Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • M.Eng.(Civil Engineering), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2530
  • D.Eng.(Civil Engneering), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2533

  Expertise Cloud

  cementcement slurrycementing materialsCement-like materialsCement-treated soilClinkerizationcompressive strengthcomputer-aided engineeringcomputer-aided engineering system (CAES)Cone indexconstruction materialContaminated Soildatabase management system (DBMS)discrete element method (DEM)durability testEco CementEnvironmental Geotechnology erosion modelEthiopiaexisting pileexisting pile foundationextraction holefine powder of blast furnace slagfine powder of waste glassFinenessfinite element methodflexural strengthfly ashfly ash utilizationFree-free resonant frequency methodGeo-enviromentgeographic information system (GIS)geogridgeopolymerGIS Internetground improvementHydrationHydration Modulus inclinationIndustrial wasteIndustrial WastesPorous concretePorous concrete pulling-out methodRadioactiveRelative humidityReservoirResource recoveryReutilizationSelf hardening propertiesSEMSLEMSASMMSsoft Bangkok claysoft claySoil cementการบริหารจัดการการปรับปรุงคุณภาพดินการปรับปรุงคุณภาพดิน เถ้าลอย ดินซีเมนต์ การสูญเสียกำลังอัดการผลิตสารเชื่อมประสานการรับกำลังอัดของมอร์ตาการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing)การสำรวจและติดตาม (Monitoring)การสูญเสียกำลังอัดการแสวงหาทรัยพากรใหม่การให้ประโยชน์และสิ่งปกคลุมดิน (Land Use and Land Cover)ก้าลังรับแรงเฉือนสามแกนขยะอุตสาหกรรมความซึมน้้าคอนกรีตพรุนคุณสมบัติดินที่บดอัดแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตชุมชนเมืองซีบีอาร์ซีเมนต์สังเคราะห์จากกากอุตสาหกดาวเทียม SMMSดินซีเมนต์เถ้าซังข้าวโพด ผงหินปูนขาวเถ้าลอยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์นำกลับมาใช้ใหม่บูรณาการปริมาณสัดส่วนปูนซีเมนต์สังเคราะห์ปูนซีเมเนต์สังเคราะห์พลังงานการบดอัดฟุตบาศก์ภาพถ่ายดาวเทียมภูมิศาสตร์ยางพาราระบบฐานข้อมูลระบบท่อระบบสารสนเทศภูมิสาสตร์ (Geographical Information System) อินเตอร์เน็ต (Internet)ระบายน้ำลุ่มน้ำสงครามวัตถุดิบตั้งต้นวิธีการเพิ่มเสถียรภาพลาดดินสมบัติด้านวิศวกรรมอายุการบ่มอุณหภูมิการเผา

  Interest

  Soil Stabilization and Ground Improvement, Environmental Geotechnology

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน คณบดี(รักษาราชการแทน) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ส.ค. 2550 - ส.ค. 2554 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • มี.ค. 2550 - พ.ค. 2550 รองคณบดี(ผู้รักษาราชการแทน) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ต.ค. 2549 - ต.ค. 2553 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • มิ.ย. 2548 - ต.ค. 2549 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ก.ย. 2545 - เม.ย. 2547 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Combining industrial wastes with lime for soil stabilizationKainon M., Nontananandh S.1991Journal of Geotechnical Engineering
  117(1),pp. 1-17
  121
  2Effectiveness of grass strips as barrier against runoff and soil loss in Jijiga area, northern part of Somali Region, EthiopiaWelle S., Chantawarangul K., Nontananandh S., Jantawat S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 549-558
  28
  3Utilization of stainless-steel slag by cement hardeningKamon M., Nontananandh S., Katsumi T.1993Soils and Foundations
  33(3),pp. 118-129
  26
  4Internet GIS, based on USLE modeling, for assessment of soil erosion in Songkhram watershed, Northeastern of ThailandNontananandh S., Changnoi B.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(2),pp. 272-282
  13
  5Reutilization of Waste Concrete Powder by Cement HardeningKamon M., Nontananandh S., Tomohisa S., Tsubouchi K.i.1988Journal of the Society of Materials Science, Japan
  37(422),pp. 1260-1265
  8
  6Influence of fineness of cement produced from industrial wastes on strength of mortarNontananandh S., Yoobanpot N., Chaysuwan D., Thongdaeng K.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(4),pp. 762-772
  5
  7Applicability of additives for ground improvement utilizing fine powder of waste glassInazumi S., Hashimoto R., Shinsaka T., Nontananandh S., Chaiprakaikeow S.2021Materials
  14(18)
  2
  8Numerical Analysis for Ground Subsidence Caused by Extraction Holes of Removed PilesInazumi S., Kuwahara S., Nontananandh S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2022Applied Sciences (Switzerland)
  12(11)
  1
  9Numerical Simulation of the Liquefaction Phenomenon by MPSM-DEM Coupled CAESNakao K., Inazumi S., Takahashi T., Nontananandh S.2022Sustainability (Switzerland)
  14(12)
  1
  10Stabilization of soft clay using waste-based cementNontananandh S., Yoobanpot N., Yoobanpot N.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(1),pp. 127-134
  1
  11Effects of Relative Humidity During Curing on Small-Strain Modulus of Cement-Treated Silty SandBarus R.M.N., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Nontananandh S., Inazumi S., Sawangsuriya A.2020Geotechnical and Geological Engineering
  0
  12Spatial and temporal distribution of irrigation requirements in the Chao Phraya River Basin, ThailandKosa P., Pongput K., Nontananandh S., Khobklag P.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(4),pp. 758-766
  0
  13Utilization of Industrial Wastes by SolidificationKamon M., Katsumi T., Nontananandh S.1991Zairyo/Journal of the Society of Materials Science, Japan
  40(459),pp. 1538-1544
  0
  14Influence of Perforated Soils on Installation of New PilesNontananandh S., Kuwahara S., Shishido K.I., Inazumi S.2022Applied Sciences (Switzerland)
  12(15)
  0
  15Potential of Computer-Aided Engineering in the Design of Ground-Improvement TechnologiesShakya S., Inazumi S., Nontananandh S.2022Applied Sciences (Switzerland)
  12(19)
  0
  16POSSIBILITY OF NEUTRAL-BASED SOLIDIFYING MATERIALS ON PREVENTING ELUTION OF RADIOACTIVE SUBSTANCES FROM RESERVOIRSHashida H., Inazumi S., Nontananandh S.2019International Journal of GEOMATE
  16(53),pp. 24-31
  0
  17Sulfate and sulfuric resistance of fly ash geopolymerChareerat T., Nontananandh S.2008EASEC-11 - Eleventh East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction
  0