Person Image

  Education

  • Ph.D. (Computer Science and Engineering), University of Notre Dame, USA, 2542
  • MS. (Computer Science), Northeastern University, USA, 2537
  • วท. บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยธรรมดศาสตร์, ไทย, 2533

  Expertise Cloud

  anomaly detectionBERTCNNCUDAData miningDeep learningDynamic behaviorsface recognitionFine tuningGPUGPUsGraphic Processing UnitHealth tourismHGMSJava concurrencyKnowledge engineeringlocal Fourier analysisLSTMmachine learningMapReducemicroparticle captureName Entity RecognitionNetwork behaviorsNetwork switchesNetwork topologyNeural NetworkontologyOpenFlowOpenflow networksOpenMPparallel computingParallel processingparallel simulationQuery processingRDFReal time monitoringSDN MonitoringSemantic webSoftware-Defined Network (SDN)Testbedstime seriesTourismtourism and hospitalitytraffic delayTransfer learningUser interfacesVideo classificationVideo SteganographyVisualizationVisualization softwarewater managementWavelet Transformwellness tourismWestern ThailandWhite box testingWorld Wide Webกราฟถ่วงน้ำหนักการค้นหาแบบขนานการค้นหาแบบพร้อมกันการจัดการทรัพยากรน้ำ การควบคุมคุณภาพข้อมูลการใช้พลังงานการติดตามทรัพย์สินการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการประมวลผลคิวรี่การวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างความรู้การหาตำแหน่งท้องถิ่นในที่ร่มข้อมูลเซนเซอร์ข้อมูลเปิดครื่องมือสร้างภาพความผิดปกติคารีโอไทป์เครือข่ายนิวรัลแบบคอนโวลูชันเครื่องคัดแยกพัสดุไปรษณีย์จีพียูฐานข้อมูลมนุษย์พันธุศาสตร์ที่ไม่มีประสิทธิภาพปัญญาประดิษฐ์แผนที่ Orothomosaicเฝ้าระวังพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการเกษตรดิจิทัลระบบกำหนดตำแหน่งในร่มระบบคัดแยกบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กระบบบริการข้อมูลระบบบอกตำแหน่งตามเวลาจริงลิงค์ดาต้าวงกว้างพิเศษวัฏจักรราคาหุ้นเว็บเซอร์วิสศูนย์ข้อมูลสถาป้ตยกรรมแบบไมโครหัวหินหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไร้สายหุ่นยนต์ปลูกผักอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เครน 3 มิติหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรหุ้นระยะสั้นอาร์ดีเอฟอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

  Interest

  Parallel/cloud computing,, semantic web/application,, computer architecture, scheduling, algorithm

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2561 - ธ.ค. 2562 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 31 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Probabilistic loop scheduling for applications with uncertain execution timeTongsima S., Sha E., Sha E., Chantrapornchai C., Surma D., Surma D., Passos N., Passos N.2000IEEE Transactions on Computers
  49(1),pp. 65-80
  35
  2Efficient Variable Partitioning and Scheduling for DSP Processors With Multiple Memory ModulesZhuge Q., Sha E., Xiao B., Chantrapornchai C.2004IEEE Transactions on Signal Processing
  52(4),pp. 1090-1099
  21
  3Efficient design exploration based on module utility selectionChantrapornchai C., Sha E., Hu X.2000IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems
  19(1),pp. 19-29
  18
  4Parallel simulation of concentration dynamics of nano-particles in High Gradient Magnetic SeparationHournkumnuard K., Chantrapornchai C.2011Simulation Modelling Practice and Theory
  19(2),pp. 847-871
  14
  5Ontology construction and application in practice case study of health tourism in ThailandChantrapornchai C., Choksuchat C.2016SpringerPlus
  5(1)
  13
  6Development of energy saving smart home prototypePanna R., Thesrumluk R., Chantrapornchai C.2013International Journal of Smart Home
  7(1),pp. 47-66
  11
  7Anomaly detection using a sliding window technique and data imputation with machine learning for hydrological time seriesKulanuwat L., Chantrapornchai C., Maleewong M., Wongchaisuwat P., Wimala S., Sarinnapakorn K., Boonya-Aroonnet S.2021Water (Switzerland)
  13(13)
  10
