ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AlgorithmsAndroidAndroid applicationApproximation AlgorithmArtificial IntelligenceAssociative classificationAUVBioinformaticscheck-inClassification (of information)cloud computingCNNComputer ArchitectureComputer Networking Computer NetworksCUDAData Miningdata standardizationDecision makingDeep learningDistributed ComputingEcosystemse-governmente-LearningEnterprise architectureFake virus alertFoursquareGPUgrid monitoringhealth tourismIEEE 802.11eInfluence maximizationInformation retrievalinterestInteroperabilityKnowledge engineeringKnowledge ManagementKnowledge ServiceKnowledge ServicesLearning algorithmsLearning systemsLexicon construction toolLinguisticsmachine learningminingMobile ApplicationmultimediaNatural Language ProcessingNode centralityOligomersOne stopone-stop-shop knowledge accessibilityOntologyontology based information exchangeOntology engineeringParallel Computingparallel processingPattern RecognitionQuery processingRDFRFIDrobotRoboticsSearch EngineSecuritySemantic websemi-automaticsemi-supervised learningSentiment analysisSentiment lexiconSNSsocial networksonarThai languageThreat AnalysistourTrade FacilitationTravelunderwaterWeb access monitoringweb applicationWeb CrawlerWeb SearchWeb SecurityWebViewWireless sensor networksWormการจัดการความรู้ขั้นตอนวิธีข้าวชีวสารสนเทศศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพปัญญาประดิษฐ์โปรตีนระบบการจัดเก็บข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพเว็บไซต์เหมืองข้อมูล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าศูนย์

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

E-Mail: fengmcs@ku.ac.th Tel.02-9428555 ต่อ 1432


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 33 คน (รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 คน, อาจารย์ 4 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 17 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 787.69 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 96 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 120 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 100 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 44 โครงการ)
 • ทุนนอก 164 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 130 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 775 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 217 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 558 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 84 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 59 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 34 รางวัล (เกียรติบัตร 14 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)