ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช
PMBL
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางพืช

PMBL

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นายภูมิ พิมพ์ประพันธ์

Email: fscippp@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5555

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.อรอุษา คำสุข

Email: fsciosk@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5444

รศ.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

Email: fscissw@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5444#1322

ผศ.เอกพันธ์ ไกรจักร์

Email: fsciepk@ku.ac.th

 

เมลิสสา สวนอุดม

 

 

ศรศักดิ์ ยอดผกา

 

 

สรวิศ บาเปีย