Person Image

  Education

  • Ph.D. Animal science, Ehime University, ญี่ปุ่น, 2555
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  ammonia nitrogenBroiler ChickensbroilersCarcassCarcass Qualityeconomic evaluationeconomic returnegg grading percentageegg qualityeggshell colorEggshell color indexgrowth performanceHenhenslaying henLaying henslutein eggmaomao pomacemeat qualityorganic eggsPerformancethiobarbituric acidกรงตับกรดไขมันระเหยง่ายกรดไทโอบาร์บิทิวริกกรดอินทรีย์กากเม่าการเจริญเติบโตการย่อยได้ด้วยเทคนิควัดผลผลิตแก๊สไก่ไข่ไก่ไข่อินทรีย์ไก่เนื้อไข่ไก่ไข่ไก่อินทรีย์ความเร็วลมความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าความสว่างค่าดัชนีความเครียดเนื่องจากความร้อนค่าโลหิตวิทยาบางประการคุณภาพไข่คุณภาพไข่ไก่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อเครื่องหมายโมเลกุลจลนพลศาสตร์การสลายตัวจังหวัดสกลนครจัดการสิ่งแวดล้อมเปอร์เซ็นต์เกรดไข่โปรตีนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผลผลิต (yield)ผลผลิตไข่ไก่ผลผลิตไข่ของไก่ไข่ผลพลอยได้ผลิตผักกระโดนน้ำผักแขยงพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท (super hot varity)พืชสมุนไพรแพะแพะเนื้แพะเนื้อฟาร์มมหาวิทยาลัย อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภูมิคุ้มกันโภชนาศาสตร์สัตร์มะเม่ามะเม่าหลวงมูลค่าเพิ่มเม่าไมโครแซทเทลไลท์ไม้ผลยีน STAT5Bยีนในคลอโรพลาสต์ระดับห้องปฏิบัติการระยะการสุกระยะเวลาการเก็บระยะเวลาการหมักรายได้สุทธิโรคบรูเซลโลซิสโรงเรือนแบบปิดลักษณะซากลูทีนวัตถุดิบอาหารสัตว์เวลาไวตามินศักยภาพเกษตรกรเศรษฐกิจหมุนเวียนเศษเหลือเศษเหลือทางการเกษตรสมรรถนะการผลิตสมรรถภาพการผลิตสารสีสีเปลือกไข่อาหารอาหารไก่ไข่อาหารข้นอาหารหยาบแอนโทไซยานิน

  Interest

  โภชนาศาสตร์สัตร์, การผลิตสัตว์, ไข่ไก่ และคุณภาพไข่

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 78 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 55 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 18 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 13 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Enhancement of yolk color in raw and boiled egg yolk with lutein from marigold flower meal and marigold flower extractLokaewmanee K., Yamauchi K., Komori T., Saito K.2011Journal of Poultry Science
  48(1),pp. 25-32
  37
  2Effects on egg yolk colour of paprika or paprika combined with marigold flower extractsLokaewmanee K., Yamauchi K., Komori T., Saito K.2009Italian Journal of Animal Science
  9(4),pp. 356-359
  30
  3Effects of fermented plant product on growth performance, some blood variables, carcase characteristics, and intestinal histology in broilersLokaewmanee K., Yamauchi K., Thongwittaya N.2012British Poultry Science
  53(2),pp. 215-223
  21
  4Effects of dietary red pepper on egg yolk colour and histological intestinal morphology in laying hensLokaewmanee K., Yamauchi K., Okuda N.2013Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
  97(5),pp. 986-995
  21
  5Effects of dietary mulberry leaves (Morus alba L.) on egg yolk colorLokaewmanee K., Mompanuon S., Khumpeerawat P., Yamauchi K.2009Journal of Poultry Science
  46(2),pp. 112-115
  18
  6Eggshell quality, eggshell structure and small intestinal histology in laying hens fed dietary pantoea-6® and plant extractsLokaewmanee K., Yamauchi K., Komori T., Saito K.2014Italian Journal of Animal Science
  13(2),pp. 332-339
  16
  7Enhancement of egg yolk color by paprika combined with a probioticLokaewmanee K., Yamauchi K., Komori T., Saito K.2011Journal of Applied Poultry Research
  20(1),pp. 90-94
  7
  8Mao pomace on carcass and meat quality of broilerLokaewmanee K., Promdee P.2018International Journal of Poultry Science
  17(5),pp. 221-228
  4
  9Effects of mao pomace powder as a dietary supplement on the production performance and egg quality in laying hensLokaewmanee K.2016International Journal of Poultry Science
  15(4),pp. 139-143
  3
  10Storage stability of khaki campbell duck (Anas platyrhynchos domesticus) eggs at room temperatureLokaewmanee K.2017International Journal of Poultry Science
  16(10),pp. 393-402
  2
  11Digestibility and metabolizable energy values of processed cassava chips for growing and finishing pigsLokaewmanee K., Kanto U., Juttupornpong S., Yamauchi K.2011Tropical Animal Health and Production
  43(2),pp. 377-381
  1
  12The Effects of Dietary Maoberry (Antidesma sp.) Pomace Supplementation on Broiler Growth Performance, Blood Parameters, Carcass Quality and Intestinal HistologyLokaewmanee K., Seedarak K.2021Indian Journal of Animal Research
  55(12),pp. 1454-1460
  1
  13Carcass and meat quality of broiler chickens reared on herb residuesLokaewmanee K., Sirival R.2022Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture
  47(3),pp. 204-214
  1
  14Laying hen performance, feed economy, egg quality and yolk fatty acid profiles from laying hens fed live black soldier fly larvaeLokaewmanee K., Suttibak S., Sukthanapirat R., Sriyoha R., Chanasakhatana N., Baotong S., Trithalen U.2023Czech Journal of Animal Science
  68(4),pp. 169-177
  0