ผลงานภาควิชาสถิติ ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสถิติ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสถิติต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2021 inดร.สุดารัตน์ นิจสุนกิจ, อาจารย์, inนางสาวมีนา ปทุมสูตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE PERFORMANCE OF CONTROL CHART FORINDIVIDUAL MEASUREMENTS WHEN THE PROCESSDATA ARE UNIFORMLY DISTRIBUTED", Advances and Applications in Statistics, ปีที่ 67, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 65-83
2021 exAnnette H. Sohn, exAmphan Chalermchockcharoenkit, inดร.ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย, อาจารย์, exRawiwan Hansudewechakul, exSivaporn Gatechompol, exKulkanya Chokephaibulkit, exHanh Le Dung Dang, exDan Ngoc Hanh Tran, exJullapong Achalapong, exNipat Teeratakulpisarn, exManopchai Thamkhantho, exNittaya Phanuphak, exJintanat Ananworanich, exPeter Reiss, exStephen J. Kerr, "Increased burden of concordant and sequential anogenital human papillomavirus infections among Asian young adult females with perinatally acquired HIV compared to HIV-negative peers", Sexually Transmitted Infections, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 200-205
2021 exChawanee Suphirat, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exJohn J. Borkowski, "Expected mean squares for model effects in the two-way ANOVA model when sampling from finite populations", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 57-71
2021 inนางสาวมีนา ปทุมสูตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดารัตน์ นิจสุนกิจ, อาจารย์, "A ratio estimator in path sampling", Communications in Statistics - Simulation and Computation, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 376-387
Publish Year National Journal 1
2021 exกัญญาณัฐ สุระเรืองชัย, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการพยากรณ์มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศไทย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 82-89

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสถิติต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=10]