Person Image

  Education

  • วท.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2539
  • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Adaptiveboundary integral methodComputational processCUDADam-breakDam-breaksDiscontinuous GalerkinEquations of motionFinite Element MethodFinite VolumeFinite volume methodFinite volume modelFishFish ModelFISTAfKdVfloodFlood SimulationFlow of fluidsfree surfaceFree surface flowLarge-scale problemLattice Boltzmann Methodlow dimensionalLSTMmachine learningParallel programmingParallel programming modelPDEPhase interfacespm 2.5PODPOD methodPollutionPondpredictorpressurepressure distributionProjective integralProjective integrationProjective time integrationProper orthogonal decompositionrainfallRanking and selectionrogueSET50 IndexShallow watershallow water equationShallow water equationsShallow water simulationsSimulationsingularly perturbSingularly perturbedsliding windowSlow manifoldsSOLITARY WAVESsolitonsource termSrinakarin DamstabilityStabilization PondSTRATIFIED FLUIDsurface gravity wavesSurrogate MarkersTapi River BasinTime seriesTime stepwaveletWavelet Basiswaveletsweight averaged fluxweighted average fluxwell balancedWell-Balanced Finite Volume MethodwetWind actionWind forcingwind wavesWind-wave interactionwind-wave interactionsการเคลื่อนที่ของคนเดินเท้าการจัดการทรัพยากรน้ำ การควบคุมคุณภาพข้อมูลการจำลองการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณชีพการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การไหลการไหลน้ำตื้นการไหลในช่องทางน้ำเปิดความชันจากท้องน้ำจำลองช่องทางน้ำเปิดเชิงตัวเลขทฤษฎีคลื่นน้ำน้ำท่วมแบบจำลองแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลของน้ำในทางน้ำเปิดระเบียบวิธีการเชิงตัวเลขทางด้านของไหลโปรแกรมคอมพิวเตอร์แม่น้ำยมระเบียบวิธีเชิงตัวเลข คณิตศาสตร์ วิศวกรรม แคลคูลัสลมร้อน

  Interest

  ทฤษฎีคลื่นน้ำ, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลของน้ำในทางน้ำเปิดระเบียบวิธีการเชิงตัวเลขทางด้านของไหล, Shallow water, Finite Element Method, Finite Volume Method, Discontinuous Galerkin Method, Numerical Analysis, Environmental Modeling, Free surface flow

