Search Result of "Transportation"

About 121 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงในการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ผลกระทบของระบบขนส่งที่มีต่อการพัฒนาเมือง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ. ชวลิต มณีศรี

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

ระบบการสัญจรและผลกระทบภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงอารีย์ แก้วสีทา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอัตราการตายของไก่เนื้อขณะขนส่งจากฟาร์มสู่โรงฆ่าในแต่ละช่วงฤดูกาล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน (เงินรายได้จากโครงการวิจัยแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะแกะ)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเคลื่อนที่ของขยะในทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

1234567