Person Image

Administration

Education

 • PhD in Civil and Environmental Engineering, Utah State University, สหรัฐอเมริกา, 2555
 • Master of Engineering (Geotechnical and Geoenvironmental Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2548
 • Bachelor of Engineering (Civil Engineering), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2546

Expertise Cloud

Small-strain shear modulusCement-treated soilcompacted silty sandComputer aided engineeringcost of truck transportationcost to trader for truck transportationDamDistinct element methoddredging & reclamationDykedynamicDynamic interactioneffect of trucks overloadingExisting pileExisting pile foundationFillerFinite element methodFlow testfoundationsfree-free resonant frequency (FFR)Free-free resonant frequency methodGeotechnical Earthquake EngineeringGeotechnical EngineeringGround granulated blast furnace slagGround improvementGround ImprovementsgroutingInstrumentationMechanical agitation methodMobile applicationmonitoringMPS-CAEPerformance evaluationPile foundationPore-water pressurePrefabricated Vertical Drain (PVD)public cost for road development and maintenancePull out holePulling outPulling-out holePulling-out methodquality controlRainfallRelative humidityresonanceResponseSASWSeismicsettlementshear wave velocityshear-wave velocity (Vs)shrinkage crackSilica admixtureSlopesmall-strain shear modulussoil cementSoil Dynamicssoil water retention curve (SWRC)soil-water retention curveSolidification materialspectral analysis of surface waves (SASW)spectral analysis of surface wave (SASW)Static elastoplastic analysisSteel casingStiffnessStrengthsuctionTotal suctionunconfined compressive strengthunsaturated soilVacuum Consolidation Method (VCM)การตรวจวัดสภาพโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศการวัดความสมบูรณ์ของโครงสร้างการสั่นพ้องการสำรวจกำแพงกันดินเสริมแรงด้วยวัสดุสังเคราะห์เขื่อนความปลอดภัยเขื่อนความมั่นคงคันดินเสริมกาลังความเร็วคลื่นเฉือนความหนาแน่นในสนามแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตโครงสร้างคอสะพานดินซีเมนต์ต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกต้นทุนของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกต้นทุนภาครัฐในการพัฒนาและบำรุงรักษาถนนเถ้าซังข้าวโพด ผงหินปูนขาวเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์น้่ำในมวลดินผลกระทบจากการเพิ่มพิกัดนํ้าหนักของรถบรรทุกพลศาสตร์วิศวกรรมเขื่อนอุปกรณ์วัดความชื้นในดิน

Interest

Geotechnical Engineering, Geotechnical Earthquake Engineering, Soil Dynamics, Ground Improvements

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Innovative thermal technique for enhancing the performance of prefabricated vertical drain during the preloading processAbuel-Naga H., Bergado D., Chaiprakaikeow S.2006Geotextiles and Geomembranes
24(6),pp. 359-370
91
2Local Site Investigation of Liquefied Soils Caused by Earthquake in Northern ThailandMase L.Z., Mase L.Z., Likitlersuang S., Tobita T., Chaiprakaikeow S., Soralump S.2020Journal of Earthquake Engineering
24(7),pp. 1181-1204
21
3Laboratory and field evaluation of modulus-suction-moisture relationship for a silty sand subgradeBarus R.M.N., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Sawangsuriya A.2019Transportation Geotechnics
19,pp. 126-134
11
4Artificial intelligence system for supporting soil classificationInazumi S., Intui S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Kojima K.2020Results in Engineering
8
9
5Determining shrinkage cracks based on the small-strain shear modulus-suction relationshipShrestha A., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Pramusandi S., Soralump S., Nishimura S.2019Geosciences (Switzerland)
9(9)
6
6Mps-Cae Simulation On Dynamic Interaction Between Steel Casing And Existing Pile When Pulling Out Existing PilesInazumi S., Kuwahara S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2020International Journal of GEOMATE
18(70),pp. 68-73
4
7Applicability of mixed solidification material based on inorganic waste as soil stabilizerInazumi S., Intui S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Shinsaka T.2020Case Studies in Construction Materials
12
3
8Performance of mechanical agitation type of ground-improvement by CAE system using 3-D DEMInazumi S., Jotisankasa A., Nakao K., Chaiprakaikeow S.2020Results in Engineering
6
3
9Field response of an instrumented dyke subjected to rainfallJotisankasa A., Pramusandi S., Nishimura S., Nishimura S., Chaiprakaikeow S.2019Geotechnical Engineering
50(1),pp. 81-91
3
10Development of a quality control index of cement stabilized road structures using shear wave velocityChaiprakaikeow S., Soponpong C., Sukolrat J.2017World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering
2
11Logan bluff landslide slope monitoring program - Preliminary resultsBuhler R., Pack R., Bay J., Chaiprakaikeow S.200841st Symposium on Engineering Geology and Geotechnical Engineering 2008
,pp. 119-131
1
12Improvement mechanism of sodium carbonate on traditional composite fillerInazumi S., Kuwahara S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2021Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Ground Improvement
174(2),pp. 132-139
1
13Construction Method for Pulling Out Existing Piles and Influence of Pulling-Out Holes on the Surrounding GroundInazumi S., Kuwahara S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2020Geotechnical and Geological Engineering
38(6),pp. 6107-6123
1
14Influence of the condition of pullout holes on the surrounding groundKuwahara S., Inazumi S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2020International Journal of Geo-Engineering
11(1)
1
15Effects of Relative Humidity During Curing on Small-Strain Modulus of Cement-Treated Silty SandBarus R.M.N., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Nontananandh S., Inazumi S., Sawangsuriya A.2020Geotechnical and Geological Engineering
0
16Study of vcm improved soft soil properties using non-destructive and destructive techniquesAlditra D.F., Chaiprakaikeow S., Soralump S.2020Geosciences (Switzerland)
10(8),pp. 1-15
0
17Effect of temperature on the consolidation of soft Bangkok clay with PVDBergado D., Abuel-Naga H., Chaiprakaikeow S.2006Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference
,pp. 536-539
0
18Dispersibility of clay and cement mixed clay using the pinhole testChaiprakaikeow S.200640th Symposium on Engineering Geology and Geotechnical Engineering 2006
,pp. 297-305
0
19Applicability of additives for ground improvement utilizing fine powder of waste glassInazumi S., Hashimoto R., Shinsaka T., Nontananandh S., Chaiprakaikeow S.2021Materials
14(18)
0