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1243 ชั้น 12 อาคารคณะวิทย์ 45 ปี
   • ห้อง common room ชั้น 12 อาคารคณะวิทย์ 45 ปี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Stability of gravity-capillary waves generated by a moving pressure disturbance in water of finite depthGrimshaw R., Maleewong M., Asavanant J.2009Physics of Fluids
  21(8)
  23
  2Stability of steady gravity waves generated by a moving localised pressure disturbance in water of finite depthGrimshaw R., Maleewong M.2013Physics of Fluids
  25(7)
  15
  3Free surface flow under gravity and surface tension due to an applied pressure distribution: I Bond number greater than one-thirdMaleewong M., Asavanant J., Grimshaw R.2005Theoretical and Computational Fluid Dynamics
  19(4),pp. 237-252
  14
  4Transcritical flow over two obstacles: Forced Korteweg-de Vries frameworkGrimshaw R., Maleewong M.2016Journal of Fluid Mechanics
  809,pp. 918-940
  12
  5Free surface flow under gravity and surface tension due to an applied pressure distribution II Bond number less than one-thirdMaleewong M., Grimshaw R., Asavanant J.2005European Journal of Mechanics, B/Fluids
  24(4),pp. 502-521
  11
  6Anomaly detection using a sliding window technique and data imputation with machine learning for hydrological time seriesKulanuwat L., Chantrapornchai C., Maleewong M., Wongchaisuwat P., Wimala S., Sarinnapakorn K., Boonya-Aroonnet S.2021Water (Switzerland)
  13(13)
  10
  7Nonlinear free surface flows past a semi-infinite flat plate in water of finite depthMaleewong M., Grimshaw R.2008Physics of Fluids
  20(6)
  7
  8Modified predictor-corrector WAF method for the shallow water equations with source termsMaleewong M., Maleewong M.2011Mathematical Problems in Engineering
  2011
  6
  9Shallow-water simulations by a well-balanced WAF finite volume method: a case study to the great flood in 2011, ThailandPongsanguansin T., Maleewong M., Mekchay K.2016Computational Geosciences
  20(6),pp. 1269-1285
  5
  10Transcritical flow over obstacles and holes: Forced Korteweg-de Vries frameworkGrimshaw R., Maleewong M.2019Journal of Fluid Mechanics
  ,pp. 660-678
  4
  11Critical control in transcritical shallow-water flow over two obstaclesGrimshaw R., Maleewong M.2015Journal of Fluid Mechanics
  780,pp. 480-502
  3
  12Flood simulation by a well-balanced finite volume method in tapi river basin, Thailand, 2017Vichiantong S., Pongsanguansin T., Maleewong M.2019Modelling and Simulation in Engineering
  2019
  3
  13Consistent Weighted Average Flux of Well-Balanced TVD-RK Discontinuous Galerkin Method for Shallow Water FlowsPongsanguansin T., Maleewong M., Mekchay K.2015Modelling and Simulation in Engineering
  2015
  3
  14Letter to the editorMaleewong M., Hasadsri S.2013Ecological Modelling
  252(1),pp. 11-22
  2
  15Wavelet multilevel augmentation method for linear boundary value problemsUtudee S., Maleewong M.2015Advances in Difference Equations
  2015(1)
  2
  16Multiresolution wavelet bases with augmentation method for solving singularly perturbed reaction-diffusion Neumann problemUtudee S., Utudee S., Maleewong M.2019International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing
  17(1)
  2
  17Parallel Algorithms of Well-Balanced and Weighted Average Flux for Shallow Water Model Using CUDASataporn N., Suwannik W., Maleewong M.2021Modelling and Simulation in Engineering
  2021
  1
  18Amplification of Wave Groups in the Forced Nonlinear Schrödinger EquationMaleewong M., Grimshaw R.H.J.2022Fluids
  7(7)
  1
  19Detecting Anomaly and Replacement Prediction for Rainfall Open Data in ThailandPrakaisak I., Phaisangittisagul E., Maleewong M., Sarinnapakorn K., Chantrapornchai C.2021JCSSE 2021 - 18th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering: Cybernetics for Human Beings
  1
  20Multilevel anti-derivative wavelets with augmentation for nonlinear boundary value problemsUtudee S., Maleewong M.2017Advances in Difference Equations
  2017(1)
  1
  21Online projective integral with proper orthogonal decomposition for incompressible flows past NACA0012 airfoilSirisup S., Maleewong M., Maleewong M.2012Modelling and Simulation in Engineering
  2012
  1
  22Adaptive TVD-RK discontinuous galerkin algorithms for shallow water equationsPongsanguansin T., Mekchay K., Maleewong M.2012International Journal of Mathematics and Computers in Simulation
  6(2),pp. 257-273
  1
  23Multilevel augmentation method with wavelet bases for singularly perturbed problemThongchuay W., Toghaw P., Maleewong M.2013Journal of Mathematical Chemistry
  51(9),pp. 2328-2339
  1
  24Numerical calculation of steady gravity-capillary waves forced by a surface pressure distributionMaleewong M., Asavanant J., Grimshaw R.2004Advances in Fluid Mechanics
  40,pp. 219-226
  1
  25POD-assisted projective integration method for incompressible navier-stokes equationsMaleewong M., Sirisup S.20092009 International Conference on Signal Processing Systems, ICSPS 2009
  ,pp. 934-937
  0
  26Investigation on an accelerated scheme for solving time-dependent systemsMaleewong M., Sirisup S.2010CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
  65(2),pp. 193-215
  0
  27On-line and off-line POD assisted projective integral for non-linear problems: A case study with Burgers' equationMaleewong M., Sirisup S.2011International Journal of Computational and Mathematical Sciences
  5(2),pp. 93-101
  0
  28On-line and off-line POD assisted projective integral for non-linear problems: A case study with burgers' equationMaleewong M., Sirisup S.2011World Academy of Science, Engineering and Technology
  79,pp. 952-960
  0
  29Lattice Boltzmann method for two-dimensional incompressible Navier-stokes equation with CUDAKosriporn T., Suwannik W., Maleewong M.2015IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
  2015-January
  0
  30Finite volume method with reconstruction and bottom modification for open channel flows: An application to Yom River, ThailandPongsanguansin T., Maleewong M., Mekchay K.2018International Journal of Computational Methods in Engineering Science and Mechanics
  19(4),pp. 227-239
  0
  31Differential equations learning from spatial-time series data by the fast iterative shrinkage-thresholding algorithmTongudom P., Maleewong M.2019Journal of Physics: Conference Series
  1298(1)
  0
  32Lattice Boltzmann method for two-dimensional shallow water equations with CUDASuksumlarn J., Suwannik W., Maleewong M.2015ICAICTA 2015 - 2015 International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory and Applications
  0
  33Parallel shallow water simulations by finite volume method with CUDAKhawyuen K., Suwannik W., Maleewong M.2016Advances in Intelligent Systems and Computing
  463,pp. 95-103
  0
  34Optimization of parallel WAF for two-dimensional shallow water model with CUDASataporn N., Suwannik W., Maleewong M.2016ICCSE 2016 - 11th International Conference on Computer Science and Education
  ,pp. 155-159
  0
  35Multi-resolution wavelet basis for solving steady forced Korteweg–de Vries modelUtudee S., Utudee S., Maleewong M.2021Journal of Inequalities and Applications
  2021(1)
  0
  36Transcritical flow over obstacles and holes: Forced extended Korteweg-de Vries frameworkMaleewong M., Grimshaw R.H.J.2020Physical Review Fluids
  5(5)
  0
  37Evolution of water wave groups with wind actionMaleewong M., Grimshaw R.2022Journal of Fluid Mechanics
  947
  0