  8On the comparison of malware detection methods using data mining with two feature setsPiyanuntcharatsr S., Adulkasem S., Chantrapornchai C.2015International Journal of Security and its Applications
  9(3),pp. 293-318
  8
  9On the finding proper cache prediction model using neural networkKhakhaeng S., Chantrapornchai C.20162016 8th International Conference on Knowledge and Smart Technology, KST 2016
  ,pp. 146-151
  8
  10State-based Gauss-Seidel framework for real-time 2D ultrasound image sequence denoising on GPUsDolwithayakul B., Chantrapornchai C., Chantrapornchai C., Chumchob N.2014International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering
  9(1),pp. 29-48
  8
  11On the comparison of digital image steganography algorithm based on DCT and waveletSaejung S., Boondee A., Preechasuk J., Chantrapornchai C.20132013 International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2013
  ,pp. 328-333
  8
  12Imprecise task schedule optimizationChantrapornchai C., Tongsima S., Sha E.1997IEEE International Conference on Fuzzy Systems
  3,pp. 1265-1270
  8
  13Efficient scheduling for imprecise timing based on fuzzy theoryChantrapornchai C., Sha E.H.M., Hu X.S.1998Midwest Symposium on Circuits and Systems
  ,pp. 272-275
  7
  14Tool for collecting spatial data with Google Maps APIChoimeun S., Phumejaya N., Pomnakchim S., Chantrapornchai C.2010Communications in Computer and Information Science
  124 CCIS,pp. 107-113
  7
  15TripleID-Q: RDF Query Processing Framework Using GPUChantrapornchai C., Choksuchat C., Choksuchat C.2018IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems
  29(9),pp. 2121-2135
  7
  16TripleID: A low-overhead representation and querying using GPU for large RDFsChantrapornchai C., Choksuchat C., Haidl M., Gorlatch S.2016Communications in Computer and Information Science
  613,pp. 400-415
  6
  17Two machine learning models for mobile phone battery discharge rate prediction based on usage patternsChantrapornchai C., Nusawat P.2016Journal of Information Processing Systems
  12(3),pp. 436-454
  6
  18Optimizing circuits with confidence probability using probabilistic retimingTongsima S., Chantrapornchai C., Sha E., Passos N.1998Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems
  6,pp. 270-273
  6
  19Probabilistic rotation: Scheduling graphs with uncertain execution timeTongsima S., Chantrapornchai C., Sha E., Passos N.1997Proceedings of the International Conference on Parallel Processing
  ,pp. 292-295
  5
  20Experimental studies on pornographic web filtering techniquesChantrapornchai C., Promsombat C., Charuenrutsatien T., Suttirut K.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  1,pp. 109-112
  5
  21GPU-based total variation image restoration using Sliding Window Gauss-Seidel algorithmDolwithayakul B., Chantrapornchai C., Chumchob N.20112011 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems: "The Decade of Intelligent and Green Signal Processing and Communications", ISPACS 2011
  5
  22Large RDF representation framework for GPUs case study key-value storage and binary triple patternChoksuchat C., Chantrapornchai C.20132013 International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2013
  ,pp. 13-18
  5
  23Exploring video steganography for hiding images based on similar lifting wavelet coefficientsChurin K., Preechasuk J., Chantrapornchai C.2013Communications in Computer and Information Science
  409,pp. 35-46
  4
  24Test case reduction case study for white box testing and black box testing using data miningChantrapornchai C., Kinputtan K., Santibowanwing A.2014International Journal of Software Engineering and its Applications
  8(6),pp. 319-338
  4
  25Video steganography for hiding image with wavelet coefficientsChantrapornchai C., Churin K., Preechasuk J., Adulkasem S.2014International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering
  9(6),pp. 385-396
  4
