คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

262

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

167

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

13

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

84

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

12

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

adsorptionanammoxArtificial IntelligenceArtificial Neural NetworkBangkokBiodieselCarbon dioxideCatalystChitosanclimate changeCO2 hydrogenationCombustion SynthesisComposite materialscompressive strengthcorrosionCrystallization Analysis Fractionation Data MiningDeep learningDesignDesign of ExperimentsDisturbance observerEggshelle-LearningethanolFatigueFinite elementfinite element methodfly ashForecastingFuel cellGenetic algorithmGISGPSGraphenegreenhouse gasImage ProcessingInput shapingKnowledge ManagementLand UselandslideLife Cycle AssessmentmethanolmicrostructureModel-based controlmodelingMonte Carlo simulationNanotechnologyNatural GasNatural rubberoptimizationOxygen reduction reactionozonationParallel Computingperformanceperformance measurementphase transformationPolyethylenepowder injection moldingpyrolysisRemote SensingRice husk ashSimulationSlope stabilityStatistical analysisSupercapacitortransesterificationtransportationUAVvector symbol decodingVibration reductionZinc ferritezinc oxideกรมทางหลวงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซชีวภาพก๊าซเรือนกระจกการจำลองสถานการณ์การประเมินวัฏจักรชีวิตการเสื่อมสภาพความปลอดภัยคอนกรีตเซลล์เชื้อเพลิงฐานข้อมูลดินถล่มตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงน้ำท่วมน้ำเสียชุมชนแบบจำลองไบโอดีเซลแผ่นดินไหวพลังงานพลังงานทดแทนมลพิษยางธรรมชาติยางพาราสบู่ดำสิ่งแวดล้อมอาหารเอทานอล

Executives

รองคณบดี

ดร. เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสื่อสารและพัฒนาดิจิทัล

E-Mail: pop@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-6245

ดร. สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม

E-Mail: fengstc@ku.ac.th

Tel.: 025794575

ดร. วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fengwrc@ku.ac.th

Tel.: 029428555 ext 1532

ดร. ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail: fengpac@ku.ac.th

Tel.: 02942855

ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้

E-Mail: fenganm@ku.ac.th

Tel.: 0-29428555 ต่อ 1619

นาย ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

E-Mail: fengntk@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1522

ดร. วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fengwcy@ku.ac.th

Tel.: 02-9428555 ต่อ 1338

ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ

E-Mail: fengpms@ku.ac.th

Tel.: 02942-8555 ต่อ 1503

ดร. พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-Mail: fengppy@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-8610

ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ

E-Mail: fengpsw@ku.ac.th

Tel.: 0816993539

ดร. จเร เลิศสุดวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วางแผนและะพัฒนา

E-Mail: jan@ku.ac.th

Tel.: 027970999 ต่อ 1413Resource

นักวิจัยทั้งหมด 266 คน (ศาสตราจารย์ 12 คน, รองศาสตราจารย์ 98 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 98 คน, อาจารย์ 38 คน, นักวิชาการโสดทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน, พนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 160 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 15,026.80 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 81 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 24.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 439 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 362 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 43 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 145 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1387 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1260 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 78 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 293 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 12 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1755 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1537 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 76 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 512 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 8626 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3403 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5223 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 175 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 26 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 92 เรื่อง, สิทธิบัตร 57 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2025 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1871 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 27 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 92 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 35 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 520 รางวัล (เกียรติบัตร 190 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 156 รางวัล, ประชุมวิชาการ 174 รางวัล)