คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

151

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

85

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

8

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

128

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AdsorptionAnammoxArtificial IntelligenceArtificial Neural NetworkBangkokBiodieselCarbon dioxideCatalystCeramic materialschannelizationChemical Composition DistributionChitosanclimate changeCombustion synthesisComposite materialscompressive strengthcorrosionCrystallization analysis fractionationData MiningDeep learningDesignDesign of ExperimentsDisturbance ObserverEggshellelectrohydraulic systemethanolFatiguefinite elementfinite element methodfly ashFuel cellGenetic algorithmGISGPSGrapheneImage ProcessingInput ShapingKnowledge ManagementLand UselandslideLife cycle assessmentMicrostructureModel-based controlModelingMonte Carlo simulationNanotechnologyNatural GasNatural rubberOntologyoptimizationOxygen reduction reactionozonationParallel Computingperformance measurementPhase transformationPolyethylenepowder injection moldingpyrolysisrainfallRemote SensingRFIDRice husk ashSimulationSlope stabilitysoil cementStatistical analysisSupercapacitortransesterificationtransportationUAVvector symbol decodingVibration reductionzinc ferritezinc oxideกรมทางหลวงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซชีวภาพก๊าซเรือนกระจกการจำลองสถานการณ์การประเมินวัฏจักรชีวิตการเสื่อมสภาพความปลอดภัยคอนกรีตเซลล์เชื้อเพลิงฐานข้อมูลดินถล่มตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงน้ำเสียชุมชนแบบจำลองไบโอดีเซลแผ่นดินไหวพลังงานพลังงานทดแทนมลพิษยางธรรมชาติยางพาราสบู่ดำสิ่งแวดล้อมเอทานอล

Executives

รองคณบดี

ดร. เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

E-Mail: pop@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-6245

ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fengeka@ku.ac.th

Tel.: 0 2945 8555 ต่อ 1839

ดร. ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fengpac@ku.ac.th

Tel.: 02942855

นาย ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

E-Mail: fengntk@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1522

ดร. ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fengccc@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1010

ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fengpms@ku.ac.th

Tel.: 02942-8555 ต่อ 1503

ดร. พัชราภรณ์ ญาณกิรัต, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-Mail: fengppy@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-8610

ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: fengpsw@ku.ac.th

Tel.: 0816993539

เลขานุการคณะ

นาง มะลิวัลย์ ฉวีสุข

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 272 คน (ศาสตราจารย์ 5 คน, รองศาสตราจารย์ 97 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 106 คน, อาจารย์ 46 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิจัย 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน, ช่างเทคนิค 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 29 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 10,398.41 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 81 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 24.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 536 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 449 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 44 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 162 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1185 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1096 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 67 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 229 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1660 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1482 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 70 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 458 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7557 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2872 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4685 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 109 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 25 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 40 เรื่อง, สิทธิบัตร 44 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1923 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1774 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 27 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 89 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 33 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 450 รางวัล (เกียรติบัตร 174 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 132 รางวัล, ประชุมวิชาการ 144 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)