  26Parallel health tourism information extraction and ontology storageChoksuchat C., Ngamphak S., Maneesaeng B., Chiwpreechar Y., Chantrapornchai C.20142014 11th Int. Joint Conf. on Computer Science and Software Engineering: "Human Factors in Computer Science and Software Engineering" - e-Science and High Performance Computing: eHPC, JCSSE 2014
  ,pp. 236-241
  4
  27Experimental framework for searching large RDF on GPUs based on key-value storageChoksuchat C., Chantrapornchai C.2013Proceedings of the 2013 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2013
  ,pp. 171-176
  4
  28Resource estimation algorithm under impreciseness using inclusion schedulingChantrapornchai C., Tongsima S.2001International Journal of Foundations of Computer Science
  12(5),pp. 581-598
  4
  29Rapid prototyping methodology and environments for fuzzy applicationsChantrapornchai C.2003Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  2660,pp. 940-949
  4
  30Different fuzzy parameter selection based on multiple criteria for microcontrollerPhongpensri C., Sripanomwan K.2008Proceedings of The 5th International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing, EUC 2008
  1,pp. 176-182
  4
  31Probabilistic loop scheduling considering communication overheadTongsima S., Chantrapornchai C., Sha E.H.M.1998Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  1459,pp. 158-179
  4
  32Efficient module selections for finding highly acceptable designs based on inclusion schedulingChantrapornchai C., Sha E.H.M., Hu X.2000Journal of Systems Architecture
  46(11),pp. 1047-1071
  4
  33Real-Time monitoring and visualization software for OpenFlow networkWassapon W., Uthayopas P., Chantrapornchai C., Ichikawa K.2018International Conference on ICT and Knowledge Engineering
  ,pp. 1-5
  4
  34Efficient algorithms for finding highly acceptable designs based on module-utility selectionsChantrapornchai C., Sha E.H.M., Hu X.1999Proceedings of the IEEE Great Lakes Symposium on VLSI
  ,pp. 128-131
  4
  35Information extraction on tourism domain using SpaCy and BERTChantrapornchai C., Tunsakul A.2021ECTI Transactions on Computer and Information Technology
  15(1),pp. 108-122
  4
  36Semantic image search: Case study for western region tourism in ThailandChantrapornchai C., Bunlaw N., Choksuchat C.2018Journal of Information Processing Systems
  14(5),pp. 1195-1214
  3
  37Information Extraction based on Named Entity for Tourism CorpusChantrapornchai C., Tunsakul A.2019JCSSE 2019 - 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering: Knowledge Evolution Towards Singularity of Man-Machine Intelligence
  ,pp. 187-192
  3
  38Accelerating keyword search for big RDF web data on many-core systemsChoksuchat C., Chantrapornchai C., Haidl M., Gorlatch S.2015Communications in Computer and Information Science
  532,pp. 190-202
  3
  39A fourth-order compact finite difference scheme for higher-order PDE-based image registrationJewprasert S., Chumchob N., Chumchob N., Chantrapornchai C.2015East Asian Journal on Applied Mathematics
  5(4),pp. 361-386
  3
  40Loop scheduling for minimizing schedule length and switching activitiesShao Z., Zhuge Q., Sha E., Chantrapornchai C.2003Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems
  5
  3
  41Efficient scheduling for design exploration with imprecise latency and register constraintsChantrapornchai C., Surakumpolthorn W., Sha E.2004Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  3207,pp. 259-270
  3
  42Rapid prototyping techniques for fuzzy controllersChantrapornchai C., Tongsima S., Sha E.1999Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  1742,pp. 37-49
  3
  43On the HDT with the tree representation for large RDFs on GPUChoksuchat C., Chantrapornchai C.2013Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Systems - ICPADS
  ,pp. 651-656
  3
  44Real-time video denoising for 2D ultrasound streaming video on GPUsDolwithayakul B., Chantrapornchai C., Chumchob N., Chumchob N.20132013 International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2013
