Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ชีวสถิติ), Virginia Commonwealth University, United States of America

  Expertise Cloud

  CopulasLikelihood ratiolinear interpolation.lipidsLow levellow-caloriemajor clinical studymaleMarkov ChainMarkov Chain Monte CarlomaximuMCMC methodMDR-TBMean square errormid-point imputationMissing at randomMissing at randomsMissing dataMissing rateMissing valuesmonitoringMonte Carlo methodsMonte Carlo techniquesmother-to-child transmissionMultidrug-resistantMultiple imputationMultivariate normal distributionsnon-canonical linkNONLINEAR REGRESSIONNonparametricNonparametric estimatorNormal distributionobservational studyordinary least squareOrdinary Least Square Methodoutcome assessmentOutlierPARAMETER ESTIMATIONParameticParticulate matterPharmacodynamicPharmacokineticWaldกรดไขมันกะทิธัญพืชการจัดลำดับความสำคัญของโรค ปัญหาสุขภาพ ประชากรไทยการตรวจคัดกรองการถดถอยโลจิสติกการถ่วงนำ้หนักเฉพาะที่ อัตสหสัมพันธ์ ค่าผิดปกติการประมาณค่าการประมาณค่าแบบ Quasi-likelihoodการประมาณค่าแบบภาวะความน่าจะเป็นสูงสุดการประเมินผลการประเมินผลโครงการการปรับปรุงสัดส่วนการพยากรณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การยอมรับของผู้บริโภคการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาวการวิจัยทางการแพทย์ขนมหม้อแกงข้อมูลระยะยาวข้าวกล้อง การหุง ปริมาณน้ำไข่ไก่ค่าคงที่สุ่มคุณค่าทางโภชนาการเค็กชิฟฟอน เผือก อินูลิน พลังงานตำ่โครงข่ายประสาทเทียมโครงสร้างความสัมพันธ์จำนวนการเรียกค่าสินไหมทดแทนซูคราโลสต้นไม้ตัดสินใจตัวแบบ GEEตัวแบบการอยู่รอดตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไปตัวแบบผสมเชิงเส้นว่างนัยทั่วไปทวินามนิเสธน้ำมะพร้าวนิวโรฟัซซี่แบบแผนการบริโภคอาหารผู้สูงอายุฝนพฤติกรรมสุขภาพฟังชันก์เชื่อมโยงภาวะโภชนาการมะเร็งปากมดลูกมาลาเรียระบาดวิทยาโรคเบาหวานลอจิสติควัณโรคดื้อยาวิธีการจับ-จับใหม่วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงนำ้หนักสถิติสมการของการประมาณค่าวางนัยทั่วไปสุขภาพอัตราว่างงานอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนโอปิออยด์ไอศกรีมเชอร์เบท สารทดแทนน้ำตาล ซูคราโลส มอลทิทอล

  Interest

  การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 45 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (203)