Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • M.Eng.(Civil Engineering), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2530
  • D.Eng.(Civil Engneering), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2533

  Expertise Cloud

  Small-strain shear modulus Google map universal soil loss equation (USLE)age of rubberAlkaline Activated Fly Ashbending strengthbiomass ashBottom ashBougue’s compoundsCalcium Silicate HydrateCementcementing materialsCement-like materialsCement-treated soilChemical StabilizationClinkerClinkerizationcompressive strengthCone indexconstruction materialContaminated Soildatabase management system (DBMS)durability testEco CementEnvironmental Geotechnology erosion modelEthiopiaFinenessflexural strengthfly ashfly ash utilizationFree-free resonant frequency methodGeo-enviromentgeographic information system (GIS)geogridgeopolymerGIS InternetHydrationHydration Modulus Industrial wasteIndustrial WastesInsolubilization MechanismPorous concretePorous concrete RadioactiveRelative humidityReservoirResource recoveryReutilizationSelf hardening propertiesSEMSLEMSASMMSsoft Bangkok claysoft claySoil Cementการบริหารจัดการการปรับปรุงคุณภาพดินการปรับปรุงคุณภาพดิน เถ้าลอย ดินซีเมนต์ การสูญเสียกำลังอัดการผลิตสารเชื่อมประสานการรับกำลังอัดของมอร์ตาการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing)การสำรวจและติดตาม (Monitoring)การสูญเสียกำลังอัดการแสวงหาทรัยพากรใหม่การให้ประโยชน์และสิ่งปกคลุมดิน (Land Use and Land Cover)ก้าลังรับแรงเฉือนสามแกนขยะอุตสาหกรรมความซึมน้้าคอนกรีตพรุนคุณสมบัติดินที่บดอัดแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตชุมชนเมืองซีบีอาร์ซีเมนต์สังเคราะห์จากกากอุตสาหกดาวเทียม SMMSดินซีเมนต์เถ้าซังข้าวโพด ผงหินปูนขาวเถ้าลอยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์นำกลับมาใช้ใหม่บูรณาการปริมาณสัดส่วนปูนซีเมนต์สังเคราะห์ปูนซีเมเนต์สังเคราะห์พลังงานการบดอัดฟุตบาศก์ภาพถ่ายดาวเทียมภูมิศาสตร์ยางพาราระบบฐานข้อมูลระบบท่อระบบสารสนเทศภูมิสาสตร์ (Geographical Information System) อินเตอร์เน็ต (Internet)ระบายน้ำลุ่มน้ำสงครามวัตถุดิบตั้งต้นวิธีการเพิ่มเสถียรภาพลาดดินสมบัติด้านวิศวกรรมอายุการบ่มอุณหภูมิการเผา

  Interest

  Soil Stabilization and Ground Improvement, Environmental Geotechnology


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Combining industrial wastes with lime for soil stabilizationKainon M., Nontananandh S.1991Journal of Geotechnical Engineering
  117(1),pp. 1-17
  113
  2Effectiveness of grass strips as barrier against runoff and soil loss in Jijiga area, northern part of Somali Region, EthiopiaWelle S., Chantawarangul K., Nontananandh S., Jantawat S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 549-558
  22
  3Utilization of stainless-steel slag by cement hardeningKamon M., Nontananandh S., Katsumi T.1993Soils and Foundations
  33(3),pp. 118-129
  22
  4Internet GIS, based on USLE modeling, for assessment of soil erosion in Songkhram watershed, Northeastern of ThailandNontananandh S., Changnoi B.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(2),pp. 272-282
  12
  5Reutilization of Waste Concrete Powder by Cement HardeningKamon M., Nontananandh S., Tomohisa S., Tsubouchi K.i.1988Journal of the Society of Materials Science, Japan
  37(422),pp. 1260-1265
  7
  6Influence of fineness of cement produced from industrial wastes on strength of mortarNontananandh S., Yoobanpot N., Chaysuwan D., Thongdaeng K.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(4),pp. 762-772
  5
  7Stabilization of soft clay using waste-based cementNontananandh S., Yoobanpot N., Yoobanpot N.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(1),pp. 127-134
  1
  8Effects of Relative Humidity During Curing on Small-Strain Modulus of Cement-Treated Silty SandBarus R.M.N., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Nontananandh S., Inazumi S., Sawangsuriya A.2020Geotechnical and Geological Engineering
  0
  9Spatial and temporal distribution of irrigation requirements in the Chao Phraya River Basin, ThailandKosa P., Pongput K., Nontananandh S., Khobklag P.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(4),pp. 758-766
  0
  10Utilization of Industrial Wastes by SolidificationKamon M., Katsumi T., Nontananandh S.1991Zairyo/Journal of the Society of Materials Science, Japan
  40(459),pp. 1538-1544
  0
  11Sulfate and sulfuric resistance of fly ash geopolymerChareerat T., Nontananandh S.2008EASEC-11 - Eleventh East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction
  0
  12Applicability of additives for ground improvement utilizing fine powder of waste glassInazumi S., Hashimoto R., Shinsaka T., Nontananandh S., Chaiprakaikeow S.2021Materials
  14(18)
  0