  ,pp. 233-238
  3
  45Parallel algorithm and visualization of high gradient magnetic separation of nanoparticlesPhongpensri C., Keinprapai S., Wongtaveesap O., Hournkumnuard K., Gorlatch S.2011International Journal of Computers and Applications
  33(1),pp. 70-82
  2
  46Fuzzy application parallelization using OpenMPChantrapornchai C., Pipatpaisan J.2010Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  6132 LNCS,pp. 122-132
  2
  47An efficient asynchronous approach for Gauss-Seidel iterative solver for FDM/FEM equations on multi-core processorsDolwithayakul B., Chantrapornchai C., Chumchob N., Chumchob N.2012JCSSE 2012 - 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering
  ,pp. 357-361
  2
  48Optimizing data scheduling on processor-in-memory arraysTian Y., Sha E., Chantrapornchai C., Kogge P.1998Proceedings of the International Parallel Processing Symposium, IPPS
  ,pp. 57-61
  2
  49Rapid prototyping for fuzzy systemsChantrapornchai C., Tongsima S., Sha E.1996Proceedings of the IEEE Great Lakes Symposium on VLSI
  ,pp. 234-239
  2
  50SHARP: efficient loop scheduling with data hazard reduction on multiple pipeline DSP systemsTongsima S., Chantrapornchai C., Sha E., Passos N.1996IEEE Workshop on VLSI Signal Processing, Proceedings
  ,pp. 253-262
  2
  51A road to student cluster competition for ThailandChantrapornchai C., Uthayopas P.20162016 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2016
  2
  52Scheduling with confidence for probabilistic data-flow graphsTongsima S., Chantrapornchai C., Sha E., Passos N.1997Proceedings of the IEEE Great Lakes Symposium on VLSI
  ,pp. 150-155
  2
  53Practical parallel string matching framework for RDF entailments with GPUsChoksuchat C., Chantrapornchai C.2018Information Systems Frontiers
  20(4),pp. 863-882
  2
  54Utilizing architecture aspects for in data mining for computer system designChantrapornchai C., Kaegjing A., Srakaew S., Piyanuntcharatsr W., Krakhaeng S.2016Intelligent multidimensional data clustering and analysis
  ,pp. 225-252
  2
  55Multigrid solution of the nonlinear PDEs arising in elastic image registration with application to a group of monomodal imagesChumchob N., Jewprasert S., Chantrapornchai C.2016ScienceAsia
  42(6),pp. 415-422
  2
  56TripleID-C: Low cost compressed representation for RDF query processing in GPUsChantrapornchai C., Makpaisit P.2018ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 261-270
  2
  57Two Recognition Models for Thai Dancing Data SetTongphasook C., Chantrapornchai C.2019Proceedings of 2019 4th International Conference on Information Technology: Encompassing Intelligent Technology and Innovation Towards the New Era of Human Life, InCIT 2019
  ,pp. 233-237
  1
  58Expanding video memory through texture migration for out-of-core shadingMeenrattanakorn K., Chantrapornchai C.20182018 22nd International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2018
  1
  59Various GPU memory utilisation exploration for large RDF searchChoksuchat C., Chantrapornchai C.2018International Journal of Computational Science and Engineering
  17(4),pp. 398-410
  1
  60Hand writing recognition model enhancement exploration based on skipped connectionsRomphet P., Kajkamhaeng S., Chantrapornchai C.2020JCSSE 2020 - 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering
  ,pp. 122-127
  1
  61Detecting Anomaly and Replacement Prediction for Rainfall Open Data in ThailandPrakaisak I., Phaisangittisagul E., Maleewong M., Sarinnapakorn K., Chantrapornchai C.2021JCSSE 2021 - 18th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering: Cybernetics for Human Beings
  1
  62Exploring image and video steganography based on DCT and wavelet transformChantrapornchai C., Preechasuk J.2017Advanced Image Processing Techniques and Applications
  ,pp. 61-89
  1
