Person Image

  Education

  • วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2536
  • วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • Ph.D.(Urban Environmental Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  3Rsair pollutionaquatic plantBio-filtrationBlack solider fly larvaeCanna GeneralisCarbon footprintCementCement-like materialsClinkerizationcompostingDHSDomestic wastewatereffluentfuelGMPhospitalsHydration Modulus Industrial wasteIndustrial wastesIpomoea Aquatica ForslandfillLife cycle assessment.Mass Flow AnalysisMekong RiverMRC water quality indicesMunicipal Solid Wastenatural materialsNhong HanNhong Han lakeOn Riverorganic wastePlastic WastePollutionPPApyrolysisResource recoveryReutilizationruralSelf hardening propertiesSolid Waste ManagementSongkram RiversurveySWMWastewaterwater quality indexWater quality index (WQI).Water Resourcesการกำจัดขยะอินทรีย์การขยายพันธ์ของแมลงวันลายการควบคุมระบบประปาการจัดการขยะ ชุมชนปลอดขยะ เมืองน่าอยู่การจัดการขยะมูลฝอยการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชนการจัดการขยะอินทรีย์การจัดการมูลฝอยการจัดการสิ่งแวดล้อการจัดการสิ่งแวดล้อมการดำเนินการนำกลับมาใช้ใหม่การนำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่การบริหารจัดดการการบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำผิวดิน ไนเตรทและฟอสเฟต แหล่งน้ำหนองหาร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผลิตสารเชื่อมประสานการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ชลประทานการมีส่วนร่วมของประชาชนการรับกำลังอัดของมอร์ตาการวิเคราะห์กระแสการไหลของมวลวัสดุการแสวงหาทรัยพากรใหม่แก้มลิงหนองเลิงเปือยแก๊สชีวภาพขยะถุงพลาสติกขยะพลาสติกขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยชุมชนขยะอินทรีย์ขยะอุตสาหกรรมคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำประปาเครื่องจักรกลอุปกรณ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารแคดเมียม,โคขุนโพนยางคำโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนหนองหารหลวง การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยตะกั่ว,ธนาคารขยะธนาคารขยะชุมชนปูนซีเมนต์สังเคราะห์ปูนซีเมเนต์สังเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนไพโรไลซิสมลพิษมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินมีส่วนร่วมแม่น้ำโขงสายประธานหนอนแมลงวันลาย

  Interest

  การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชน

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์จัดการขยะอินทรีย์ชุมชนบ้านโนนศาลา
   • ห้อง 5 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอำเภอเต่างอย (กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Assessment of factors influencing the performance of solid waste recycling programsSuttibak S., Nitivattananon V.2008Resources, Conservation and Recycling
  53(1-2),pp. 45-56
  97
  2Assessment of Nhong Han Lake, Sakon Nakhou, Thailand by using water quality indexSukthanapirat R., Suttibak S., Jaikaew P.2017GMSARN International Journal
  11(3),pp. 123-128
  1