ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

actinomyceteactinomycetesadaptationAFLPalternative splicingArabidopsisbiodieselbiodiversitybioresourceCHROMOSOMECycasDNA markerDNA markersendophyteevolutionfishgenetic diversitygenomegenomicsJatropha curcaskaryotypemalaria vectormicroalgaemicrosatelliteMitochondrial DNAmitochondrial genomeMolecular evolutionMolecular Genetics orchidphylogenyplant growthplant growth promotionpopulation structureribosomal RNA genericeRNAiRNA-seqsalt tolerancesex chromosomesex determinationShort mackerelSiamese fighting fishSnail mucusspecies identificationStreptomycestissue culturetranscriptometransposonwaterloggingกล้วยกล้วยไม้การแก้ไขจีโนมการโคลนยีนการถ่ายยีนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการแสดงออกของยีนการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ แคริโอไทป์แคลมิโดโมแนสโครโมโซมจีโนมชุดตรวจสอบถั่วเขียวทรานสคริปโตมทางเดินอาหารของยุงแบคทีเรียไบโอดีเซลปรงปลากัดปลากัดไทยปลาทูปาล์มน้ำมันพลับพลึงธารพลาสโมเดียมพันธุกรรมพันธุวิศวกรรมพันธุศาสตร์ประชากรมาลาเรียเมตาจีโนมิกส์ไมโครแซทเทลไลท์ไมโทคอนเดรียยีนยีนต้านทานโรคไหม้ยุงก้นปล่องยูคาลิปตัสโรคไหม้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอสบู่ดำสาหร่ายสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายเซลล์เดียวหิ่งห้อย

Executives

รองหัวหน้าภาควิชา

นาย พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารจัดการบริหารและกิจการทั่วไป

E-Mail: peerapat.ro@ku.ac.th

Tel.:

ดร. ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fsciscv@ku.ac.th

Tel.: 02-9428716-7

ดร. ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

E-Mail: fscipds@ku.ac.th

Tel.: 02-9428716-7


Persons (ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย เจริญ โฆษิตธิติมา

charoen.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8716-7

Avata

ดร. ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

kornsorn.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 025625444 ต่อ 4240


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 243 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 168 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 121 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 321 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 213 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 176 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 154 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 94 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 914 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 615 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 299 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 12 เรื่อง (Unknown 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 365 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 338 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 39 รางวัล (เกียรติบัตร 27 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)