Person Image

  Education

  • Ph.D.Agronomy, Khan Kaen University, ไทย, 2550
  • B.Sc.Soil Science, Khan Kaen University, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  Angiotensin-converting enzymeAntihypertensive propertiesBioinformaticsLateritic SoilMass spectrometryMolecular docking simulationsMolecular weight cutoffno-tillagenutrient lossPeptidesQuadrupole time-of-flight tandem mass spectrometriesReverse phase high performance liquid chromatographyriceroot penetrationsoil moisturesoil organic carbonsoil propertiessugarcanesweet cornSynthesis (chemical)Ultra-filtration membranesyieldการไม่ไถพรวนการย่อยสลายการสังเคราะห์ด้วยแสงการอนุรักษ์แก้มลิงหนองเลิงเปือยข้าวข้าว ดินเค็ม ปุ๋ยโพแทสเซียม การดูดใช้ธาตุอาหารข้าว ผลผลิต สิ่งแวดล้อมข้าว อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ ผลผลิตข้าว แอมโมเนียมไนโตรเจน ไนเตรตไนโตรเจน การดูดใช้ไนโตรเจนข้าว( rice)ข้าวประหยัดน้ำข้าวโพดข้าวโพด ดินลูกรัง ปุ๋ยคอก ระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดู ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดหวานข้าวเหนียวความเครียดเกลือชุดดินโพนพิสัยดินเค็มดินทรายดินลูกรังดินลูกรัง หญ้าแฝก สมบัติดิน ข้าวโพดหวานต้นกล้าต้นทุนการผลิตติดตามโครงการถั่วเขียวถั่วพุ่มถั่วลิสงถั่วเหลืองไถพรวนนวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวใบสบู่ดำประสิทธิภาพของปุ๋ยปอเทืองปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดปุ๋ยยูเรียเปลือกสบู่ดำผลผลิต(yield)ผลผลิตพืชผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตผลิตภาพข้าวแฝกพืชไร่โพแทสเซียมโพแทสเซียมคลอไรด์ฟางข้าวมวลชีวภาพจุลินทรีย์มันสำปะหลังมีส่วนร่วมมูลไก่ไม่ไถพรวนระดับความเค็มระบบการปลูกพืชระบบการปลูกพืชแซมระบบการปลูกพืชหมุนเวียนระบบเกษตรปลอดภัยระบบนิเวศระบบปลูกพืชระบบไม่ไถพรวนรากลักษณะทางกายภาพลักษณะทางสรีรวิทยาวัชพืชวัสดุอินทรีย์สภาพขาดออกซิเจนสมบัติเคมีสมบัติดินสมบัติดินเค็มสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมีสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสิ่งมีชีวิตหน้าดินและในดินหญ้าแฝกอ้อยอินทรีย์คาร์บอนอินทรีย์วัตถุ

  Interest

  พืชไร่

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 13 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   แสดงความคิดเห็น

   (0)