ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

absolute biasaccuracyasymptotic distributionbivariate normal distributioncluster analysisConfidence IntervalCopulascorrelation coefficientcount datacoverage probabilitydiscretizationDiscriminant AnalysisDouble exponential smoothingestimationestimatorExponential Distributionexponentiated inverted weibull distributiongeneralized gamma distributionGumbel distributionhazard rateHomogeneity of variancesHorvitz-Thompson estimatorImputationLength Biased Beta-Pareto Distributionlength-biasedlifetime dataLongitudinal DataMarkov Chain Monte Carlomaximum likelihood estimationMean square errormean square errorMissing at randomMissing datamixed distributionMixed negative binomialmixed Negative Binomial distributionMixture experimentMLENormal distributionoutliersOverdispersionOver-dispersionparameter estimationPearson correlation coefficientReduced modelsRegressionRegression modelResponse surface designsSample sizesSamplingsampling fractionSpatial samplingSpherical regionTopp-Leone distributionTopp-Leone familyTopp-Leone generatorWeibull distributionweighted Lindley distributionzero inflationการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลการแจกแจงปกติ 2 ตัวแปรการแจกแจงปรกติสองตัวแปรการแจกแจงลาปลาซไม่สมมาตรการแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริกการถดถอยโลจิสติกการถดถอยโลจิสติก การพบเชื้อ เชื้อซาลโมเนลล่าเอนเทอริกา สุกรการไถพรวนการทดสอบภาวะสารูปสนิทดีการประกันชีวิตการประมาณการประมาณค่การประมาณค่าการประมาณแบบช่วงการพยากรณ์การพยากรณ์ forcastingการวางแผนการทดลองการวิเคราะห์การถดถอยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติข้อมูลสูญหายความแกร่งความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยความน่าจะเป็นครอบคลุมความยาววิ่งเฉลี่ยความสมบูรณ์ของเนื้อภายในความหลากหลายของพืชความหลากหลายทางพันธุกรรมความห่างทางพันธุกรรมความเอนเอียงค่าความน่าจะเป็นที่ครอบคลุมค่าความแปรปรวนมากกว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยปัวส์ซงค่าผิดปกติแจ็คไนฟ์ช่วงความเชื่อมั่นบูตสแตร็ปสถิติวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

Executives


Persons (ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 295 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 193 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 102 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 101 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 100 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)