Person Image

  Education

  • วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  ThailandAerial photogrammetryAerosol Optical ThicknessBangkokbiomassCombine Scale Factordam safety monitoringDigital Elevation ModelDobsonDroughtDrought MonitoringFree-flow speedHarvest Activity DetectionInSARInSAR time series technologyInverse Distance WeightedLand SubsidenceLevel of service (LOS)MODSINDVI AnomalyOnline traffic dataPiezometric Pressureremote sensingSen2CorSentinel-1Sentinel-2Shrinkage or stretch areaSMAPsoil moisturesoil–water retention curveSugarcane IndustrySuomi-NPPteak plantationTemperature AnomalyTime-Series InSARTop of AtmosphereTravel speedUAVunmanned aerial vehicleUrban StreetsUTMvalidationVIIRSwarning processกระบวนการแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการติดตามความปลอดภัยของเขื่อนการติดตามภัยแล้งการทรุดตัวของแผ่นดินการประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียมข้อมูลบนชั้นบรรยากาศคลื่นเรดาร์ระยะไกลความสูงภูมิประเทศค่าผิดปกติของดัชนีพืชพรรณค่าผิดปกติอุณหภูมิเซนทูคอร์ด๊อปสันดัชนีพืชพรรณดาวเทียมเทคนิคอนุกรมเวลาอินซาร์เทคโนโลยีอนุกรมเวลา InSARน้ำในนาข้าวปริมาณละอองลอยในชั้นบรรยากาศผังน้ำผังน้ำ: ลุ่มน้ำมูลพิกัดยูทีเอ็มพื้นที่หดตัวหรือพื้นที่ยืดตัวภัยแล้งระบบกำหนดตำแหน่งพิกัด GNSSระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แรงดันน้ำใต้ดินลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

  Interest

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียม, ระบบกำหนดตำแหน่งพิกัด GNSS

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 8708 ชั้น 7 อาคาร8

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Estimation of aboveground biomass using aerial photogrammetry from unmanned aerial vehicle in teak (Tectona grandis) plantation in ThailandRinnamang S., Sirirueang K., Supavetch S., Meunpong P.2020Biodiversitas
  21(6),pp. 2369-2376
  4
  2Interface independent geospatial services orchestrationSupavetch S., Chunithipaisan S.2011Information Technology Journal
  10(6),pp. 1126-1137
  4
  3The development of web processing service using the power of spatial databaseChunithipaisan S., Supavetch S.20092009 2nd International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology, ICETET 2009
  ,pp. 832-837
  2
  4The study of discrimination of remotely sensed data for designing the separation technique between cassava and sugarcane farmlandAobpaet A., Supavetch S.2019GISTAM 2019 - Proceedings of the 5th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management
  ,pp. 267-273
  1
  5The development of Web-based Coordinate Transformation Service of ThailandChunithipisan S., Supavetch S., Promthong C.201132nd Asian Conference on Remote Sensing 2011, ACRS 2011
  1,pp. 356-360
  1
  6The water storage estimation technique for flood mitigation planning using LiDAR technologySupavetch S.201233rd Asian Conference on Remote Sensing 2012, ACRS 2012
  2,pp. 944-948
  0
  7The development of RTSD coordinates transformation service for mobile deviceSupavetch S., Chunithipisan S.201233rd Asian Conference on Remote Sensing 2012, ACRS 2012
  1,pp. 892-896
  0
  8Sentinel-2 based remote evaluation system for a harvest monitoring of sugarcane area in the Northeast Thailand contract farmingSupavetch S.2019GISTAM 2019 - Proceedings of the 5th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management
  ,pp. 234-241
  0
  9Agricultural Land Monitoring on Amazon Web ServiceSupavetch S., Prasertsri T.202142nd Asian Conference on Remote Sensing, ACRS 2021
  0
  10In-Season Yield Prediction and Monitoring of Sugarcane Using Cumulative Growth of Normalized Difference Vegetation IndexSupavetch S.20222022 IEEE Mediterranean and Middle-East Geoscience and Remote Sensing Symposium, M2GARSS 2022 - Proceedings
  ,pp. 173-176
  0
  11Estimation of the aboveground biomass and carbon sequestration in an urban forest remnant using aerial photogrammetry from a low-cost Unmanned Aerial VehiclePenboon C., Penboon C., Supavetch S., Sirirueang K., Rinnamang S., Ladpala P., Kaewgrajang T., Meunpong P.2023Biodiversitas
  24(3),pp. 1908-1915
  0
  12Rice monitoring in southeast Asia using earth observation satellite dataOyoshi K., Samarakoon L., Sobue S.c., Meas S., Sothy M., Kimura S., Shofiyati R., Suepa T., Suepa T., Koedkurang K., Potiracha Y., Potiracha Y., Sihirunwong S., Sihirunwong S., Chalearmpong P., Nuangjumnong P., Niammuad D., Niammuad D., Supavetch S., Hoang-Phi P., Lam-Dao N., Le Toan T.2022Remote Sensing of Agriculture and Land Cover/Land Use Changes in South and Southeast Asian Countries
  ,pp. 217-233
  0
  13Investigating Correlations and the Validation of SMAP-Sentinel L2 and In Situ Soil Moisture in ThailandJotisankasa A., Torsri K., Supavetch S., Sirirodwattanakool K., Thonglert N., Sawangwattanaphaibun R., Faikrua A., Peangta P., Akaranee J.2023Sensors (Basel, Switzerland)
  23(21)
  0
  14A language design and implementation for geospatial information services chainingChunithipaisan S., Supavetch S.2011ICSDM 2011 - Proceedings 2011 IEEE International Conference on Spatial Data Mining and Geographical Knowledge Services
  ,pp. 241-245
  0
  15The development of the Web Processing Service engine facilitating spatial data query and analysisSupavetch S., Chunithipaisan S.200829th Asian Conference on Remote Sensing 2008, ACRS 2008
  2,pp. 1066-1071
  0