ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

ABS inspectionAlgorithmsandroidApplication programsAprioriApriori algorithmApriori algorithmsAssessment Support Systemassociation rulesAutomated visual inspectionBand SelectionBell shape membership functionclassificationCloud ComputingclusteringClustering AlgorithmCollaborative FilteringCollaborative modelCollaborative softwaresComparative studiesCompetitivenessComputer GraphicsComputer scienceComputer software selection and evaluationCo-occurrence StatisticsData Miningdecision support systemDecision TreeDecision treesDistributed softwareDistributed software developmentDistributed teamDistributed teamsDocument Representatione-RevenueFeature extractionFull-text searchFunction evaluationfuzzy clusteringFuzzy logicGaussian curveGPSGroupwareHydroponicImage registrationimage segmentation ensembleimbalanced datasetinbound tourismInformation retrievalInformation Systeminformation systemsInternet Protocol TelevisionK-MeanKnowledge Base SystemKnowledge managementKnowledge Management SystemLearning systemslegal reasoningLive-streamingLoad Testingmachine learningMeasurementMedical diagnosisMobile Applicationmodel order selectionModeling toolMySQL full text searchNatural language processing systemsNatural languagesontologyOTAPrecision and recallPrincipal Components AnalysisRandom ForestRanking StrategiesRecommendation SystemrenderingSmart FarmSocial NetworkSoftware designtourismTriangular membership functionTVUPlayerVector space modelsWeb 2.0Web serviceWeighting functionsWeighting schemeXMLXML element retrievalXML Retrievalการจำลองการแตกของของแข็งการทดสอบการประมวลผลภาษาธรรมชาติการศึกษาการสำรวจสัญญาณไร้สายอนุภาคออบชันไฟน์เดอร์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นาย สมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fsciscr@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8026

นาง ศิริกร จันทร์นวล (พรหมมาศ), อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fsciskp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0279

ดร. ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fscickw@ku.ac.th

Tel.: 025625555 ต่อ 4311


Persons (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. นพดล จันทร์เอี่ยม, อาจารย์

E-Mail: nopadon.j@ku.ac.th Tel.025625555 ต่อ 647239


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 8 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 302 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 97 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 205 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 64 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 56 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)