ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

absolute biasaccuracyasymptotic distributionaverage run lengthbiasbivariate normal distributionclassificationCluster analysisConfidence intervalconsecutive missing valuesCopulascorrelation coefficientcount datacount data analysisCoverage ProbabilitydiscretizationDiscriminant AnalysisDouble exponential smoothingestimationestimatorExponential Distributionexponentiated inverted weibull distributionForecasting methodGeneralized Gamma DistributionGumbel distributionhazard rateHomogeneity of variancesHorvitz-Thompson estimatorImputationimputation methodLength biased beta-Pareto distributionlength-biasedLifetime Datalongitudinal dataMarkov Chain Monte Carlomaximum likelihoodmaximum likelihood estimationMean square errormean square errormissingMissing at randomMissing dataMissing valuesmixed distributionMixed negative binomialmixed Negative Binomial distributionMixture experimentMLENormal distributionoutliersoverdispersionover-dispersionparameter estimationPearson correlation coefficientReduced ModelsRegressionRegression modelResponse surface designsrisk assessmentroad traffic accident deathsRobust EstimatorsSample sizessampling fractionseasonal indexseasonalitysecant functionsharingShewhart individual control chartShort mackerelSimple Linear RelationshipSimulation studiesSkew parameterSmall area estimationSolid-state electrolytesouthern border provincesspatialSpatial samplingSpherical Regionstandard deviation of run lengthtime seriesTopp-Leone distributionTopp-Leone generatorWeibull distributionweighted Lindley distributionzero inflationการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลการประมาณแบบช่วงการพยากรณ์การวิเคราะห์การถดถอยข้อมูลสูญหายความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยความน่าจะเป็นครอบคลุมความเอนเอียงค่าเฉลี่ยปัวส์ซงค่าผิดปกติแจ็คไนฟ์ช่วงความเชื่อมั่นบูตสแตร็ปสถิติวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 82 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 329 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 225 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 104 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 101 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 100 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 12 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)