สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

bananaBioactive compoundsbiodiversitybiodiversity conservationBroiler Chickenschilling injuryClimate changedisease resistanceEgg qualityfattening cattlefusarium wiltGISglutinous riceGrowthGrowth Performancelateritic soilmangrovemao pomacenong han luangperformanceRanongremote sensingRiceSakon NakhonSalicylic acidSoil organic carbonSwamp buffaloyieldกากเม่าการเจริญเติบโตการย่อยได้การสังเคราะห์ด้วยแสงเกษตรอินทรีย์แกะแกะขุนไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวเหนียวไขมันแทรกความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าโลหิตวิทยาบางประการค่าสหสัมพันธ์คุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายโมเลกุลโคเนื้อจังหวัดสกลนครชุดดินโพนพิสัยดอกหน้าวัวดินเค็มดินลูกรังต้นทุนต้านทานถั่วเขียวถั่วพุ่มถั่วแลบแลบถั่วเหลืองปลานิลปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังหมักโปรตีนพริกพันธุกรรมเพกาแพะเนื้อไฟโตพลาสมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมะเขือเทศมะละกอมันสำปะหลังเม่าไมโครแซทเทลไลท์ยางพารายีนต้านทานโรคตายพรายโรคเหี่ยวเหลืองโรคไหม้ศักยภาพเศษเหลือทางการเกษตรสมบัติดินสมรรถนะการผลิตสมรรถภาพการผลิตสัณฐานวิทยาสารสกัดแสงยูวีซีหญ้าแฝกหนองหารหมากเม่าหลอดไฟLEDองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอาการสะท้านหนาวอาหารข้นอาหารสัตว์อาหารหยาบ

Executives


Persons (สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร)

Avata

ดร. ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์

phakphoom.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 042731233 ต่อ 2306

Avata

นาย ประมง เบกไธสง, อาจารย์

pramong.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 042-725036, 2300

Avata

นางสาว อัญชัน ไตรธิเลน

fnauct@ku.ac.th, โทร. 042725042 ต่อ 2413

Avata

นางสาว อาภรณ์ ศรีมาตร

arpon.se@nontri.ku.ac.th, โทร. 042735036

Avata

นางสาว ขวัญกมล ทวายตาคำ

kwankamol.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 042-725036


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 39 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิทยาศาสตร์ 5 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,516.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 257 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 188 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 155 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 150 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 95 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 105 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 612 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 372 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 240 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 45 เรื่อง (Unknown 45 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 98 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 82 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 76 รางวัล (เกียรติบัตร 38 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 29 รางวัล)