คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

174

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

129

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

17

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

74

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

14

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AdsorptionANAMMOXArtificial IntelligenceArtificial Neural NetworkBangkokBiodieselCarbon dioxideCatalystchitosanclimate changeCO2 hydrogenationCombustion synthesiscomposite materialsCompressive strengthcorrosioncrystallization analysis fractionationData MiningDeep learningDesignDesign of ExperimentsDisturbance ObserverEggshelle-LearningethanolFatiguefinite elementfinite element methodfly ashFuel cellGenetic algorithmGISGPSGrapheneImage Processinginput shapingKnowledge ManagementLand UselandslideLife cycle assessmentMicrostructuremodel-based controlModelingMonte Carlo SimulationNanotechnologyNatural GasNatural rubberNeural networkontologyoptimizationOxygen reduction reactionozonationParallel Computingperformance measurementPhase transformationPolyethylenePowder injection moldingpyrolysisRainfallRemote SensingRFIDRice Husk AshSimulationSlope stabilitySoil CementStatistical analysisSupercapacitorSustainable developmenttransesterificationtransportationUAVVector symbol decodingVibration reductionzinc ferritezinc oxideกรมทางหลวงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซชีวภาพก๊าซเรือนกระจกการจำลองสถานการณ์การประเมินวัฏจักรชีวิตการเสื่อมสภาพความปลอดภัยคอนกรีตเซลล์เชื้อเพลิงฐานข้อมูลดินถล่มตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงน้ำเสียชุมชนแบบจำลองไบโอดีเซลแผ่นดินไหวพลังงานพลังงานทดแทนมลพิษยางธรรมชาติยางพาราสบู่ดำสิ่งแวดล้อมเอทานอล

Executives

รองคณบดี

ดร. เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสื่อสารและพัฒนาดิจิทัล

E-Mail: pop@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-6245

ดร. สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม

E-Mail: fengstc@ku.ac.th

Tel.: 025794575

ดร. วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fengwrc@ku.ac.th

Tel.: 029428555 ext 1532

ดร. ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail: fengpac@ku.ac.th

Tel.: 02942855

ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้

E-Mail: fenganm@ku.ac.th

Tel.: 0-29428555 ต่อ 1619

นาย ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

E-Mail: fengntk@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1522

ดร. วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fengwcy@ku.ac.th

Tel.: 02-9428555 ต่อ 1338

ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ

E-Mail: fengpms@ku.ac.th

Tel.: 02942-8555 ต่อ 1503

ดร. พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-Mail: fengppy@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-8610

ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ

E-Mail: fengpsw@ku.ac.th

Tel.: 0816993539Resource

นักวิจัยทั้งหมด 265 คน (ศาสตราจารย์ 10 คน, รองศาสตราจารย์ 102 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 98 คน, อาจารย์ 39 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิจัย 2 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน, ช่างเทคนิค 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 29 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 10,398.41 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 81 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 24.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 452 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 375 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 44 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 154 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1329 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1217 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 74 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 262 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1725 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1528 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 77 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 486 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 8065 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3103 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4962 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 142 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 26 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 66 เรื่อง, สิทธิบัตร 50 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2013 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1860 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 27 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 91 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 35 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 498 รางวัล (เกียรติบัตร 184 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 153 รางวัล, ประชุมวิชาการ 161 รางวัล)