  63Parallel mass transfer simulation of nanoparticles using nonblocking communicationChantrapornchai C., Dolwithayakul B., Huankumnerd K., Gorlatch S.2010International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering
  5(1),pp. 41-52
  1
  64Utilising the pipeline framework and state-based non-linear Gauss-Seidel for large satellite image denoising based on CPU-GPU coresDolwithayakul B., Chantrapornchai C., Chumchob N.2015International Journal of Computer Applications in Technology
  52(4),pp. 262-276
  1
  65Vehicle part damage analysis platform for autoinsurance applicationThonglek K., Urailertprasert N., Pattiyathanee P., Chantrapornchai C.2021ECTI Transactions on Computer and Information Technology
  15(3),pp. 313-323
  1
  66Entailment Processing for Large RDF Data Sets Using GPUChantrapornchai C., Choksuchat C., Haidl M., Gorlatch S.2016Frontiers in Artificial Intelligence and Applications
  286,pp. 333-345
  1
  67Robust input shaping using backstepping model matching controlChatlatanagulchai W., Moonmangmee I., Chantrapornchai C.2017Proceedings of the American Control Conference
  ,pp. 4486-4491
  1
  68Minimization of fuzzy systems based on fuzzy inference graphsChantrapornchai C., Tongsima S., Sha E.1996Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems
  4,pp. 651-654
  1
  69Reducing Data Hazards on Multi-pipelined DSP Architecture with Loop SchedulingTongsima S., Tongsima S., Chantrapornchai C., Chantrapornchai C., Chantrapornchai C., Sha E., Sha E., Sha E., Passos N., Passos N., Passos N., Passos N., Passos N.1998Journal of VLSI Signal Processing Systems for Signal, Image, and Video Technology
  18(2),pp. 111-123
  1
  70Properties and algorithms for unfolding of probabilistic data-flow graphsTongsima S., O'Neil T., Chantrapornchai C., Chantrapornchai C., Sha E.2000Journal of VLSI Signal Processing Systems for Signal, Image, and Video Technology
  25(3),pp. 215-233
  1
  71Optimal code size reduction for software-pipelined and unfolded loopsZhuge Q., Xiao B., Shao Z., Sha E.H.M., Chantrapornchai C.2002Proceedings of the International Symposium on System Synthesis
  ,pp. 144-149
  1
  72Design exploration with imprecise latency and register constraintsChantrapornchai C., Surakampontorn W., Surakampontorn W., Sha E., Sha E.2006IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems
  25(12),pp. 2650-2662
  1
  73Real-time parallel spatial video denoising schemes on multi-core processorsDolwithayakul B., Chantrapornchai C., Chumchob N., Chumchob N.2012JCSSE 2012 - 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering
  ,pp. 299-304
  1
  74Simulation of microparticles capture in magnetic filters and its optimizationDeinpraprai S., Chantrapornchai C.2012JCSSE 2012 - 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering
  ,pp. 362-367
  1
  75Heuristic for paper roll selection for corrugation process simulationChantrapornchai C., Sathapanawat T.2011Communications in Computer and Information Science
  264 CCIS,pp. 153-159
  1
  76Parallel mass transfer simulation of nanoparticles using nonblocking communicationsChantrapornchai C., Dolwithayakul B., Gorlatch S.2009Communications in Computer and Information Science
  60,pp. 17-24
  1
  77Developer toolkit for embedded fuzzy system based on E-FuzzChantrapornchai C., Sripanomwan K., Chaowalit O., Pipatpaisarn J.2010Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  6485 LNCS,pp. 220-233
  1
  78Benchmarking query complexity between RDB and OWLChoksuchat C., Chantrapornchai C.2010Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  6485 LNCS,pp. 352-364
  1
  79Scheduling and planning software for corrugation processChantrapornchai C., Sathapanawat T.2010Communications in Computer and Information Science
  123 CCIS,pp. 260-266
  1
  80Wireless system design experience: Case study of a manufacturing factoryJuljaroenkul J., Chantrapornchai C.2013International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering
  8(2),pp. 35-44
  1
  81Parallel simulation of magnetic targeting of nano-carriers in capillary using OpenMP and MPIHournkumnuard K., Dolwithayakul B., Chantrapornchai C.20132013 International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2013
  ,pp. 47-52
  1
  82Ontology-based question answering system development for case study of Thai catsChantrapornchai C., Sangchan A., Kantankul A., Choksuchat C., Adulkasem S.2014International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering
  9(3),pp. 187-202
  1
  83Parallel simulation of HGMS of weakly magnetic nanoparticles in irrotational flow of inviscid fluidHournkumnuard K., Dolwithayakul B., Chantrapornchai C.2014Scientific World Journal
  2014
  0
  84An adaptive parallel method for denoising microorganism image from scanning electron microscopeDolwithayakul B., Chatkaew A., Chantrapornchai C., Chumchob N.2013Journal of Advanced Microscopy Research
  8(3),pp. 171-178
  0
  85On the parallel simulation of magnetic targeting of nanoparticles in capillariesChantrapornchai C., Dolwithayakul B.2013Proceedings of the 2013 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2013
  ,pp. 167-170
  0
  86Erratum: Parallel simulation of concentration dynamics of nano-particles in High Gradient Magnetic Separation (Simulation Modelling Practice and Theory (2011) 19 (847-871))Hournkumnuard K., Chantrapornchai C.2011Simulation Modelling Practice and Theory
  19(10),pp. 2285
  0
  87Two parallel algorithms for a mass transfer simulation of magnetic nanoparticlesHournkumnuard K., Phongpensri C., Dolwittayakul B., Gorlatch S., Hoefler T.2011ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications
  9(2),pp. 236-245
  0
  88Promotion assistance tool for mobile phone usersIntraprasert P., Jatikul N., Chantrapornchai C.2010Communications in Computer and Information Science
  124 CCIS,pp. 114-124
  0
  89Data mining and web-based children shoe suggestion systemSudta P., Kanchan K., Chantrapornchai C.2011Communications in Computer and Information Science
  264 CCIS,pp. 114-121
  0
  90Proper parallel numerical integration method for magnetic sounding equations on multilayered earthDolwithayakul B., Chantrapornchai C., Yooyeunyong S.2011Communications in Computer and Information Science
  264 CCIS,pp. 122-129
  0
  91Training schedule management application using various constraintsMantrawong O., Chantrapornchai C.2011Communications in Computer and Information Science
  264 CCIS,pp. 106-113
  0
  92Design exploration framework under impreciseness based on register-constrained inclusion schedulingChantrapornchai C., Surakumpolthorn W., Sha E.2004Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  3321,pp. 78-92
  0
  93Register-constrained inclusion scheduling for imprecise specificationChantrapornchai C., Surakumpolthorn W., Sha E.2004IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
  B
  0
  94Experimental studies on timing and memory usages of concurrent fuzzy control applicationsPhongpensri C., Sripanomwan K.2009IEEE International Conference on Fuzzy Systems
  ,pp. 261-266
  0
  95Minimizing video data using looping background detection techniqueWeerachat K., Chantrapornchai C.2009Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  5879 LNCS,pp. 999-1004
  0
  96Production planning algorithm and software for sofa factorySangngam C., Phongpensri C.2009Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  5863 LNCS(PART 1),pp. 856-865
  0
  97Vis-OOMPI: Visual tool for automatic code generation based on C++/OOMPIPhongpensri C., Rungthong T.2008Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  5205 LNCS,pp. 311-312
  0
  98Automatic code generation tool for message passing programs based on C++/OOMPIPhongpensri C., Rungthong T.2008MCCSIS'08 - IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems; Proceedings of Informatics 2008 and Data Mining 2008
  ,pp. 183-187
  0
  99Exploration of different parameter selection in fuzzy control applications on microcontrollerPhongpensri C., Sripanomwan K.2008IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
  0
  100Analysis and algorithms for scheduling with minimal switching activitiesShao Z., Zhuge Q., Sha E., Chantrapornchai C.2002Midwest Symposium on Circuits and Systems
  1
  0
  101An integrated framework of design optimization and space minimization for DSP applicationsZhuge Q., Sha E., Chantrapornchai C.2003Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems
  5
  0
  102Computing resource bounds using inclusion schedulingChantrapornchai C., Tongsima S.2000ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings
  6,pp. 3394-3397
  0
  103Efficient algorithms for acceptable design explorationChantrapornchai C., Sha E.H.M., Hu X.2000Proceedings of the IEEE Great Lakes Symposium on VLSI
  ,pp. 139-142
  0
  104Rapid system design framework for fuzzy applicationsChantrapornchai C., Sheliga M., Tongsima S., Sha E.1997Midwest Symposium on Circuits and Systems
  2,pp. 1009-1012
  0
  105Handwriting recognition using CNN and its optimization approachRomphet P., Kajkamhaeng S., Chantrapornchai C.2021Computer Vision and Recognition Systems Using Machine and Deep Learning Approaches: Fundamentals, technologies and applications
  ,pp. 117-144
  0
  106On the development of health tourism semantic web with its parallel engineChoksuchat C., Chantrapornchai C.2016International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies
  11(1),pp. 16-28
  0
  107The parallel simulation of concentrating of weakly magnetic nanoparticles by high gradient magnetic field using GPUsChaisiri P., Hournkumnuard K., Chantrapornchai C.20142014 International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2014
  ,pp. 67-72
  0
  108On the parallel simulation of microparticle capture in axial magnetic filterHournkumnuard K., Pornjarungsak W., Chantrapornchai C.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(6),pp. 1012-1021
  0
  109Query processing for header dictionary triple using GPUsViriyakamonphan P., Chantrapornchai C.20162016 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2016
  0
  110Improving cytogenetic search with GPUs using different string matching schemesChantrapornchai C., Choksuchat C.2016Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  10086 LNAI,pp. 188-202
  0
  111VEDAS: an efficient GPU alternative for store and query of large RDF data setsMakpaisit P., Chantrapornchai C.2021Journal of Big Data
  8(1)
  0
  112Battery discharge rate prediction model for mobile phone using data miningNusawat P., Adulkasem S., Chantrapornchait C.2014Proceedings of the 2014 6th International Conference on Knowledge and Smart Technology, KST 2014
  ,pp. 69-74
  0
  113SE-SqueezeNet: SqueezeNet extension with squeeze-and-excitation blockKajkamhaeng S., Chantrapornchai C.2021International Journal of Computational Science and Engineering
  24(2),pp. 185-199
  0
  114IVAA: Intelligent Vehicle Accident Analysis SystemThonglek K., Urailertprasert N., Pattiyathanee P., Chantrapornchai C.2019JCSSE 2019 - 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering: Knowledge Evolution Towards Singularity of Man-Machine Intelligence
  ,pp. 85-90
  0
  115Thai Scene Graph Generation from Images and ApplicationsKhuphiran P., Kajkamhaeng S., Chantrapornchai C.2019ICSEC 2019 - 23rd International Computer Science and Engineering Conference
  ,pp. 361-365
  0
  116Optimizing data scheduling on processor-in-memory arraysTian Y., Sha E.H.M., Chantrapornchai C., Kogge P.M.1998Proceedings of the 1st Merged International Parallel Processing Symposium and Symposium on Parallel and Distributed Processing, IPPS/SPDP 1998
  1998-March,pp. 57-61
  0
  117CBM: A compact representation and its parallel search for query processing on GPUChoksuchat C., Gorlatch S., Chantrapornchai C.2018Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing
  ,pp. 1065-1067
  0