ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

6

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

additive functionAlgebraarithmetic functionArithmetic functionsAssociative MatrixBariatric Surgerybinary digital sumBlack-Scholes ModelBoolean algebraBoolean semiringboundary integral methodBrun's criterionCauchy's functional equationclosed form solutionscongruencecontinued fractionsconvolutiondecidabilityderangementderivationDiophantine equationDirichlet seriesexponential polynomialsFibonacci numberFibonacci numbersFinite Element MethodFinite fieldfinite fieldsFinite VolumeFinite volume methodFixed pointfree surface flowfunctional equationGENERATING FUNCTIONGrapheneHomomorphismhyperbolic cotangent-tangent functionsidealindependenceJacobiansk-generalized Fibonacci numberslatticeslinear recurrencelogarithmic functional equationlong-range dependenceLucas numberLucas numbersmathematical modelmeasure of independencememoryPascal’s trianglePexider equationsPODPositivity problemProjective integrationq-cyclesquantum dotquartic polynomialrational numbersRational recursive equationsreciprocal sumreciprocal sumsreciprocalsRECURRENCE RELATIONrecurrence sequencesrecurrent step equationsRiemann zeta functionsemiringSemiringsshallow watershallow water equationshort-range dependenceSource TermSouriau-Hsu-Mobius functionSpaCAMstabilitySU-algebraTight bindingtriangular numberTribonacci numbertribonacci numberstribonacci p-numberstribonacci p-triangletrigonometric functional equationUniversal algebraValue at RiskWronskianกรณฑ์คณิตศาสตร์คนเดินเท้าตัวแบบ Anh-Inouceตัวแบบแบล็ค-โชร์ลทฤษฎีจำนวนแบบจำลองแบบจำลอง cellular automatonปัจจัยพีชคณิตโวลาติลิติ้สมการเชิงฟังก์ชันออปชั่นแบบยุโรป

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว อังคณา ศรีพยัพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารการศึกษาและนิสิต

E-Mail: fscianr@ku.ac.th

Tel.: 025625555

ดร. วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีและกายภาพ

E-Mail: fsciwcrp@ku.ac.th

Tel.: 025625444 ext 647085

ดร. พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fsciptt@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ext 3917

ดร. กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและกิจการภายใน

E-Mail: fscikpkk@ku.ac.th

Tel.: 025625444 ต่อ 4405


Persons (ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย ชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์

E-Mail: fscichk@ku.ac.th Tel.02-5625554-5 ต่อ4424


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 26 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 57 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 351 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 254 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 97 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 75 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 74 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 33 รางวัล (เกียรติบัตร 27 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)