Person Image

  Education

  • PhD in Civil and Environmental Engineering, Utah State University, สหรัฐอเมริกา, 2555
  • Master of Engineering (Geotechnical and Geoenvironmental Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2548
  • Bachelor of Engineering (Civil Engineering), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  Small-strain shear modulus solidifying materialDamdykeDynamicDynamic CompactionDynamic interactioneffect of trucks overloadingembankmentExisting pileexisting pile foundationextraction holeFatigueFillerfine powder of blast furnace slagfine powder of waste glassFinite element methodfree-free resonant frequency (FFR)Ground improvementGround ImprovementsgroutingHigh Vacuum Densification Methodhigh-flowability liquefied stabilized soilIn-place InclinometerInstrumentationInternet of ThingsLandslide Hazardlandslide warning criteriaMass rapid transit projectMechanical agitation methodmechanical characteristicMobile applicationMoisture contentmonitoringMPS-CAEMRTNumerical AnalysisPara-rubberPerformancePerformance evaluationPile foundationPore Water Pressurepore-water pressureresonanceSeismicshear wave velocityshear-wave velocity (Vs)shrinkage crackSilica admixtureSlopeSmall-strain modulussmall-strain shear modulusSpectral Analysis of Surface Waves (SASW)spectral analysis of surface wave (SASW)Static elastoplastic analysisSteel casingsteel furnace slagStiffnessStrengthSuctiontensiometerTotal suctionunconfined compressive strengthunsaturated soilUnsaturated soilsVacuum Consolidation Method (VCM)X-ray diffraction analysis (XRD)การตรวจวัดสภาพโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศการวัดความสมบูรณ์ของโครงสร้างการวิเคราะห์แบบลำดับชั้นการสั่นพ้องการสำรวจกำแพงกันดินเสริมแรงด้วยวัสดุสังเคราะห์เกณฑ์การเตือนภัยดินถล่มเขื่อนความปลอดภัยเขื่อนความมั่นคงคันดินเสริมกาลังความเร็วคลื่นเฉือนความหนาแน่นในสนามเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของดินแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตโครงการรถไฟฟ้าโครงสร้างคอสะพานดินซีเมนต์ต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกต้นทุนของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกต้นทุนภาครัฐในการพัฒนาและบำรุงรักษาถนนเถ้าซังข้าวโพด ผงหินปูนขาวเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์น้่ำในมวลดินปริมาณน้ำฝนสะสมปัจจัยการก่อสร้างผลกระทบจากการเพิ่มพิกัดนํ้าหนักของรถบรรทุกพลศาสตร์ภัยดินถล่มวิธี ROCวิศวกรรมเขื่อนอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งอุปกรณ์วัดความชื้นในดิน

  Interest

  Geotechnical Engineering, Geotechnical Earthquake Engineering, Soil Dynamics, Ground Improvements

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • ก.พ. 2564 - ธ.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Innovative thermal technique for enhancing the performance of prefabricated vertical drain during the preloading processAbuel-Naga H., Bergado D., Chaiprakaikeow S.2006Geotextiles and Geomembranes
  24(6),pp. 359-370
  128
  2Artificial intelligence system for supporting soil classificationInazumi S., Intui S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Kojima K.2020Results in Engineering
  8
  45
  3Local Site Investigation of Liquefied Soils Caused by Earthquake in Northern ThailandMase L.Z., Mase L.Z., Likitlersuang S., Tobita T., Chaiprakaikeow S., Soralump S.2020Journal of Earthquake Engineering
  24(7),pp. 1181-1204
  44
  4Laboratory and field evaluation of modulus-suction-moisture relationship for a silty sand subgradeBarus R.M.N., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Sawangsuriya A.2019Transportation Geotechnics
  19,pp. 126-134
  17
  5Applicability of mixed solidification material based on inorganic waste as soil stabilizerInazumi S., Intui S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Shinsaka T.2020Case Studies in Construction Materials
  12
  15
  6Mps-Cae Simulation On Dynamic Interaction Between Steel Casing And Existing Pile When Pulling Out Existing PilesInazumi S., Kuwahara S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2020International Journal of GEOMATE
  18(70),pp. 68-73
  15
  7Determining shrinkage cracks based on the small-strain shear modulus-suction relationshipShrestha A., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Pramusandi S., Soralump S., Nishimura S.2019Geosciences (Switzerland)
  9(9)
  14
  8Construction Method for Pulling Out Existing Piles and Influence of Pulling-Out Holes on the Surrounding GroundInazumi S., Kuwahara S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2020Geotechnical and Geological Engineering
  38(6),pp. 6107-6123
  9
  9Improvement mechanism of sodium carbonate on traditional composite fillerInazumi S., Kuwahara S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2021Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Ground Improvement
  174(2),pp. 132-139
  8
  10Influence of the condition of pullout holes on the surrounding groundKuwahara S., Inazumi S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2020International Journal of Geo-Engineering
  11(1)
  7
  11Performance of mechanical agitation type of ground-improvement by CAE system using 3-D DEMInazumi S., Jotisankasa A., Nakao K., Chaiprakaikeow S.2020Results in Engineering
  6
  7
  12Numerical Analysis for Ground Subsidence Caused by Extraction Holes of Removed PilesInazumi S., Kuwahara S., Nontananandh S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2022Applied Sciences (Switzerland)
  12(11)
  7
  13Applicability of additives for ground improvement utilizing fine powder of waste glassInazumi S., Hashimoto R., Shinsaka T., Nontananandh S., Chaiprakaikeow S.2021Materials
  14(18)
  6
  14Field response of an instrumented dyke subjected to rainfallJotisankasa A., Pramusandi S., Nishimura S., Nishimura S., Chaiprakaikeow S.2019Geotechnical Engineering
  50(1),pp. 81-91
  5
  15Development of a quality control index of cement stabilized road structures using shear wave velocityChaiprakaikeow S., Soponpong C., Sukolrat J.2017World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering
  3
  16Study of vcm improved soft soil properties using non-destructive and destructive techniquesAlditra D.F., Chaiprakaikeow S., Soralump S.2020Geosciences (Switzerland)
  10(8),pp. 1-15
  2
  17PROPERTIES AND PERFORMANCES OF SOIL CEMENT MODIFIED WITH CONCENTRATED PARA-RUBBERKowsura S., Chaiprakaikeow S., Jotisankasa A., Malaikrisanachalee S., Nontananandh S., Nusit K., Sawangsuriya A., Inazumi S.2023International Journal of GEOMATE
  24(102),pp. 42-49
  2
  18Properties of High-Flowability Liquefied Stabilized Soil Made of Recycled Construction SludgeShigematsu Y., Inazumi S., Chaiprakaikeow S., Nontananandh S.2023Recycling
  8(5)
  2
  19Logan bluff landslide slope monitoring program - Preliminary resultsBuhler R., Pack R., Bay J., Chaiprakaikeow S.200841st Symposium on Engineering Geology and Geotechnical Engineering 2008
  ,pp. 119-131
  1
  20Effect of temperature on the consolidation of soft Bangkok clay with PVDBergado D., Abuel-Naga H., Chaiprakaikeow S.2006Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference
  ,pp. 536-539
  0
  21Dispersibility of clay and cement mixed clay using the pinhole testChaiprakaikeow S.200640th Symposium on Engineering Geology and Geotechnical Engineering 2006
  ,pp. 297-305
  0
  22Effects of Relative Humidity During Curing on Small-Strain Modulus of Cement-Treated Silty SandBarus R.M.N., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Nontananandh S., Inazumi S., Sawangsuriya A.2020Geotechnical and Geological Engineering
  0