คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

35

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AdsorptionANAMMOXArtificial IntelligenceArtificial Neural NetworkBangkokBiodieselCarbon dioxideCatalystchitosanCombustion synthesiscomposite materialscompressive strengthcorrosionCrystallization Analysis FractionationData MiningDesignDesign of ExperimentsDisturbance observerEggshellethanolFatigueFinite elementfinite element methodfly ashFuel cellGenetic algorithmGISGPSGrapheneImage ProcessingInput shapingKnowledge ManagementLand UselandslideLife Cycle AssessmentMicrostructureModel-based controlModelingMonte Carlo SimulationNanotechnologyNatural GasNatural rubberNeural networkOntologyoptimizationOxygen reduction reactionOzonationParallel Computingperformance measurementPhase transformationPolyethylenepowder injection moldingpyrolysisrainfallRemote SensingRFIDRice husk ashSimulationSlope stabilitySoil CementStatistical analysisSupercapacitortransesterificationtransportationUAVvector symbol decodingVibration reductionZinc ferritezinc oxideกรมทางหลวงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซชีวภาพก๊าซเรือนกระจกการจำลองสถานการณ์การประเมินวัฏจักรชีวิตการเสื่อมสภาพความปลอดภัยคอนกรีตไคโตซานเซลล์เชื้อเพลิงฐานข้อมูลดินถล่มตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงน้ำชะมูลฝอยน้ำท่วมน้ำเสียชุมชนแบบจำลองไบโอดีเซลแผ่นดินไหวพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานพลังงานทดแทนมลพิษยางธรรมชาติยางพาราสบู่ดำสิ่งแวดล้อมเอทานอล

Executives

รองคณบดี

ดร. เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสื่อสารและพัฒนาดิจิทัล

E-Mail: pop@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-6245

ดร. สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม

E-Mail: fengstc@ku.ac.th

Tel.: 025794575

ดร. วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fengwrc@ku.ac.th

Tel.: 029428555 ext 1532

ดร. ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail: fengpac@ku.ac.th

Tel.: 02942855

ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้

E-Mail: fenganm@ku.ac.th

Tel.: 0-29428555 ต่อ 1619

นาย ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

E-Mail: fengntk@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1522

ดร. วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fengwcy@ku.ac.th

Tel.: 02-9428555 ต่อ 1338

ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ

E-Mail: fengpms@ku.ac.th

Tel.: 02942-8555 ต่อ 1503

ดร. พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-Mail: fengppy@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-8610

ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ

E-Mail: fengpsw@ku.ac.th

Tel.: 0816993539

เลขานุการคณะ

นาง มะลิวัลย์ ฉวีสุข

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 267 คน (ศาสตราจารย์ 8 คน, รองศาสตราจารย์ 98 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 102 คน, อาจารย์ 43 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิจัย 2 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน, ช่างเทคนิค 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 29 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 10,398.41 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 81 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 24.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 497 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 416 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 42 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 158 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1249 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1149 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 71 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 243 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1688 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1505 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 71 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 470 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7719 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2958 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4761 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 122 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 26 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 48 เรื่อง, สิทธิบัตร 48 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2005 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1852 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 27 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 91 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 35 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 464 รางวัล (เกียรติบัตร 180 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 138 รางวัล, ประชุมวิชาการ 146 รางวัล)