Person Image

Administration

Education

 • วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2544
 • วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2547
 • D.ED.Eng. (Environmental Engineering and Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2557

Expertise Cloud

น้ำเสียจากบ่อเกรอะบ่อซึม 3Rsaquatic plantAutomated Garbage SortingBlack solider fly larvaeCanna GeneralisCarbon footprintCo-digestionMRC water quality indicesMunicipal Solid WasteNhong HanNhong Han lakeOrganic loading rateorganic wasteplastic wastepyrolysisSmart BinSmart TechnologySocial EnterpriseSolid Waste ManagementSwine manureThermophilicWaste ManagementWater Quality IndexWater Resourcesกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราการกำจัดขยะอินทรีย์การขยายพันธ์ของแมลงวันลายการควบคุมระบบประปาการจัดการขยะต้นทางการจัดการขยะอินทรีย์การจัดการสิ่งแวดล้อมการจำแนกขยะอัตโนมัติการติดตามและการบูรณาการการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการขยะการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ชลประทานการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์กระแสการไหลของมวลวัสดุการหมักก๊าซชีวภาพแบบเปียกการหมักก๊าซชีวภาพแบบแห้งกิจการเชิงสังคมแก้มลิงหนองเลิงเปือยแก๊สชีวภาพขยะชุมชนขยะถุงพลาสติกขยะพลาสติกขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์ชุมชนของแข็งแขวนลอยของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรขี้เถ้าแกลบคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำประปาเครื่องจักรกลอุปกรณ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารโคขุนโพนยางคำโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจัดการสิ่งแวดล้อมซีโอดีติดตามโครงการถังขยะชาญฉลาดเทคโนโลยีชาญฉลาดนวัตกรรมน้ำเสียน้ำเสียจากบ่อเกรอะบ่อซึมน้ำเสียวไนโตรเจนบ่อฝังกลบขยะบีโอดีประชาคมแพลงก์ตอนพืช เหตุการณ์น้ำท่วม คุณภาพน้ำ หนองหารปัจจัยทางกายภาพผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองหาร ทรัพยากร ชุมชน การใช้ประโยชน์ทรัพยากร อุทกภัยไพโรไลซิสฟอสฟอรัสภาระบรรทุกสารอินทรีย์มลพิษมีส่วนร่วมแม่น้ำโขงสายประธานแมลงวันลายแมลงวันลาย ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ โปรตีนสูงระบบกวนไร้อากาศระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดินระบบบึงประดิษฐ์ด้วยต้นดาวเรืองระบบประปาขนาดเล็กโรงฆ่าโคโรงฆ่าสัตว์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมศักยภาพเกษตรกรเศษอาหารสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัดหนองหารหนอนแมลงวันลายหนอนแมลงวันลาย ขยะอินทรีย์ชุมชน อาหารสัตว์องค์ประกอบของขยะมูลฝอย.

Interest

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์จัดการขยะอินทรีย์ชุมชนบ้านโนนศาลา
  • ห้อง 5 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอำเภอเต่างอย (กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Assessment of Nhong Han Lake, Sakon Nakhou, Thailand by using water quality indexSukthanapirat R., Suttibak S., Jaikaew P.2017GMSARN International Journal
11(3),pp. 123-128
1