คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
195 224 52.811 337.730
419 390.541
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 22 8 10 3 ---
43 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 20.00 1 0.489

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
220 58 72 223 0 2 0 2 0 0 104 1 3
681 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช (PMBL)284610.10532.386
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช (PMBL)00310---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช (PMBL)20.001489,000.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช (PMBL)50320200000003300

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช20.00นายภูมิพิมพ์ประพันธ์

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืชเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม489,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

นาย ภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
Email: fscippp@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช (PMBL)
Member: 7 (Int: 4 Nisit: 3 Ext: 0)

Member Performance

นาย นพดล เรียบเลิศหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง วงจันทร์ วงศ์แก้ว, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
7
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
26.851
+ Univ. Project
0.990
- Leader
0.770
- Co-
0.220
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
25.861
- Leader
1.395
- Co-
24.466
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
76
- International
76
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
56
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จรัสวัน วารกานนท์, อาจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.850
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.850
- Leader
0.850
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. คณิณ รุ่งวัฒนา, อาจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.565
+ Univ. Project
0.725
- Leader
0.295
- Co-
0.295
- Ads.
0.135
+ Ext. Project
0.840
- Leader
0.840
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
33
+ Univ. Project
19
- Leader
12
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
10
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.875
+ Univ. Project
8.390
- Leader
4.560
- Co-
3.830
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.485
- Leader
2.120
- Co-
2.365
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.214
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.150
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.914
- Leader
0.000
- Co-
0.914
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
11
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.200
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.200
- Leader
0.540
- Co-
0.660
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
20.00
 
+ Equipment
1
- Equip Price (Baht)
489,000.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
25
+ Univ. Project
18
- Leader
11
- Co-
4
- Ads.
3
+ Ext. Project
7
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.645
+ Univ. Project
10.315
- Leader
7.053
- Co-
2.750
- Ads.
0.513
+ Ext. Project
7.330
- Leader
6.939
- Co-
0.391
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.253
+ Univ. Project
0.212
- Leader
0.106
- Co-
0.106
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.041
- Leader
0.691
- Co-
3.350
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
33
+ Univ. Project
21
- Leader
11
- Co-
9
- Ads.
1
+ Ext. Project
12
- Leader
3
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.690
+ Univ. Project
4.360
- Leader
2.180
- Co-
1.980
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
21.330
- Leader
0.752
- Co-
20.578
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
15
- International
15
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
7
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
20
- Leader
10
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
1
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.010
+ Univ. Project
3.580
- Leader
1.790
- Co-
1.790
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.430
- Leader
0.880
- Co-
2.550
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว รวีวรรณ ตัณฑวณิช, อาจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.035
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.035
- Leader
0.000
- Co-
0.035
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว มินตา ชัยประสงค์สุข, อาจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.280
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.280
- Leader
0.280
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
52
+ Univ. Project
47
- Leader
22
- Co-
22
- Ads.
3
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.272
+ Univ. Project
8.618
- Leader
4.195
- Co-
4.195
- Ads.
0.228
+ Ext. Project
0.654
- Leader
0.150
- Co-
0.504
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
15
- Leader
7
- Co-
7
- Ads.
1
+ Ext. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.300
+ Univ. Project
1.860
- Leader
0.880
- Co-
0.880
- Ads.
0.100
+ Ext. Project
5.440
- Leader
5.122
- Co-
0.318
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
63
+ Univ. Project
18
- Leader
9
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Project
45
- Leader
38
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
69.906
+ Univ. Project
3.300
- Leader
1.650
- Co-
1.650
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
66.606
- Leader
47.652
- Co-
18.954
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
27
- International
27
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ, อาจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.640
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.640
- Leader
0.000
- Co-
0.640
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
85
+ Univ. Project
66
- Leader
33
- Co-
31
- Ads.
2
+ Ext. Project
19
- Leader
11
- Co-
6
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
99.823
+ Univ. Project
35.704
- Leader
16.561
- Co-
16.063
- Ads.
3.080
+ Ext. Project
64.119
- Leader
47.083
- Co-
14.237
- Ads.
2.800
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
48
+ Univ. Project
37
- Leader
18
- Co-
17
- Ads.
2
+ Ext. Project
11
- Leader
2
- Co-
8
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
41.771
+ Univ. Project
6.514
- Leader
3.162
- Co-
2.982
- Ads.
0.370
+ Ext. Project
35.257
- Leader
0.300
- Co-
34.477
- Ads.
0.480
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
41
- International
41
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
13
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
58
+ Univ. Project
43
- Leader
24
- Co-
19
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
13
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.401
+ Univ. Project
9.235
- Leader
5.090
- Co-
4.145
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.166
- Leader
6.567
- Co-
0.090
- Ads.
1.509
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
25
+ Univ. Project
12
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
2
+ Ext. Project
13
- Leader
10
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
26.359
+ Univ. Project
1.960
- Leader
0.810
- Co-
0.810
- Ads.
0.340
+ Ext. Project
24.399
- Leader
23.658
- Co-
0.741
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
13
- Leader
6
- Co-
6
- Ads.
1
+ Ext. Project
15
- Leader
9
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
50.255
+ Univ. Project
2.270
- Leader
1.075
- Co-
1.075
- Ads.
0.120
+ Ext. Project
47.985
- Leader
2.195
- Co-
45.640
- Ads.
0.150
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
10
- Leader
7
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.075
+ Univ. Project
1.380
- Leader
0.930
- Co-
0.450
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.695
- Leader
0.200
- Co-
0.495
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
82
+ Univ. Project
57
- Leader
27
- Co-
25
- Ads.
5
+ Ext. Project
25
- Leader
3
- Co-
22
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
31.317
+ Univ. Project
7.014
- Leader
3.237
- Co-
3.237
- Ads.
0.540
+ Ext. Project
24.303
- Leader
0.557
- Co-
23.746
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
19
- International
19
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
13
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง กมลพรรณ นามวงศ์พรหม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
10
- Leader
4
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.430
+ Univ. Project
11.850
- Leader
3.950
- Co-
3.950
- Ads.
3.950
+ Ext. Project
1.580
- Leader
0.592
- Co-
0.818
- Ads.
0.170
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
มล. สุชาดา ศรีเพ็ญ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.060
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.060
- Leader
0.000
- Co-
0.060
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.000
+ Univ. Project
1.000
- Leader
0.700
- Co-
0.300
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
41
+ Univ. Project
19
- Leader
8
- Co-
8
- Ads.
3
+ Ext. Project
22
- Leader
14
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.243
+ Univ. Project
2.280
- Leader
0.990
- Co-
0.990
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
4.963
- Leader
3.342
- Co-
1.621
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
7
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0