ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

actinomyceteactinomycetesAFLPalternative splicingAnopheles dirus complexAnopheles minimusArabidopsisbiodieselBiodiversityBiomassbioresourcecell wall biosynthesisCHROMOSOMECycasDendrobiumdiversityDNA fingerprintDNA markerDNA markersDNA methylationendophyteERFsevolutionFireflyfishgene transformationGenetic DiversitygeneticsgenomeGenome editinggenomicsJatropha curcasJatropha curcas L.karyotypeLac insectlinkage disequilibriummalaria vectormicroalgaemicrosatellitemicrosatellite markerMitochondrial DNAmitochondrial genomeMolecular evolutionMolecular Genetics molecular markermungbeanNymphaeaorchidPasteurella multocidaPhylogenetic Treephylogenyplant growthplant growth promotionPlant molecular biologyPolygynepopulation structureribosomal RNA genericeRNA-seqsex chromosomesex determinationtissue culturetranscriptomeกล้วยไม้การโคลนยีนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการแสดงออกของยีนการอนุรักษ์ข้าวความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์แคริโอไทป์แคลมิโดโมแนสโครโมโซมจีโนมทางเดินอาหารของยุงไบโอดีเซลปลากัดปลากัดไทยปลาทูปาล์มน้ำมันพลับพลึงธารพลาสโมเดียมพันธุกรรมพันธุวิศวกรรมพันธุศาสตร์ประชากรมาลาเรียเมตาจีโนมิกส์ไมโครแซทเทลไลท์ไมโทคอนเดรียยีนยุงก้นปล่องโรคไหม้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอสบู่ดำสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายเซลล์เดียวหิ่งห้อย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พัฒนานิสิตและฐานข้อมูล

E-Mail: fscimkn@ku.ac.th

Tel.:

ดร. อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กายภาพและบริหารจัดการ

E-Mail: fsciapsu@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555ต่อ4218

ดร. จตุพร กุลอึ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิชาการและบริการวิชาการ

E-Mail: fscictp@ku.ac.th

Tel.: 029425444 ต่อ 646723


Persons (ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 239 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 162 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 126 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 296 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 203 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 159 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 153 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 93 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 856 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 570 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 286 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 359 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 332 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 39 รางวัล (เกียรติบัตร 27 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)