Person Image

  Education

  • วท.ม.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2538
  • ปร.ด.(พืชไร่นา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  amyl acetatebreedingcassavachemical composition Cropping systemfbo]^diy'fermented cassava pulpflavoring agentsforage cropsForage legumesgrain yieldgrowing cattlejack beanLateritic soilnumber of plants hillnutritive valuepaddy fieldpeanutpeanut hayPhon phisai soil seriesphysical characteristicsplant spacingseed qualitysilage qualitysprouted legumesSunn hempvanillayieldการคลุกเชื้อไรโซเบียมการเจริญเติบโตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบผลผลิตการประเมินพันธุ์การประเมินสายพันธุ์การปรับปรุงบำรุงดินการปลูกพืชแซมการผลิตข้าวการผลิตพืชไร่ พืชอาหารสัตว์ และการจัดการทุ่งหญ้าการผลิตเมล็ดพันธุ์การผลิตเมล้ดพันธุ์การย่อยได้ในหลอดทดลองการรวบรวบพันธุ์การรวบรวมสายพันธุ์การอนุรักษ์แกะข้าวข้าว ผลผลิต สิ่งแวดล้อมข้าวประหยัดน้ำข้าวโพดความเหมาะสมที่ดินความอุดมสมบูรณ์ของดินคุณค่าทางโภชนะคุณค่าทางโภชนาการ (nutritive values)คุณภาพทางด้านกายภาพคุณภาพพืชหมักคุณภาพพืชอาหารสัตว์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ดินลูกรังถั่วพุ่มถั่วลิสงถั่วแลบแลบปอเทืองปุ๋ยเคมีโปรตีนผลผลิตใบผลผลิตเมล็ดผลผลิตหัวแผนที่เขตการปลูกข้าวพืชตระกูลถั่วพืชตระกูลถั่วเขตร้อนพืชตระกูลถั่วบำรุงดินพืชวงศ์ถั่วอาหารสัตว์ การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชอาหารสัตว์หมุนเวียนพืชเศรษฐกิจ เกษตรยั่งยืนพืชหมักพืชหมัก (silage)พืชอาหารสัตว์พื้นที่นามันสำปะหลังยีสต์ยูเรียเยื่อใยระบบการปลูกพืชระบบน้ำระบบนิเวศระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระยะปลูกลักษณะทางกายภาพลักษณะทางสรีรวิทยาลักษณะประจำพันธุ์วันปลูกวิธีการปลูกเศษเหลือต้นอ้อยสมบัติดินสัณฐานวิทยาหญ้าหญ้าแพงโกล่าองค์ประกอบทางเคมี อ้อยอาหารสัตว์อ้อยอาหารสัตว์ (forage sugarcane)อาหารสัตว์อาหารหยาบ

  Interest

  การผลิตพืชไร่ พืชอาหารสัตว์ และการจัดการทุ่งหญ้า

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2558 - ธ.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสร้างความสุขในองค์กร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Pasture grass and legume evaluation on seasonally waterlogged and seasonally dry soils in north-east ThailandHare M.D., Thummasaeng K., Suriyajantratong W., Wongpichet K., Saengkham M., Tatsapong P., Kaewkunya C., Booncharern P.1999Tropical Grasslands
  33(2),pp. 65-74
  30
  2Performance of para grass (Brachiaria mutica) and Ubon paspalum (Paspalum atratum) on seasonally wet soils in ThailandHare M.D., Booncharern P., Tatsapong P., Wongpichet K., Kaewkunya C., Thummasaeng K.1999Tropical Grasslands
  33(2),pp. 75-81
  15
  3Effect of leucaena row spacing and cutting intensity on the growth of leucaena and three associated grasses in ThailandTudsri S., Kaewkunya C.2002Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  15(7),pp. 986-991
  12
  4Effect of nitrogen on production of Paspalum atratum on seasonally wet soils in north-east ThailandHare M.D., Suriyajantratong W., Tatsapong P., Kaewkunya C., Wongpichet K., Thummasaeng K.1999Tropical Grasslands
  33(4),pp. 207-213
  9
  5Method and time of establishing Paspalum atratum seed crops in ThailandHare M.D., Kaewkunya C., Tatsapong P., Wongpichet K., Thummasaeng K., Suriyajantratong W.2001Tropical Grasslands
  35(1),pp. 19-25
  8
  6Evaluation of forage legumes and grasses on seasonally waterlogged sites in north-east ThailandHare M.D., Kaewkunya C., Tatsapong P., Saengkham M.2003Tropical Grasslands
  37(1),pp. 20-32
  6
  7Effect of cutting on yield and quality of Paspalum atratum in ThailandHare M.D., Saengkham M., Kaewkunya C., Tudsri S., Suriyajantratong W., Thummasaeng K., Wongpichet K.2001Tropical Grasslands
  35(3),pp. 144-150
  5