ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AccessibilityAlkali silica reaction (ASR)ASRAUSPOSBangkokBond StrengthBridgeBridge approach structureBucklingCarbon Fiber Reinforced PolymerCementChemical shrinkagechloride penetrationChloride permeabilityCivil engineeringCold-Formed steelCompressive strengthConcreteConfinementCongestion chargingcorrosioncracksCSRS-PPPDeteriorationDifferential Settlementdriver surveyDrying shrinkageDurabilityearthquakesEGM2008EGM96embankment stabilityenvironmental burdenEvaluationexpansionExperimental testFatigueFinite ElementFinite element methodFinite element modelfly ashfracture energyGeopolymerGeopolymer MortarGeotechnical EngineeringGISGNSSgpsGround ImprovementGround movementHedonicHydrationInner BangkokIRIITRFKnowledge ManagementLand UseLandslidelandslide engineeringLandslide Susceptibility Maplongitudinal crackMass TransitOrthometric HeightsPetrographic AnalysisPore water pressureProject KnowledgeRainfallReinforced Concrete BeamRigid-Body-Spring-ModelRunoffshear strengthSlope stabilitySoft Bangkok claysoft claySoil CementSteelStrengthStrengtheningStructural designStructural EngineeringsuctionSufficiency EconomySWATTransportationUnsaturated soilsการขนส่งการเสริมกำลังการเสื่อมสภาพเขื่อนความปลอดภัยคอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตดินถล่มแบบจำลองแผ่นดินไหวภัยพิบัติแรงลมวิศวกรรมโครงสร้างสะพานเสถียรภาพของลาด

Executives

รองคณบดี

ดร. วันชัย ยอดสุดใจ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fengwcy@ku.ac.th

Tel.: 02-9428555 ต่อ 1338

ดร. สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม

E-Mail: fengstc@ku.ac.th

Tel.: 025794575


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 33 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 17 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน, อาจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 107.72 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 160 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 147 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
 • ทุนนอก 260 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 200 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 85 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 868 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 268 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 600 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 178 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 157 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 26 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)