Person Image

  Education

  • ปร.ด.(สถิติ) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2552
  • พบ.ม. (สถิติประยุกต์) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) , มหิดล, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  absolute biasaccuracyaverage run lengthbivariate normal distributionConfidence Intervalcorrelation coefficientCoverage Probabilityestimatorexponential transformationExponentially weighted moving average control chartfactor likelihood functionlongitudinal datamean square errormissing dataoutliersparameter Pearson correlation coefficientsampling fractionการแจกแจงแบบแกมมาการแจกแจงแบบปกติการแจกแจงแบบปัวซงการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลการแจกแจงปกติ 2 ตัวแปรการแจกแจงปรกติการแจกแจงปรกติสองตัวแปรการแจกแจงปรกติหลายตัวแปรการแจกแจงปัวซงการประมาณแบบช่วงการประมาณแบบช่วงความเชื่อมั่นการเปลี่ยนแปลงไปของค่าเฉลี่ยของกระบวนการการแปลงข้อมูลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคการวิเคราะห์จาแนกกลุ่มการวิเคราะห์ปัจจัยการวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักการวิเคราะห์เส้นทางการสุ่มตัวอย่างกำลังการทดสอบขนาดตัวอย่างข้อมูลระยะยาว ฟังก์ชันควรจะเป็นแบบปัจจัย รอบ การสูญหายในรูปแบบ monotoneข้อมูลสูญหายความแกร่งความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยความเชื่อถือได้ของความเค้นและความแข็งแรงความน่าจะเป็นครอบคลุมความแปรปรวนของอิทธิพลสุ่มความผิดพลาดแบบที่ 1ความยาววิ่งเฉลี่ยความยาววิ่งโดยเฉลี่ยความเอนเอียงความเอนเอียงสัมบูรณ์ค่าความกว้างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่นค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยค่าความน่าจะเป็นครอบคลุมค่าความยาววิ่งเฉลี่ยค่าความเอนเอียงสัมบูรณ์ค่าเฉลี่ยของกระบวนการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยปัวส์ซงค่านอกเกณฑ์ค่าบันทึกล่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าผิดปกติค่าพารามิเตอร์ค่าสัดส่วนทวินามค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นค่าสูญหายค่าอคติสัมพัทธ์แจ็คไนฟ์ช่วงความเชื่อมั่นตัวแบบเชิงลำดับขั้นไม่สมดุลตัวแบบทานายตัวแบบสมการโครงสร้างตัวประมาณเอนเอียงตัวสถิติทดสอบทฤษฏีทางสถิติบูตสแตร็ปบูตสแตร็ป (Bootstrap)บูตสแตรปท์เปอร์เซ็นต์ไทล์ปริมาณหมุนแผนแบบแฟกทอเรียล 3 ปัจจัยในบล็อกสมบูรณ์เชิงสุ่มแผนภูมิควบคุมแผนภูมิควบคุมของเสียแบบฟัซซี แผนภูมิควบคุมผลรวมแบบวิ่ง แผนภูมิควบคุมสังเคราะห์ แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปรับน้ำหนักแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก แบบเลขชี้กำลังที่ใช้เครื่องหมายแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังตอบสนองขั้นต้นอย่างรวดเร็วแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังสองชั้นแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเอ็กซ์โพเนนเชียลแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเอ็กซ์โพเนนเชียลตอบสนองขั้นต้นอย่างรวดเร็วแผนภูมิควบคุมคิวแผนภูมิควบคุมจำนวนรอยตำหนิแผนภูมิควบคุมชิวฮาร์ทแผนภูมิควบคุมเบต้าแผนภูมิควบคุมผลรวมแบบวิ่งแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียพารามิเตอร์พารามิเตอร์ค่าสัดส่วนทวินามสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

  Interest

  ทฤษฏีทางสถิติ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (63)

  แสดงความคิดเห็น

  (0)