คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาชีวเคมี
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
201 167 79.409 187.671
368 267.080
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 9 11 6 3 ---
29 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
266 11 185 145 0 3 0 0 0 0 109 1 3
719 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

ดร. สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
39
+ Univ. Project
33
- Leader
17
- Co-
14
- Ads.
2
+ Ext. Project
6
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.726
+ Univ. Project
6.498
- Leader
2.724
- Co-
2.724
- Ads.
1.050
+ Ext. Project
10.228
- Leader
9.444
- Co-
0.684
- Ads.
0.100
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
16
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ดวงพร วรสุนทโรสถ, อาจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.550
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.550
- Leader
0.550
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
58
+ Univ. Project
46
- Leader
25
- Co-
18
- Ads.
3
+ Ext. Project
12
- Leader
6
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.108
+ Univ. Project
14.734
- Leader
6.657
- Co-
6.077
- Ads.
2.000
+ Ext. Project
10.374
- Leader
5.008
- Co-
5.366
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
3
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.599
+ Univ. Project
1.160
- Leader
0.580
- Co-
0.580
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.439
- Leader
1.762
- Co-
3.677
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุทธิดา ชูเกียรติศิริ , -
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
2
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.300
+ Univ. Project
2.300
- Leader
1.150
- Co-
0.850
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, อาจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
8
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
2
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.218
+ Univ. Project
1.900
- Leader
0.800
- Co-
0.800
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
4.318
- Leader
0.735
- Co-
3.583
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง อัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.774
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
0.474
- Leader
0.474
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว วราภรณ์ เอื้อวิริยานุกูล, อาจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.675
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, อาจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.600
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.600
- Leader
0.600
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
7
- Leader
6
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
8
- Leader
2
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.858
+ Univ. Project
1.475
- Leader
1.275
- Co-
0.000
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
9.383
- Leader
1.132
- Co-
8.251
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
35
+ Univ. Project
25
- Leader
16
- Co-
7
- Ads.
2
+ Ext. Project
10
- Leader
6
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.260
+ Univ. Project
5.640
- Leader
3.320
- Co-
1.820
- Ads.
0.500
+ Ext. Project
3.620
- Leader
1.970
- Co-
1.650
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
22
- International
22
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
18
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
69
+ Univ. Project
32
- Leader
18
- Co-
13
- Ads.
1
+ Ext. Project
37
- Leader
23
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
86.565
+ Univ. Project
23.610
- Leader
12.310
- Co-
10.800
- Ads.
0.500
+ Ext. Project
62.955
- Leader
30.659
- Co-
32.296
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
31
- International
31
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
16
- Leader
8
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.601
+ Univ. Project
5.620
- Leader
2.810
- Co-
2.810
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.981
- Leader
0.100
- Co-
1.881
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
30
+ Univ. Project
12
- Leader
8
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Project
18
- Leader
10
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
43.700
+ Univ. Project
2.990
- Leader
1.890
- Co-
0.800
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
40.710
- Leader
21.752
- Co-
18.958
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
15
- International
15
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
10
- Leader
6
- Co-
1
- Ads.
3
+ Ext. Project
9
- Leader
4
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
24.089
+ Univ. Project
3.100
- Leader
1.800
- Co-
0.500
- Ads.
0.800
+ Ext. Project
20.989
- Leader
2.581
- Co-
18.408
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
15
- Leader
14
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.980
+ Univ. Project
3.880
- Leader
3.550
- Co-
0.000
- Ads.
0.330
+ Ext. Project
10.100
- Leader
2.100
- Co-
8.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
30
+ Univ. Project
24
- Leader
15
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.824
+ Univ. Project
5.290
- Leader
3.350
- Co-
1.940
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.534
- Leader
2.984
- Co-
1.550
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุพร เมธาภัทรกร, อาจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.045
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.045
- Leader
0.045
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. โชติกา หยกทองวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
45
+ Univ. Project
35
- Leader
20
- Co-
13
- Ads.
2
+ Ext. Project
10
- Leader
9
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.676
+ Univ. Project
12.525
- Leader
6.668
- Co-
5.580
- Ads.
0.278
+ Ext. Project
9.151
- Leader
6.787
- Co-
2.364
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
15
- Leader
12
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.320
+ Univ. Project
4.950
- Leader
3.940
- Co-
1.010
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.370
- Leader
1.370
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
46
+ Univ. Project
28
- Leader
16
- Co-
7
- Ads.
5
+ Ext. Project
18
- Leader
17
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.994
+ Univ. Project
8.660
- Leader
4.980
- Co-
2.450
- Ads.
1.230
+ Ext. Project
5.334
- Leader
4.984
- Co-
0.350
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
19
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สุลักษม์ ตาฬวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.620
+ Univ. Project
0.620
- Leader
0.310
- Co-
0.310
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
92
+ Univ. Project
57
- Leader
35
- Co-
14
- Ads.
8
+ Ext. Project
35
- Leader
18
- Co-
17
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
114.017
+ Univ. Project
61.630
- Leader
25.470
- Co-
20.170
- Ads.
15.990
+ Ext. Project
52.387
- Leader
15.079
- Co-
37.309
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
102
- International
102
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
46
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีวเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
17
- Leader
12
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.189
+ Univ. Project
4.830
- Leader
3.370
- Co-
1.460
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.359
- Leader
0.900
- Co-
3.459
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0