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
5
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.784
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.784
- Leader
0.695
- Co-
0.089
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นกน้อย ชิตชวนกิจ, อาจารย์
ภาควิชาสัตววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0