ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

41

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

actinomyceteactinomycetesAFLPalternative splicingAnopheles dirus complexAnopheles minimusArabidopsisbiodieselBiomassCell wall biosynthesisCHROMOSOMECycasDNA markerDNA markersendophyteevolutionfishGenetic DiversitygeneticsgenomeGenome editingGenomicsJatropha curcaskaryotypemalaria vectormicrosatelliteMitochondrial DNAmitochondrial genomeMolecular Genetics orchidphylogenyplant growthplant growth promotionpopulation structurericeRNAiRNA-seqsalt toleranceSex Chromosomesex determinationSiamese fighting fishSnail mucusspecies identificationStreptomycestissue culturetranscriptometransposonwaterloggingกล้วยกล้วยไม้การแก้ไขจีโนมการโคลนยีนการถ่ายยีนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการแสดงออกของยีนการอนุรักษ์ข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์แคริโอไทป์แคลมิโดโมแนสโครโมโซมจีโนมชุดตรวจสอบถั่วเขียวทรานสคริปโตมทางเดินอาหารของยุงแบคทีเรียไบโอดีเซลปรงปลากัดปลากัดไทยปาล์มน้ำมันพลับพลึงธารพลาสโมเดียมพันธุกรรมพันธุวิศวกรรมพันธุศาสตร์ประชากร มาลาเรียเมตาจีโนมิกส์ไมโครแซทเทลไลท์ไมโทคอนเดรียยีนยีนต้านทานโรคไหม้ยุงก้นปล่องยูคาลิปตัสโรคไหม้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอสบู่ดำสภาวะน้ำท่วมขังสาหร่ายสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายเซลล์เดียวหิ่งห้อยไหมแอคติโนมัยสีท

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 234 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 161 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 124 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 250 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 181 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 131 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 149 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 91 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 65 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 774 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 506 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 268 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 289 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 268 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 13 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 39 รางวัล (เกียรติบัตร 27 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)