Person Image

  Education

  • วท.ม.(ปฐพีศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  BacillusBananaBanana Blood DiseasebiocharBiocontrolBiodiversity cannabiscarbonCarbon sequestrationChao Phraya River basinchicken manureClimate changeClimate variabilityContinuous systemCrop rotationCropping systemEcologyfertilizerFol controlgrafting compatibilitygrowthHeavy fractionHydrologyKhong River basinKluai HinKum basin Land use changeLight fractionlowland riceMaekong riverMaize-rice rotationNong Harn swampNPKorganic agricultureorganic fertilizersperoxidaseRClimDexsoil improverSoil nitrogen dynamicSoil organic carbonSolanum lycopersicumstable carbon isotopesustainabletomato rootstock resistanceupland riceWater balanceyieldกล้วยกัญชาก๊าซเรือนกระจกการจักการปุ๋ยการจัดการองค์ความรู้การเจริญเติบโตการปรับตัวการปรับแต่งยีนการปรับปรุงดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผสมติดการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำการย่อยสลายการวางแผนการใช้ที่ดินการศึกษาความเหมาะสมการส่งเสริมการเจริญเติบโตการสำรวจและออกแบบการสืบพันธุ์การเสียบยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำข้อต่อโครงสร้างข้าวโพดข้าวโพดหวานข้าวหอมมะลิความปลอดภัยของอาหารความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนฟุตพริ้นท์เครื่องวัดแร่ธาตุจลนพลศาสตร์การสลายตัวจังหวัดสกลนครจัดการสิ่งแวดล้อมชีวมวลเชื้อปฏิปักษ์ซากพืชดินลูกรังธนาคารพันธุกรรมนวัตกรรมไนโตรเจนบัวหลวงบาซิลัสไบโอชาร์ปฐพีศาสตร์( Soil Science )ปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยสั่งตัดปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์FDGผู้ประกอบการไผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Interest

  ปฐพีศาสตร์( Soil Science )

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ธ.ค. 2562 - ธ.ค. 2566 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ธ.ค. 2558 - ธ.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 21-201 ชั้น 2 อาคาร21
   • ห้อง 21-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 7-114 ชั้น 1 อาคาร7
   • ห้อง 7-211/4 ชั้น 2 อาคาร7
   • ห้อง 7-229 ชั้น 2 อาคาร7
   • ห้อง 7-422 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ห้องโถงอาคาร ชั้น โถงอาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
   • ห้องแปลงไผ่ ชั้น 1 อาคารแปลงไผ่
   • ห้องห้องวาริชภูมิ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • โรงเรือนทดลองฟาร์มพืช

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก