ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AlgorithmsAndroidAndroid ApplicationApproximation AlgorithmArtificial IntelligenceAssociative classificationauvBioinformaticscheck-inClassification (of information)cloud computingCNNComputer ArchitectureComputer Networking Computer Networkscomputer visionCUDAData Miningdata standardizationDecision makingDeep learningdistributed computingEcosystemse-governmente-LearningEnterprise architectureFake Virus AlertFoursquareGPUGrid monitoringHealth tourismIEEE 802.11eInformation retrievalInterestInteroperabilityKnowledge engineeringKnowledge ManagementKnowledge ServiceKnowledge ServicesLearning systemsLexicon construction toolLinguisticsLoRAmachine learningMiningMobile ApplicationmultimediaNatural Language ProcessingNeural NetworksontologyOntology engineeringParallel ComputingParallel processingPattern RecognitionPerformancePersonalized knowledge servicesQoSQuery processingQuestion AnsweringRDFRFIDRobotRoboticsSearch EngineSecuritySemantic WebSemi-automaticsemi-supervised learningsentiment analysisSentiment lexiconSNSSoftware EngineeringsonarThai languageThreat AnalysisTourTrade FacilitationTravelunderwaterWeb Access Monitoringweb applicationweb crawlerWeb SearchWeb securityWebViewWireless sensor networksWormการจัดการความรู้ขั้นตอนวิธีข้าวชีวสารสนเทศศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพปัญญาประดิษฐ์โปรตีนระบบการจัดเก็บข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพเว็บไซต์เหมืองข้อมูล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าศูนย์

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์

kitsana.w@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-29428555 ต่อ 1430

Avata

ดร. ภัทร ลีลาพฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

pattara.l@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1403

Avata

ดร. ธนะ วัฒนวารุณ, อาจารย์

fengtnw@ku.ac.th, โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1467


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 31 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน, อาจารย์ 6 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 147 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 5,265.60 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 85 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 160 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 126 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 57 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 155 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 115 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 890 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 265 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 625 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 13 เรื่อง (Unknown 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 83 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 58 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 34 รางวัล (เกียรติบัตร 14 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)