รางวัลภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2023

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

59

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201720092008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2023 inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์,"Inland Waterway Infrastructure Geoinformatics for Risk Assessment and Hazard Mapping", บทความดีเด่น, วิศวกรรมศาสตร์, กรรมการการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, May 24 2023