Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2523
  • M.Eng.(Geotechnical Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2526
  • Ph.D.(Civil Engineering), University of Waterloo, แคนาดา, 2536

  Expertise Cloud

  ADVERAarching effectasphalt concreteBangkokBangkok sandbasaltBeam on elastic materialsbearing unitborehole joint meterborehole stress meterBottom-up constructionbridge approachBridge approach slabBridge approach structurecalcium carbonateclay seamCockle ShellCockle Shell AggregatesCompactionCompaction of Crushed RocksCompressibilityconsolidationCRACKdata processingDeep excavationDiaphragm wallDifferential SettlementDiver safetyEarthworkearthworksElevationEnergy pileEPS Geofoamerosion modelEthiopiaFinite Element MethodGenetic CarbonateGISGround Improvementheight determinationHighway Materialsrelief pileslope stabilitysoft claySoil Cementsoil erosionการก่อสร้างการขับขี่การติดตามและการบูรณาการการทรุดตัวการบรรเทาภัยพิบัติการบริหารโครงการ การบริหารงานก่อสร้างการบูรณาการการปรับปรุงดินโดยจุลินทรีย์การพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยการยุบตัวการยุบอัดตัวของดินการวางตัวของชั้นดินการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์การออกแบบโครงสร้างการอัดการอัดตัวคายน้ำก้าลังรับแรงเฉือนสามแกนกำลังรับแรงเฉือนของดินแก้มลิงหนองเลิงเปือยความซึมน้้าความปลอดภัยความสามารถในการรับน้ำคานยื่นคอนกรีตอัดแรงคุณสมบัติทางกายภาพของดินคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินโครงสร้างปรับการทรุดตัวโครงสร้างสะพานส่วนบนจังหวัดกาฬสินธ์ุจังหวัดสระบุรีชนิดดึงทีหลังดินซีเมนต์ดินเหนียวดินเหนียวแข็งกรุงเทพถนนเชิงลาดคอสะพานธรณีวิทยาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบุคลากรในงานก่อสร้างบุคลิกภาพแผนการจัดการเหตุพฤติกรรมความปลอดภัยพื้นที่ดินอ่อนมีส่วนร่วมระบบฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังน้ำวิศวกรรมความปลอดภัยวิศวกรรมปฐพี Geotechnical Eng.วิศวกรรมโยธาสมบัติด้านวิศวกรรมสะพานอุทกภัย

  Interest

  วิศวกรรมปฐพี Geotechnical Eng., วิศวกรรมโยธา, การบริหารโครงการ การบริหารงานก่อสร้าง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 25.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effectiveness of grass strips as barrier against runoff and soil loss in Jijiga area, northern part of Somali Region, EthiopiaWelle S., Chantawarangul K., Nontananandh S., Jantawat S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 549-558
  32
  2Effect of thermal cycles on volumetric behaviour of Bangkok sandSittidumrong J., Jotisankasa A., Chantawarangul K.2019Geomechanics for Energy and the Environment
  20
  21
  3Prediction of soil loss in the northern part of Somali region of Ethiopia using empirical soil erosion modelsWelle S., Welle S., Chantawarangul K., Nontanandh S., Jantawat S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(1),pp. 109-122
  3
  4Soil Exploration by Dynamic Light PenetrometerSakmanee A., Chantawarangul K.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 490-497
  2
  5Utilizing Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for Earthwork Fill Height Determination in Road ConstructionChonpatathip S., Suanpaga W., Chantawarangul K.2023International Journal of Geoinformatics
  19(9),pp. 28-39
  1
  6Factor effecting consolidation and permeability of soft Bangkok clayKhonchom T., Chantawarangul K.2004Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 58-65
  0
  7Investigation of the feasibility of energy piles in Bangkok and their impacts on pile behaviorJotisankasa A., Chantawarangul K., Sittidumrong J., Thangkhumwong K., Aowphitak P., Laohasrisakul P., Chanchayanon T., Aonkam S., Satayanan S.2020E3S Web of Conferences
  205
  0